Spomíname na vzácnych evanjelikov: Vavrinec Benedikt z Nedožier

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Vavrinec Benedikt z Nedožier

PEDAGÓG, MATEMATIK, BÁSNIK, PREKLADATEĽ - známy ako "Humanista z Nedožier"

Narodil sa v Nedožeroch 10. augusta 1555. Študoval na ev. gymnáziu v Prievidzi, neskôr v Prahe, kde sa stal aj dekanom Artistickej (Filozofickej) fakulty a prorektorom Karlovej univerzity.

Zostavil prvú ucelenú systematickú gramatiku češtiny – Grammaticae bohemicae libri duo (Dvě knihy české mluvnice, 1603). Táto po latinsky napísaná učebnica je rozdelená do dvoch kníh (tvaroslovie a syntax). Jeho predhovor v knihe o časomerných prozodických pravidlách predstavuje prvý systém časovej rýmovanej prozódie.

Svoju znalosť klasickej poetiky a obdiv k žalmom uplatnil v knihe Žalmové někteří v písně české na způsob veršů latinských nově uvedeni a vydáni (1606). Bol prvým slovenským literárnym autorom, ktorý sa rozhodol pre preklad celého žaltára. Knihu obohatil o  osobnú, intímnu duchovnú lyriku, o desať českých parafráz Dávidových žalmov, ktoré sú pomerne voľné, dobovo aktualizované.

Hoci žil Benedikt v Prahe, nezabúdal na svoje rodné Slovensko, neprestajne vyjadroval súcit a bolesť nad utrpením vlastného, slovenského ľudu, prenasledovaného morom, vojnami a tureckým plienením, poukazoval na dobové spoločenské rozpory a nabádal k svornosti.

Zomrel ako slobodný 4. júna 1615 na pravé poludnie po dlhej chorobe (TBC). Celý svoj majetok venoval univerzite. Pochovali ho v Kostole Božieho tela na dnešnom Karlovom námestí v Prahe, hrob mu ozdobili mramorovou tabuľou. Kostol a s ním aj Benediktov hrob tam už dnes, žiaľ, nie je.