Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej teológie

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej teológie

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docent na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta: docent na Katedre praktickej teológie

Predpoklady výkonu práce:

‒        vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore evanjelická teológia,
‒ akademický titul PhD., alebo ThDr. získaný pred rokom 1997 v odbore evanjelická teológia,
‒ vedecko-pedagogický titul docent v odbore teológia, alebo preukázanie priebežného plnenia kritérií na získanie titulu docent na EBF UK,
‒ vedecká a publikačná činnosť v odbore,
‒ znalosť svetového jazyka slovom aj písmom,
‒ kanonická misia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku pre vyučovanie teologických predmetov,
‒ bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný nástup: máj 2022

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č.2/2014.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - (podľa Prílohy č.5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov).

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť:
‒ štruktúrovaný profesijný životopis,
‒ overené doklady o vzdelaní a požadovaných znalostiach,
‒ prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít a prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov,
‒ potvrdenie o udelení kanonickej misie,
‒ vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestné vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

V prihláške uveďte prosím svoju e-mailovú adresu. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru. 

Doklady prosíme dodať najneskôr 14 dní od zverejnenia na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Dekanát
Bartókova 8, 811 02 Bratislava