Spoločné vyhlásenie ekumenických organizácií

Spoločné vyhlásenie ekumenických organizácií

Milé sestry a bratia v Kristovi, priatelia, generálny tajomník ERC v SR Mgr. Ladislav Krpala sa v mene Ekumenickej rady cirkví začiatkom týždňa pripojil k vyhláseniu generálnych tajomníkov Svetovej rady cirkví a všetkých kontinentálnych ekumenických organizácií ako aj mnohých národných rád cirkví. Je to jedinečná situácia, že generálni tajomníci všetkých kontinentálnych ekumenických rád a Svetovej rady cirkví sa rozhodli spoločne jednotným hlasom osloviť veriacich a verejnosť na celom svete. Ponúkame vám toto vyhlásenie v slovenčine:

Čas na pastoračné, prorocké a praktické kresťanstvo:
Spoločné vyhlásenie Svetovej rady cirkví a regionálnych ekumenických organizácií


Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ... ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil.

(2Kor 1,3-4)


Ako predstavitelia regionálnych [kontinentálnych] ekumenických organizácií a Svetovej rady cirkví zdieľame ťažkosti, ktorým čelia naše spoločenstvá po celom svete v dôsledku koronavírusu COVID-19.

Vyzývame ľudí všade na svete, aby sa v najvyššej možnej miere usilovali odpovedať na túto situáciu a pomôcť akýmkoľvek spôsobom našej spoločnej snahe chrániť život. Toto je čas, aby sme sa dotkli sŕdc jedni druhých tým, čo hovoríme, zdieľame a robíme – ako aj tým, čo nemôžeme robiť – aby sme ochránili život, ktorý Boh z lásky stvoril.

Kvôli tejto láske je dôležité a naliehavo potrebné, aby sme prispôsobili formy našich bohoslužieb a spoločenstva potrebám tohto obdobia pandemickej nákazy, aby sme sa vyhli akémukoľvek riziku, že sa staneme zdrojom prenášania vírusu namiesto toho, aby sme boli nástrojmi milosti.

Naša viera v Boha života nás zaväzuje chrániť život tým, že budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili prenosu tohto vírusu. Prejavme Božiu bezpodmienečnú lásku bezpečnými, praktickými spôsobmi, ktoré chránia život, zmierňujú utrpenie, a zaručujú, že kostoly a verejné bohoslužby sa nestanú centrami prenosu vírusu.

Fyzické udržiavanie vzdialenosti neznamená duchovnú izoláciu. Cirkvi na celom svete majú teraz príležitosť, aby prehodnotili svoju rolu v spoločnosti tým, že budú bezpečným spôsobom slúžiť, poskytovať pomoc a starať sa o potreby chudobných, chorých, tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, a starých – všetkých tých, ktorí sú najviac ohrození vírusom COVID-19.

V mnohých častiach sveta sú ľudia v týchto dňoch uväznení vo svojich domácnostiach. To, že musíme zostať doma, neznamená – vďaka nášmu spoločnému krstu do jedného tela Kristovho – že nemôžeme medzi sebou zažívať hlbokú duchovnú solidaritu. Môžeme sa doma modliť. Môžeme ďakovať Bohu a modliť sa za silu, uzdravenie, a odvahu. Môžeme preukázať našu lásku k Bohu a k blížnym tým, že sa nebudeme osobne stretávať na verejných bohoslužbách. Mnohé cirkevné spoločenstvá majú možnosť zúčastňovať sa bohoslužobných zhromaždení a vysielať svoje bohoslužby online alebo v digitálnej podobe. Veriaci a duchovní môžu tiež zostať vo vzájomnom kontakte a poskytovať pastorálnu starostlivosť cez telefón.

Pandémia nového koronavírusu zasiahla všetky regióny našej planéty. Objavuje sa strach a panika, stretávame sa s bolesťou a utrpením, pochybnosťami a dezinformáciami ako o víruse samotnom, tak i o našej reakcii ako kresťanov. Ako globálne spoločenstvo viery však potvrdzujeme, že i uprostred našej zraniteľnosti dôverujeme Bohu, lebo Boh je našou nádejou.

Uprostred príbehov utrpenia a tragédie vidíme tiež príbehy jednoduchej dobrotivosti a nesmiernej lásky, príbehy solidarity a šírenia nádeje a pokoja inovatívnymi a prekvapivými spôsobmi.

Počas tohto pôstneho obdobia nás naša pútnická cesta vedie cez púšte utrpenia, ťažkostí a pokušenia, zo smrti ku vzkrieseniu, do nového života s Bohom.

Koronavírus urobil túto púšť ešte viac nepriateľskou a hrozivou, my sme však povolaní spojiť naše srdcia vo vzájomnej solidarite, plakať s plačúcimi, prinášať pokoj tým, ktorí sú plní úzkostí, a obnoviť nádej prostredníctvom solidarity vo viere.

Táto ľudská solidarita je podrývaná a úzkosť sa zväčšuje, keď podliehame panike a sústreďujeme sa na bezhlavé nakupovanie do zásoby a hromadíme základné materiálne potreby. Keď tak robíme, prestávame byť v tomto pôstnom období nástrojmi Božej milosti.

Vnímame potrebu zodpovedného vedenia – štátu, miestnych komunít, a rovnako tak vedúcich predstaviteľov duchovných spoločenstiev. Vlády a zastupiteľstvá na všetkých úrovniach musia zaistiť prístup ku pravdivým a aktuálnym informáciám, reagovať na situácie, ktoré vedú k strate živobytia a zamestnania, predovšetkým ale postarať sa o prístup k čistej vode, dezinfekčným prostriedkom a mydlám, k bezpečnému úkrytu, a súcitnej starostlivosti pre tých najzraniteľnejších. Musia si byť zároveň vedomí, že niektoré z týchto skutočností sú ešte stále ťažko dostupnými pre mnoho ľudí v rôznych kútoch sveta. Toto je tiež čas, aby sme sa hlboko zamysleli nad tým, čo je spoločné dobro, čo je dobrá a kompetentná vláda, a nad etickými hodnotami zakorenenými v našich tradíciách.

Uprostred tejto veľmi vážnej krízy pozdvihujeme naše hlasy v modlitbe za vedúcich predstaviteľov a za vlády na celom svete, naliehame na nich, aby sa prednostne stali centrom ich záujmu tí, ktorí žijú v chudobe, a tiež ľudia na okraji spoločnosti ako aj utečenci žijúci uprostred nás.

Ako náboženskí predstavitelia pozdvihujeme spoločne naše hlasy, aby sme zdôraznili nutnosť venovať zvýšenú pozornosť potrebám ľudí bez domova, vo väzení, potrebám starších a tých, ktorí už beztak trpia sociálnou izoláciou. Pamätáme takisto na tých ľudí – predovšetkým ženy a deti – ktorí sú zneužívaní a čelia násiliu, ktorí nie sú doma v bezpečí, a s rastúcim napätím môžu trpieť ešte väčšie násilie.

Napokon, neprestávajme sa modliť za nakazených chorobou COVID-19, za ich rodiny, a za lekárov a zdravotnícky personál, ktorí riskujú svoje životy, aby nám všetkým poskytli starostlivosť a prevenciu a chorým ošetrenie. A modlime sa tiež za vedúcich predstaviteľov verejného zdravotníctva, ktorí, ako dúfame, budú schopní s Božou pomocou a našou spoluprácou zastaviť šírenie vírusu a zabrániť vážnym sociálnym, ekonomickým a environmentálnym následkom.

Božia láska zahŕňa a objíma všetkých a Boh života je s každým jedným a každou jednou z nás, aj v našom utrpení.

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, generálny tajomník, Svetová rada cirkví

Dr. Souraya Bechealany, generálna tajomníčka, Rada cirkví Blízkeho východu

Rev. James Bhagwan, generálny tajomník, Konferencia cirkví Pacifiku

Dr. Mathews George Chunakara, generálny tajomník, Kresťanská konferencia Ázie

Gerard Granado, generálny tajomník, Karibská konferencia cirkví

Rev. Dr. Fidon Mwombeki, generálny tajomník, Celoafrická rada cirkví

Pastor Peter Noteboom, generálny tajomník, Kanadská rada cirkví

Dr. Jørgen Skov Sørensen, generálny tajomník, Konferencia európskych cirkví

Jim Winkler, generálny tajomník, Národná rada cirkví v Kristovi v USA

(preklad z angličtiny a nemčiny Eva Guldanová)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.