Spomíname na vzácnych evanjelikov: Miloš Kovačka

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Miloš Kovačka

Dnes si pripomíname 80. výročie narodenia BIBLIOGRAFA, HISTORIKA a PEDAGÓGA Miloša Kovačku. Narodil sa 30. októbra 1940 v Sklabini a zomrel 6. augusta 2019 v Martine.

V r. 1954 - 1957 absolvoval tzv. jedenásťročnú školu v Martine, v rokoch 1957 – 60 študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity F. Palackého v Olomouci, v rokoch 1961 – 65 zasa slovenčinu a dejepis na Pedagogickom inštitúte v Martine. 

Po štúdiách bol v rokoch 1965 – 66 učiteľom na základnej škole v Martine. V roku 1966 nastúpil do Matice slovenskej, kde pracoval na bibliografickom úseku, najprv v retrospektívnej a od roku 1972 v špeciálnej bibliografii. V rokoch 1983 – 87 bol vedúci strediska súbežnej bibliografie, od roku 1987 vedúci Bibliografického oddelenia a napokon riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, súčasne od roku 2002 prednášal na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity.

Ako popredný slovenský bibliograf sa výrazne podieľal na vybudovaní systému slovenskej národnej bibliografie a jej počítačového spracovania, v rámci nej od roku 1971 aj na spracovaní Bibliografie literárnej vedy a umeleckej literatúry na Slovensku. Je autorom monografií, výskumných správ, štúdií a príspevkov z oblasti bibliografie, publikovaných v domácich i v zahraničných zborníkoch a odborných periodikách.  
V rokoch 1989 – 97 redigoval Bibliografický zborník. Popri bibliografickej činnosti sa sústavne venoval literárnohistorickému výskumu.

Je autorom početných vedeckých štúdií i popularizačných príspevkov o osobnostiach z dejín slovenskej literatúry, kultúry a evanjelického náboženského života, publikovaných v zborníkoch i časopisecky. Ako editor pripravil na vydanie dielo Janka Matušku pod názvom Piesne a báje (1971), prvé samostatné knižné vydanie poézie P. Kellnera-Záboja Hostinského Šuhajovo dumanie (1973), výber z Hviezdoslavovej duchovnej poézie Žalmy a hymny (1996), 2-zv. výber z publicistiky J. Smreka Sme živý národ (1999). Okrem toho napísal rozhlasové pásma a scenáre dokumentárnych filmov o Hviezdoslavovi, J. Janoškovi, o turčianskych pamätníkoch, o protivojnovej poézii slov. autorov, ďalej scenárov literárnomuzejných expozícií slovenských spisovateľov a iné.  

Ako vysokoškolský učiteľ a učiteľ Biblickej školy v Martine pripravil publikácie k cirkevným a duchovným dejinám Slovenska. V tejto oblasti publikoval celý rad publikácií, štúdií a príležitostných statí o významných evanjelických osobnostiach (Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry I, II, Slovník osobností Žilinskej synody, štúdie o mnohých významných slovenských osobnostiach).
Vydal Zborník Sme živý národ I, II – súbor publicistiky Jána Smreka, zaslúžil sa o faksimilné vydanie originálnej listiny Zákonov Žilinskej synody, podieľal sa na príprave a vydaní publikácií o J. B. Hroboňovi, J. Bučkovi, F. Ruppeldtovi, J. Vanovičovi, ako aj jubilejného zborníka k 450. výročiu založenia martinského ev. a. v. zboru "Až potiaľto pomáhal nám Hospodin." 

Patril k organizátorom a prednášateľom štrnástich ročníkov podujatia evanjelickej inteligencie Duchovné hodnoty pre dnešok (1998 – 2011). Spracoval scenáre k celoslovenským výstavám P. Dobšinský (1978), Biblia v duchovných dejinách Slovenska (1996), pripravil scenáre pamätných izieb M. M. Hodžu (Rakša) a J. Jessenia a Jesenskovcov (Turčianske Jaseno), scenáre k dokumentárnym filmovým portrétom STV o významných slovenských osobnostiach (P. O. Hviezdoslav, E. Maróthy-Šoltésová, J. Janoška, M. Rázus, E. B. Lukáč, M. Rúfus a i.), organizoval desiatky podujatí k najrozličnejším kultúrnym a duchovným príležitostiam. Podieľal sa na koncepcii a organizácii Dní Milana Hodžu (2006 – 2011). Je autorom elektronických knižníc Žilinská synoda, Elektronická knižnica slovenských  memoránd, prosbopisov a žiadostí.

Zomrel 6. augusta 2019 v Martine. Je pochovaný na martinskom cintoríne.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.