Spravodajstvo zo SYNODY ECAV 2023

Spravodajstvo zo SYNODY ECAV 2023

SOBOTA 24. 06. 2023

8:30 Program SYNODY ECAV sa začal rannou pobožnosťou. Kazateľom bol brat konsenior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Tomáš Valašík. 

9:00 Rokovanie sa začalo. Kvórum je 54. Prvým bodom v programe boli legislatívne návrhy. Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku schválila zmenu Cirkevného zákona č. 6/2001 o materskej dovolenke a starostlivosti o narodené alebo osvojené dieťa, v predloženom znení so zapracovanými pripomienkami Právneho výboru ECAV. 

9:05 Ďalšia legislatívna zmena. Súčasná právna úprava definuje, že vznik a zánik pracovného pomeru dištriktov a GBÚ schvaľuje príslušné presbyterstvo (tj. uzatvorenie aj ukončenie pracovnej zmluvy s konkrétnym zamestnancom). Je to často nepružné, keďže presbyterstvá nezasadajú tak často, ako je potrebné niekedy reagovať na vzniknuté potreby, pri zmene zamestnancov. Zároveň nie každé ukončenie pracovného pomeru je možné vôbec „schvaľovať“, lebo keď sa jedná o ukončenie zo strany zamestnanca v súlade so Zákonníkom práce, nikto a nič mu v tom nemôže zabrániť, tj. nemôže takáto skutočnosť podliehať schvaľovaniu. Navrhovaná úprava predpokladá rozdelenie kompetencií medzi presbyterstvo a predsedníctvo - príslušné presbyterstvo schvaľuje vznik a zánik pracovnej pozície v rámci organizačnej štruktúry dištriktu alebo GBÚ, čím presbyterstvu zostáva zachovaná kontrola nad konkrétnym počtom zamestnancov. Návrh bol prijatý 3/5 väčšinou. 

9:30 Ďalšia predkladaná úprava upravuje kompetenciu presbyterstva na úrovni dištriktu a generálnej cirkvi pri zriaďovaní miest duchovných, aj v spojitosti s navrhovanou úpravou CZ 14/1994 o vymenovaní námestných farárov a v snahe odstrániť rozpory v jednotlivých predpisoch a zosúladiť používanú terminológiu. Úprava bola prijatá. 

9:35 Predkladaná úprava čl. 42 ods. 1 navrhuje upraviť vek pre voľbu seniora/konseniora, čím reflektuje na stav v jednotlivých seniorátoch, týkajúci sa vekového zloženia zamestnancov ECAV z radov duchovných. Cieľom návrhu je podporiť aktivitu duchovných, dať mladšej generácii duchovných aj takýmto spôsobom priestor na sebarealizáciu, rast a napĺňanie talentov, ktoré vedia odovzdať ďalej. Súčasné znenie ods.1: „Do funkcie seniora a konseniora možno zvoliť zborového farára zo seniorátu, ktorý dosiahol vek 35 rokov a pôsobí v senioráte najmenej 3 roky. Seniora volia cirkevné zbory a konseniora seniorálny konvent.“ Navrhované nové znenie ods. 1: „Do funkcie seniora a konseniora možno zvoliť zborového farára zo seniorátu, ktorý dosiahol vek 30 rokov, je v duchovenskej službe najmenej 5 rokov, z toho 3 roky v senioráte. Seniora volia cirkevné zbory a konseniora seniorálny konvent.“ Po rozprave viacerých synodálov návrh nebol prijatý. 

9:55 Predkladaná úprava dopĺňa čl. 23 a čl. 41 a týka sa úpravy administrovania v CZ. V Stanovisku sa hovorí: „Pri prechodných prekážkach vo výkone duchovenskej činnosti zborový farár zostáva duchovným pastierom cirkevného zboru a správcom farského úradu. Zborový farár spolu so zborovým dozorcom zodpovedajú za činnosť v cirkevnom zbore aj pri prechodných prekážkach vo výkone duchovenskej činnosti.“ S odstupom času možno konštatovať, že predmetné Stanovisko OS GS ECAV je správne. A preto vymenovávaním administrátorov v prípadoch, keď je zborová farárka napr. na materskej či rodičovskej dovolenke, sa dostávame do situácií, kedy nerešpektujeme Stanovisko OS GS ECAV, a tak sa dopúšťame disciplinárnych previnení (nerešpektovanie rozhodnutí cirkevných súdov, porušenie parochiálneho práva). Na strane druhej, ak by sme od zborových farárov vyžadovali plnenie pracovných povinností v čase, kedy sa vyskytli dôležité osobné prekážky v práci z ich strany, konali by sme v rozpore s konkrétnymi ustanoveniami Zákonníka práce. V čl. 23 Ústavy ECAV je síce použité slovko „najmä“, z čoho vyplýva, že predsedníctvo seniorátu plní aj iné úlohy, než ktoré sú v ňom explicitne uvedené, no ak sa tam uvádza, že „vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v cirkevných zboroch na obdobie do ich definitívneho obsadenia“, na základe toho nemožno tvrdiť, že má právo menovať administrátorov aj v iných prípadoch, než je v čl. 23 výslovne uvedené. A už vôbec nie v takých prípadoch, kedy sú miesta zborových farárov obsadené. Preto je potrebné danú problematiku konkrétnym predpisom upraviť. Po diskusii bola zmena cirkevného ústavného zákona prijatá. 

10:15 Ďalšia legislatívna zmena sa týkala predsedov príslušných hospodárskych výborov a výborov misie, ktorí by mali byť členmi generálneho presbyterstva z titulu funkcie tak, by sa zjednotil stav, ktorý́ v ECAV funguje na úrovni dištriktov a seniorátov. Vnímajúc skutočnosť, že na celocirkevnej úrovni pracujú aj ďalšie výbory, pri ktorých je tiež potrebné zabezpečiť prepojenie rokovania najvyššieho výkonného výboru (GP) s výbormi, členov ostatných synodálnych výborov navrhujeme ako členov s hlasom poradným, podobne ako sú na úrovni dištriktu napr. predsedovia školských výborov. Ak by sa aj nemohli všetci predsedovia výborov zúčastňovať každého rokovania, budú mať prístup ku všetkým prerokovávaným materiálom a budú dostávať všetky zápisnice, čím bude zabezpečená ich informovanosť.
Navrhované: "Generálne presbyterstvo tvoria generálny biskup, generálny dozorca, členovia predsedníctiev dištriktov, predseda generálneho hospodárskeho výboru, predseda výboru misie, generálny právny zástupca, predseda ZED a ôsmi volení presbyteri (štyria v každého dištriktu), z nich polovica sú duchovní. Riaditeľ generálneho biskupského úradu sa zúčastňuje rokovania s hlasom poradným. S hlasovom poradným sa zasadnutia môžu zúčastniť aj predsedovia všetkých ostatných synodálnych výborov. Na zasadnutia sa podľa potreby prizývajú aj iní cirkevní predstavitelia a odborníci." Po rozprave bola legislatívna zmena schválená.

10:30 Synodáli sa zaoberali návrhom novelizácie zákona o vymenovávaní námestných kňazov, kaplánov a ordinovaných diakonov. Úprava § 6 reflektuje na nežiaduce tendencie v ECAV, kedy niektoré zbory odmietajú prijať za námestného farára duchovného, ktorého na uprázdnené miesto vymenoval dištriktuálny biskup. Zároveň reaguje na novelizáciu § 8 ods. 1 a § 10 písm. d) CZ č. 14/1994 o vymenovaní námestných kňazov, kaplánov a ordinovaných diakonov, ktorá hovorí, že proti rozhodnutiu zboru biskupov nie je možné podať odvolanie. Príslušný biskup je pritom povinný každé menovanie prerokovať v zbore biskupov (nekoná svojvoľne), takže menovanie je „rozhodnutím zboru biskupov“, proti ktorému nie je možné podať odvolanie. Po rozprave novelizácia nebola schválená.

11:00 V programe bol návrh novelizácie Cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve. Synodáli hlasovali ZA nové znenie: „Duchovný správca evanjelickej školy je farár (kaplán) na mieste dištriktuálneho farára “

11:05 Nasledovalo rokovanie o novelizácie Cirkevného zákona č. 15/1994 o rokovacom poriadku. Synoda schválila nasledovné. Príslušný orgán môže vlastným rozhodnutím, schváleným na zasadnutí nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, upresniť spôsob rokovania a rozhodovania orgánu a osobitosti zasadnutia orgánu neupravené týmto zákonom. Ďalej: Predsedníctvo vyššej COJ ma právo zúčastniť sa zasadnutia orgánu nižšej COJ bez hlasovacieho práva a predsedajúci sú povinní mu umožniť vystúpiť v rámci rokovania orgánu. Ďalej: Generálne presbyterstvo návrh na zmenu cirkevnoprávneho predpisu alebo návrh na nový cirkevnoprávny predpis prerokuje s tým, že uznesením vyjadrí svoje odporúčanie pre synodu návrh nového cirkevnoprávneho predpisu alebo návrh na jeho zmenu schváliť alebo neschváliť. 

11:30 Nasledovalo rokovanie o novelizácie Cirkevného zákona č. 15/1994 o rokovacom poriadku. Synoda schválila nasledovné. Príslušný orgán môže vlastným rozhodnutím, schváleným na zasadnutí nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, upresniť spôsob rokovania a rozhodovania orgánu a osobitosti zasadnutia orgánu neupravené týmto zákonom. Ďalej: Predsedníctvo vyššej COJ ma právo zúčastniť sa zasadnutia orgánu nižšej COJ bez hlasovacieho práva a predsedajúci sú povinní mu umožniť vystúpiť v rámci rokovania orgánu. Ďalej: Generálne presbyterstvo návrh na zmenu cirkevnoprávneho predpisu alebo návrh na nový cirkevnoprávny predpis prerokuje s tým, že uznesením vyjadrí svoje odporúčanie pre synodu návrh nového cirkevnoprávneho predpisu alebo návrh na jeho zmenu schváliť alebo neschváliť.

12:10 prestávka

12:30 Ďalším bodom rokovania SYNODY ECAV bol návrh novelizácie Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a charakteristike niektorých funkcií. Nové znenie §17: 1) Zvolený je kandidát, ktorý spomedzi všetkých kandidátov získal najvyšší počet hlasov prítomných členov konventu. Ak je navrhnutý len jeden kandidát, potrebná je na jeho zvolenie 3/5 väčšina prítomných členov konventu. 2) Ak získali rovnaký najvyšší počet hlasov viacerí kandidáti, rozhodne o zvolení kandidáta žreb. Synodáli túto zmenu neschválili.

13:00 Synodáli rokovali o návrhu zavedenia volebných preukazov. Doterajšia volebná prax ukázala, že mnohí členovia našich cirkevných zborov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na voľbách predsedníctiev vyšších COJ, z objektívnych príčin tak urobiť nemôžu. Ide napr. o študentov alebo zamestnaných ľudí, ktorí neprichádzajú domov pravidelne na každý víkend. Tiež môže ísť o ľudí, ktorí počas dní pracovného voľna a pokoja navštevujú svojich rodičov mimo svojho trvalého bydliska a teda mimo územia svojho cirkevného zboru. Predložená úprava preto prináša inštitút volebných preukazov, čoho sa domáhala najmä mladšia a stredná generácia členov ECAV. Synodáli túto zmenu schválili. 

13:10 Novelizácia platových tabuliek- táto zmena bola posledným legislatívnym návrhom na rokovaní SYNODY. Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku schválila zmenu terminológie v Platových
tabuľkách duchovných ECAV na Slovensku.

13:15 Predsedníctvo SYNODY dalo hlasovať o presunutí bodu: Správa Reformaty na jesenné rokovanie SYNODY. Návrh nebol schválený. 

13:15 Konatelia Reformaty a. s. navrhli presunúť správu majetku pod správu GBÚ. Počas svojho pôsobenia odkryli pozadie v akom stave sa spoločnosť nachádza a ako funguje pri správe majetku cirkvi. Navrhujú prípravu podkladov na prechod správy majetku cirkvi pod ECAV. 

13:30 OBED
14:15 Záverečná pobožnosť Synody ECAV. Kazateľom je brat senior Turčianskeho seniorátu, Marián Kaňuch.

14:30 Brat Tomáš Hyben ako konateľ Reformaty zhrnul projekty, ktoré sú aktuálne aktívne. Ako konatelia pripravili návrh uznesenia, aby sa cirkev zamyslela, aké riešenia chce hľadať. Budovám sa treba venovať. Ku kauzám, predražená rekonštrukcia bytu alebo búranie domčeka v Beckovskej vieske, uviedol brat Hyben ako dôvod neustráženie si priebežných nákladov zo strany dodávateľa. Konatelia po zistení týchto skutočností okamžite upovedomili Predsedníctvo ECAV a situáciu riešili. Situáciu kontrolovala aj komisia, ktorá potvrdila, že k sprenevereniu nedošlo. Išlo o procesnú chybu. 

15:00 Čo sa týka Beckovskej Viesky, situáciu objasnil brat Peter Gärtner. Uznesením rady kuratória bola prijatá informácia o asanácii domu, ktorý bol v dezolátnom stave. Za sumu 8 500€ s DPH malo dôjsť k jeho asanácii a zabezpečeniu elektrickej prípojky. Po zistení navýšenia nákladov sa uskutočnila ONLINE operatívna porada rady kuratória. Dodávateľ informoval o výške nákladov, ktorú predstavovali sumu viac ako 12 000 € bez DPH. Skôr ako stihli členovia rady kuratória o tomto ďalej rokovať, vznikli v cirkvi rôzne interpretácie, že navýšenie bolo o 80%, pričom išlo cca. o 4 000€. Dezinterpretácie riešili aj členovia GP, ktorí žiadali predloženie dokladov, súvisiacich s asanáciou. Ak by zhotoviteľ chcel preplatiť náklady nad rozpočtom, mal si napísať oficiálnu žiadosť, kde bude o navýšenú sumu žiadať. Doteraz sa tak neudialo. Naviac boli vyplatené len režijné náklady, ktoré vznikli z dôvodu nutnosti vypratania inventáru budovy. Brat Gärtner oslovil odborne spôsobilú osobu, ktorá urobila porovnanie nákladových položiek. V rekapitulácii podľa cenníkov bola suma za demoláciu v konečnom dôsledku o polovicu lacnejšia ako od iných firiem. Celkový rozpočet rady kuratória bol dodržaný. Išlo o sumu cca. 8 500€ s DPH, plus náklady na vývoz komunálneho odpadu, projektovú dokumentáciu a prípojku.  

15:30 Synoda prijala nasledujúce uznesenie: SYNODA ECAV na Slovensku poveruje P-ECAV v spolupráci s GP, GHV a konateľmi spoločnosti Reformata s.r.o. do najbližšej Synody predložiť návrhy riešenia rekonštrukcie objektu Panenská č. 676/25 a revitalizácie celého vnútrobloku na pozemkoch 3326, 3327, 3327/1 a to alternatívne z vlastných zdrojov ECAV alebo v spolupráci s tretími stranami prostredníctvom verejného ponukového konania na dlhodobý nájom predmetných nehnuteľností
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIATOK 23. 06. 2023

10:00 Program sa začal slávnostnými Službami Božími v priestoroch kúpeľov. Kazateľom bol brat Jörg Schneider z partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Würtembersku. Preklad kázne bude čoskoro dostupný.

10:45 Brat generálny biskup ECAV na Slovensku poďakoval hosťovi za zvesť Božieho Slova. Brat Schneider poďakoval za pozvanie a ubezpečil, že sa budú snažiť udržiavať vrelé a priateľské vzťahy aj naďalej. 

11:00 Rokovanie Synody sa oficiálne začalo. Prítomných je 55 riadnych členov s hlasovacím právom a 8 členov s hlasom poradným. 

11:10 Rokovanie synody sa začalo základnými organizačnými bodmi: zriadenie synody, schválenie programu, určenie zapisovateľov (Zuzana Poláková, Štefan Polák), voľba členov sčítacej komisie (Matej Alcnauer, Rajmund Bradík, Peter Ján Soták, Štefan Bosák), voľba členov návrhovej komisie (Peter Mihoč, Ján Hroboň, Peter Synak, Ľubomír Pankuch, Zuzana Žilinčíková), voľba členov volebnej komisie (Ľubomír Ďuračka, Daniel Poprocký, Dušan Pavel Hrivnak) a určenie overovateľov zápisnice (Viktória Lisáková, Katarína Hudáková). 

11:20 Synodáli boli oboznámení s rokovacím poriadkom, ktorý po diskusii a zmene brata Damankoša (pri závažných témach je možné so súhlasom SYNODY poskytnúť dlhší čas do diskusie- 10 minútový príspevok), ktorý následne schválili. Následne boli oboznámení s voľbami do orgánov ECAV a bol určený termín na predloženie kandidátov. 

11:30 V programe nasledovalo schválenie zápisnice zo Synody ECAV na Slovensku konanej v dňa 15. 10. 2022 v Sliači. Sestra generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová referovala o správe o plnení uznesení zo Synody ECAV na Slovensku konanej v Sliači, ktorá bola následne synodálmi prijatá. 

11:50 Synodálom bola predstavená správa Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktorá bola schválená. 

11:55 Brat biskup Ján Hroboň referoval o správe Zboru biskupov ECAV na Slovensku. Brat Sabol reagoval na usmernenie Zboru biskupov, o podávaní večere Pánovej. Bratia biskupi sa zhodli, že ich list bolo reakciou na mnohé otázky farárov a stále je len odporúčaním a nie zákonodarným nariadením. Ďalšia téma sa týkala misijnej skupiny, ktorá mala vzniknúť pri CZ ECAV Trnava. Brat biskup Hroboň objasnil širokú diskusiu s misijnou komunitou, predostretie 6 podmienok, ktoré by podľa Zboru biskupov mali spĺňať, ak by chceli byť aktívni. V tomto bode bola však diskusia prerušená a členovia komunity ku dnešnému dňu svoju činnosť podľa informácií nezačali.  Správa Zboru biskupov ECAV na Slovensku schválila.

12:05 Rokovanie Synody pokračovalo voľbami do orgánov ECAV na Slovensku. Volebné kvórum sa zvýšilo na 57. Synodálom boli predstavení kandidáti a tí po verejnom hlasovaní zvolili nasledovne:

Za člena Predsedníctva synody, predsedu z radov neordinovaných za VD, (JUDr. J. Gállovi skončilo volebné obdobie) bol zvolený kandidát: Ing. Ivan Trepáč. 

Za zástupcu generálneho dozorcu ECAV (v súčasnosti je za administrátora funkcie GP poverený br. dištriktuálny dozorca Ing. Ľ. Pankuch) bol zvolený kandidát: Peter Synak.

Za členov generálneho presbyterstva
 - za riadneho člena (z radov neordinovaných) za ZD (mandát skončil Ing. B. Rybnikárovi dňa 17.06.2023) bol zvolený kandidát: Mgr. Peter Michalička,
 
- za náhradného člena (z radov ordinovaných) za VD (Mgr. J. Petro sa vzdal funkcie v r. 2022) bol zvolený kandidát: Mgr. Ján Kolesár.


 Za predstaviteľov Generálneho súdu

a. riadneho člena GS z radov ordinovaných:
· za Zvolenský seniorát (mandát 17.6.2023 skončil J. Pacekovi) bol zvolený kandidát: Mgr. Peter Kevický,
·za Šarišsko-zemplínsky seniorát bol zvolený kandidát: Mgr. Martin Fečko.
 
b. riadneho člena GS z radov neordinovaných:
· za Novohradský seniorát (mandát skončil 11.6.2022 Miroslave Babicovej) bola zvolená kandidátka: JUDr. Bronislava Garajová,
· za Šarišsko-zemplínsky seniorát bol zvolený kandidát: Ing. Ján Hažlinský.
 
c. náhradného člena z radov ordinovaných:
· za Košický seniorát bol zvolený kandidát: ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD.,
· za Novohradský seniorát bola zvolená kandidátka: Mgr. Mária Hroboňová, 
· Turčiansky seniorát bola zvolená kandidátka: Mgr. Oľga Kaňuchová.

d. náhradného člena z radov neordinovaných
· za Šarišsko-zemplínsky seniorát bol zvolený kandidát: Ľubomír Vereščák,
· za Turčiansky seniorát bola zvolená kandidátka: JUDr. Katarína Kopková Karumníková,
· za Zvolenský seniorát bol zvolený kandidát: Ing. Zdenko Ferienčík.

12:20
Po ukončení volieb sa SYNODA zaoberala správou o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku. O správe referoval brat generálny biskup ECAV. Brat Damankoš položil otázku ohľadom EIS, ktorý stále nefunguje tak, ako by mal. Brat biskup informoval, že zapojených je cca. polovica cirkevných zborov a jednotlivých orgánov. EIS bude spĺňať svoje poslanie až vtedy, keď sa zapoja všetci a naplnia systém dátami. Týmto by sme vedeli zefektívniť a určite aj zlacniť našu komunikáciu. Sestra dozorkyňa podčiarkla aj potrebu dodržiavania archívnych pravidiel, ktoré je aktuálne v riešení s vedúcim Centra histórie ECAV. Brat biskup Mihoč pripomenul, že EIS bol vyvinutý ako pomôcka pre všetky COJ- aj pre samotné CZ. Ako dôležité pripomenul aj zoznam členov- aby sa vyčistilo duplicitné členstvo alebo aby sa ľudia odchodom z jedného zboru nestratili do neznáma a pod. Brat Damankoš očakával od farárov dodržiavanie zákonov, aby mala cirkev, ale napríklad aj GHV základné dáta, s ktorými by mohla pracovať. Brat biskup v závere vyjadril vďaku všetkým, ktorí aktívne pomáhali a stále pomáhajú utečencom z Ukrajiny. Takisto sa poďakoval všetkým, ktorí pracujú pre dobro cirkvi vo svojich povinnostiach, ale aj vo voľnom čase. Správa Predsedníctva bola schválená.

12:45 Synoda prijala nasledovné uznesenie: 
Synoda ECAV na Slovensku vyjadruje poďakovanie Svetovému lutheránskemu zväzu /SLZ/ za poskytnutú finančnú pomoc pre ECAV pri riešení humanitárnej krízy, spôsobenej vojnou na Ukrajine, v celkovej výške viac ako 750 tisíc eur – na financovanie koordinátorov pomoci, nákladov na energie v ubytovacích zariadeniach, ľudských zdrojov a vybavenia, malých rekonštrukcií, veľkých rekonštrukcií a investícií, integračných programov a tiež na nákup dvoch úžitkových áut. ECAV si váži spoluprácu a nasadenie jednotlivých pracovníkov SLZ a veľkorysý prístup SLZ. V ťažkých časoch sa dokázala solidarita luteránskej rodiny vo svete, v zmysle biblickej výzvy: "Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov." /Gal 6, 2/.

12:50 Sestra Ľubica Szabóová Vysocká referovala o Správe za Evanjelickú diakoniu. Brat Mihoč sa spýtal na vnímanie diakonie zo strany našich zahraničných partnerov a poprosil o zosumarizovanie bodov, ktoré boli pri spravovaní diakonie náročné. Sestra Szabóová Vysocká ako nová riaditeľka upozornila na presmerovanie niektorých projektových podpôr na osobné aktivity. Hneď po nástupe do svojej funkcie nadviazala partnerské vzťahy s Hoffnung für Osteuropa či s Diakonie Katastrophenhilfe. Aby boli úplne transparentní, pripravili spoločný úložný priestor, kde môžu projektoví manageri zo zahraničia vidieť všetky transakcie. Je to vyjadrenie snahy, že diakonia chce pokračovať v spolupráci a chcú byť dôveryhodní. Pri žiadaní podpory od zahraničných nemeckých organizácií Evanjelická diakonia postupuje podľa tento rok oznámených  Zásad schvaľovania žiadostí o podporu zo zahraničia. Mimo nemeckých partnerov Evanjelická diakonia nateraz podporu nežiadala. Tieto zásady platia pre všetky organizácie v ECAV, a teda aj cirkevné zbory a sú zverejnené na webe cirkvi https://www.ecav.sk/dokumenty. Správa Evanjelickej diakonie bola prijatá.

13:00 Správu vieroučného výboru predstavila sestra Katarína Hudáková. Spomenula, že vo výbore sa venovali v uplynulom roku najmä ideológii LBGTI. Vypracované boli čiastkové správy, ktoré čakajú na záverečnú redakčnú správu. Vyhlásenie chcú pripraviť na jesennú synodu. Stanovisko bude skôr konzervatívne. Brat Mihoč uistil, že stanoviskom neprinesú nič zásadné, chcú len pripomenúť učenie cirkvi, ktoré je stále aktuálne. Či sme pripravení odolať tlaku spoločnosti, to je na každom jednom z nás. Tlak zo svetskej sféry je silný a mnohí členovia vieroučného výboru zo svojho názoru postupne upúšťajú. Sestra Hudáková vníma ako potrebné aj vzdelávanie v tejto otázke pre duchovných, pretože sa potrebujú zorientovať v týchto otázkach. Brat Jurík požiadal, aby EBF UK nebola radená medzi tých, ktorí tieto tlaky do cirkvi pretláčajú. Ubezpečil, že väčšina pedagógov EBF UK má veľmi konzervatívne vnímanie tejto témy. Prešli si ťažkým obdobím, kedy mnohí pedagógovia opustili fakultu. Biskup Eľko podčiarkol, že správa by mala odpovedať najmä na pastorálne otázky, akú cestu budeme ďalej rozvíjať. Brat biskup Hroboň požiadal o formu konštruktívneho dialógu na pôde vieroučného výboru, kde budú prizvaní odborníci a kde odznejú stanoviská nie v nepriateľstve, ale v hľadaní dobrých riešení. 

13:30 OBED

14:30 Popoludní pokračovali synodáli v diskusii k správe vieroučného výboru. Sestra Hudáková pripomenula, že naša cirkev nie je homofóbna a proti týmto ľuďom nechceme bojovať. Brat Damankoš vyzval k otvorenej komunikácii, k diskusii oboch strán. Brat biskup Eľko pripomenul, že vo svojom základnom stanovisku sa musíme ako cirkev snažiť orientovať v Písme, vykladať ho a sledovať biblické svedectvo. Synoda zobrala správu vieroučného výboru na vedomie.  14:50 Správu bohoslužobného výboru predniesol brat biskup Ján Hroboň. Priznal sa k ťažšiemu štartu. Aktuálne fungujú s nadšením a ochotou pracovať intenzívne ďalej.  Synoda správu prijala. 

14:55 Synoda ďalej prijala aj správy právneho a mediálneho výboru.

15:00 Brat Damankoš informoval o správe generálneho hospodárskeho výboru. Ako GHV by ocenili, keby sa EIS implementoval do všetkých cirkevných zborov, aby bola ich práca jednoduchšia a relevantnejšia. Diskusia sa dotkla aj Reformaty a Beckovskej viesky. Brat Damankoš priznal pochybenie, zároveň upriamil pozornosť na otvorené informovanie a nezametanie vecí pod koberec. Následne sa vyjadril k potrebe komplexnej rekonštrukcie majetku v Bratislave. Brat Damankoš vyjadril potrebu, aby predseda GHV bol členom generálneho presbyterstva z titulu funkcie. Následne sa brat Damankoš vzdal svojej funkcie k 30.9.2023, pretože nevedomosť o rozhodnutiach GP mu nedovoľuje vykonávať túto funkciu zodpovedne. Poďakoval všetkým členom svojho výboru, bratovi Marošovi Olejárovi, takisto konateľom Reformaty. Nasledovala diskusia o povinnosti podávania finančných výkazov, o povinnostiach ale aj o problémoch, s ktorými sa COJ stretávajú pri spracovávaní svojho účtovníctva.

16:00 Predsedníctvo Synody vyhlásilo 30 minútovú prestávku.

16:30
Synoda po prestávke prijala po krátkom predstavení aj správy školského výboru a výboru misie. Brat Jančo z výboru misie navrhol, aby bola "Nedeľa misie" ako dobrovoľná zbierka v cirkevných zboroch zachovaná. S príspevkom sa prihlásil brat Oslík, ktorý predostrel tému misijného smerovania cirkvi. Vyslovil záujem, aby sa synodáli venovali viac misijným témam a nie len zákonom a financiám. Aby poslanie cirkvi, ktoré má, nezostávalo na konci, na chvoste. Brat Damankoš podporil tento návrh a vyslovil výzvu, aby smerom k predsedom výborov zazneli konkrétne návrhy, ako a kam sa máme posunúť. Brat Eľko súhlasil, ale povzbudil, aby nezostalo len pri konštatovaní, ale aby boli predostreté konkrétne kroky, návrhy, či nápady. Synoda odsúhlasila uznesenie o návrate dobrovoľnej ofery na "Nedeľu misie" do cirkevných zborov. Následne správu výboru misie synodáli schválili. 

17:10 Synoda zobrala na vedomie správu o činnosti výboru zahraničnej misie. 

17:10 Brat Janko Siroma predstavil správu výboru cirkevnej hudby a hymnológie (VCHaH). Vyjadril potešenie nad začiatkom fungovania školy pre cirkevných hudobníkov, ktorá vznikla s pomocou Edukačno-misijného centra a dnes vzdeláva 10 záujemcov. Sestra Jakušová sa zaujímala o postup pri opravách historických hudobných nástrojov. Sestra Vinczeová potvrdila stále platnú povinnosť cirkevného zboru nahlasovať túto snahu dištriktu a takisto VCHaH. Synoda zobrala správu na vedomie.


17:25 Brat Jurík vo svojej správe dekana EBF UK s optimizmom konštatoval, že aj v roku 2022 plnila EBF UK svoje poslanie. Hovoril o tom, že vysoké školy na Slovensku prechádzajú ďalšou zo série reforiem, ktorej cieľom je skvalitnenie vzdelávacích programov. Do 31. augusta 2022 museli zosúladiť študijné programy so štandardami kvality, pričom latka na garantovanie študijných programov bola výrazne zdvihnutá. Na EBF UK dokázali tieto štandardy naplniť. Novým fenoménom je, že klesá záujem o doktorandské štúdium. Brat Jurík poďakoval Predsedníctvu cirkvi za spoluprácu pri starostlivosti o budovu EBF UK. V rámci výziev do budúcnosti hľadajú na EBF UK nových profesorov. Vedenie fakutly čaká aktualizácia a prestavba diakonicky zameraného akreditačného programu. Radi by v spolupráci s Evanjelickou diakoniou pripravili pracovníkov, ktorí by boli vhodne pripravení do služby cirkvi v tejto oblasti. Brat biskup Eľko poďakoval sestre Vinczeovej a bratovi Damankošovi za Fond evanjelickej teologickej fakulty- manažérsky rámec, novelizovaný štatút a pod.Takisto poďakoval sestre Hudákovej za vedenie programu KDS. Synoda ECAV na Slovensku zobrala správu dekana EBF UK na vedomie.

18:00 Správu o generálnej podporovni (GPo) predniesol brat Pavel Tomka. Pripomenul, že budúci rok budú rozdeľovať prostriedky z FFZ, ktoré budú zakomponované v rozpočte. Synoda určí, aká výška pôjde na potreby generálnej podporovne. Potvrdil, že nastala zmena štatútu GPo, ktorá nadobudne právoplatnosť v najbližších dňoch. 

18:05 Brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko predniesol správu o činnosti komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV. Komisia na zjednodušenie štruktúry cirkvi (ďalej komisia) je zložená z členov troch predsedníctiev cirkvi (aktuálne Ivan Eľko, Renáta Vinczeová, Peter Mihoč, Ján Hroboň, Ľubomír Pankuch, Pavel Bajo), a riaditeľov troch biskupských úradov (aktuálne Ján Bunčák, Zuzana Žilinčíková a Samuel Miško). Formálne ju vedie Predsedníctvo ECAV. Faktom je, že v priebehu roka 2022 komisia nezasadala. V rokoch 2020 – 2022 sa v interných diskusiách a v interakcii s ďalšími orgánmi a pracovnými skupinami ECAV, hlavne s GHV, vyprofilovali i ďalšie témy a výzvy. Mnohé mali charakter nastavovania efektívnejších manažérskych, hospodárskych a finančných procesov v cirkvi, aj vzhľadom na vzdialenejšiu budúcnosť. Mnohé sa týkali témy zjednodušenia štruktúry cirkvi, nastavovania efektívnejšieho chodu jej správy, vzájomného zdieľania možností a skúseností, zlacnenia komunikácie. Uvádzame aspoň nasledovné: obsadenie už prv synodou schválenej pozície fundraisera, alebo jej outsourcing – vytvorenie interného úradu, ktorý bude schopný produkovať dáta, dôležité pre iné orgány a pre nastavovanie dobrej správy cirkvi – vytvorenie interného tímu, ktorý by podporoval činnosť cirkevných zborov v oblasti získavania eurofondov, resp. verejných či súkromných grantov na svoju činnosť – vytvorenie dobrovoľnej možnosti pre cirkevné zbory v oblasti spoločného nákupu energií, poistenia, služieb a pod. – etablovanie vlastnej platformy „pomôžme si navzájom“ s tipmi a know – how pre rozličné činnosti cirkvi a jej komunít – vznik krízového inštitútu „spoločnej hospodárskej správy“ pre tie cirkevné zbory, ktoré sa už nedokážu efektívne postarať o správu svojho majetku – dôsledné zavádzanie EIS, využívanie jeho možností, rozširovanie funkcionalít (rokovania, hlasovanie) – vytvorenie spoločného internetového providera. Členovia komisie sa zhodujú v tom, že súčasťou hľadania jednoduchšej a efektívnejšej štruktúry cirkvi nie je iba otázka počtu a efektivity jednotlivých úrovní jej riadenia. Podstatnou sa javí otázka, aké kritériá by mal spĺňať „samostatný cirkevný zbor“. Komisia žiada synodu o možnosť naďalej pracovať. Dúfa, že nasledujúce obdobie vytvorí štandardné možnosti pre jej živé rokovania a efektívnu činnosť. Sestra Hudáková navrhla komisiu zrušiť. Brat Bajo položil niekoľko otázok: ohľadom definície cirkevného zboru, ohľadom pracovných zmlúv s kňazmi a ich povinností. Rozprúdila sa veľká diskusia ohľadom štruktúry a ďalšieho fungovania ECAV po organizačnej stránke. Na záver synodáli správu komisie prijali. 

18:30 Večerná pobožnosť zo zasadnutia Synody. Kazateľom bol brat senior Bratislavského seniorátu, Pavel Kollár. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYNODA Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je od roku 1994, podľa Ústavy ECAV na Slovensku z roku 1993, zákonodarným a najvyšším orgánom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Historicky prvá Synoda sa konala v roku 1536 v Kremnici a vtedy bola vyšším cirkevným zhromaždením. Jej úlohou bolo riešenie cirkevno-náboženských problémov. Od roku 1610, kedy sa konala Žilinská synoda, je zákonodarným orgánom evanjelickej cirkvi. 

Rokovanie Synody 2023 sa koná v termíne 23. - 24. 06. 2023, tentokrát v Nimnici, v okrese Púchov. V Nimnici sa nachádzajú najmladšie slovenské kúpele, sú situované nad vodnou nádržou Nosice, medzi Púchovom a Považskou Bystricou.

Synodu tvoria generálny biskup, generálny dozorca, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, členovia predsedníctiev dištriktov (4), členovia predsedníctiev seniorátov (28), delegáti seniorátov, pri čom každý seniorát volí na synodu dvoch delegátov, z nich jedného duchovného (14 + 14). Na zasadnutí synody sa s hlasom poradným zúčastňujú členovia generálneho presbyterstva, riaditeľ Generálneho biskupského úradu, vedúci dištriktuálnych biskupských úradov a dištriktuálni právni zástupcovia. Podľa potreby sa na zasadnutie prizývajú aj ďalší cirkevní predstavitelia a odborníci.

Realizované s finančnou podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja