Výberové konanie pre riaditeľa na EVANJELICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE, PALISÁDY 57 v BRATISLAVE

Výberové konanie pre riaditeľa na EVANJELICKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE, PALISÁDY 57 v BRATISLAVE

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa pre: EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA.

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,

ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.,

bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.,

zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

spôsobilosť na právne úkony,

poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou,

usporiadaný rodinný život,

komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,

znalosť cudzieho jazyka vítaná,

znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),


PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O: 

žiadosť o zaradenie do výberového konania,

doklady o vzdelaní,

zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.),

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

návrh koncepcie rozvoja školy,

profesijný životopis,

potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti,

lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z., 

kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,

stanovisko domáceho zborového farára,

písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty posielajte do 31.7.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ EZŠ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 01 Zvolen.  Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, skoly@zdecav.sk

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

 Vo Zvolene 30.6.2020

     Ing. Renáta Vinczeová                                                 Mgr. Ján Hroboň
     dozorkyňa ZD ECAV                                                     biskup ZD ECAV

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.