Študuj na EBF UK

Študuj na EBF UK

ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
 
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2023/2024 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných  programov: 

1. Evanjelická teológia (5-ročné denné spojené magisterské štúdium):
- s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.
- s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

2. Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii  (3-ročné denné bakalárske a nadväzujúce 2-ročné magisterské štúdium)
V  spolupráci s FiF UK, PriF UK a FTVŠ UK nasledovné možnosti kombinácií:
s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry 
s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry 
s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry
s učiteľstvom histórie 
s učiteľstvom geografie 
s učiteľstvom filozofie

3. Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (3-ročné denné a externé bakalárske štúdium)

4. Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (2-ročné denné a externé magisterské štúdium)
 

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk -  v sekcii „Štúdium“, podsekcia  „Uchádzač o štúdium“
 
Termín podania prihlášky: 31. marec 2023
 
Prihlášku na štúdium je nutné podať elektronickou formou a overené maturitné vysvedčenie zaslať na adresu:
Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava 1