Štipendium z GAW na rok 2023/2024

Štipendium z GAW na rok 2023/2024

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2023/2024 v období od 1. 9. 2023 do 31. 7. 2024.

 Gustav-Adolf-Werk vypisuje štipendiá pre:
 • študentov/študentky v 2. polovici teologického štúdia, aby absolvovali študijný rok (ZS 2023/2024 s LS 2024) v Lipsku 
Ak počet žiadateľov prekročí dostupné miesta, vyhradzujeme si právo vykonať výber.
Žiadosti a potrebné dokumenty nájdete na našej webovej stránke: https://www.gustav-adolf-werk.de/stipendien.html
Žiadosť o štipendium GAW a následná žiadosť o študijné miesto na univerzite sú dva nezávislé procesy!
Prosíme Vás, aby ste žiadosti podávali v nemeckom jazyku prostredníctvom vedenia Vašej cirkvi (alternatíva v anglickom jazyku).  
 
K žiadosti o štipendium priložte:
 • písomnú žiadosť (formulár) 
 • životopis s fotkou
 • odporúčanie od vedenia cirkvi
 • aktuálne potvrdenie o zápise z domácej univerzity (jednoduchá kópia)
 • overená kópia maturitného vysvedčenia
 • overená kópia predmetov a známok zo štúdia na domácej univerzite
 • dve akademické odporúčania (iba pre študentov/študentky)
 • opis akademickej dráhy 
 • doterajšie študijné výsledky (napr. kredity)
vysokoškolský diplom/diplom o ukončení bakalárskeho štúdia
DôLEŽITÉ: Potrebujeme ich bezvýhradne ako úradne overený preklad (profesionálneho tlmočníka) v nemeckom alebo anglickom jazyku. Overené kópie je potom potrebné priniesť v origináli a predložiť ich tu. 
 • motivačný list pre štúdium v Lipsku
 • predstavenie nazbieraných skúseností v sociálnej, pedagogickej a cirkevnej oblasti 
 • overená kópia dokladu o aktuálnych nemeckých znalostiach (zápis sa uskutoční iba pri úrovni B1)
Štipendium zahŕňa:
 • 655 € mesačne pre študentov, (z toho je po odpočítaní nájomného 450 € k dispozícii)
 • zdravotné poistenie podľa potreby
 • príspevok na literatúru (až do 100 € na celý čas štúdia)
 • náhrada cestovných nákladov pri ceste tam aj späť 
 • poplatok za semester
 • cestovný lístok na verejnú dopravu v Lipsku 
Na prípravu k študijnému pobytu je v ponuke intenzívny kurz nemčiny (úroveň B1) spravidla v septembri. Tento kurz je určený pre študentov teológie.
 
Študenti a študentky v Lipsku budú ubytovaní v študentskom domoveNavštevujú prednášky a semináre na teologickej fakulte, zúčastňujú sa na študijných podujatiach GAW, na prednáškach, kázňach a praxi v tamojších cirkevných zboroch. Vedie ich štipendijný poradca GAW, p. Johanna Scheithauer.

DÔLEŽITÉ:
Štipendisti našej organizácie by počas štúdijného pobytu v Nemecku nemali mať žiadne študijné povinnosti a skúšky vo svojich rodných krajinách a  mimo prednáškový čas by mali zažiť v Nemecku!
 
Žiadosť s požadovanými dokumentmi pošlite do 20.02.2023  na adresu:
Generálny biskupský úrad
Misijno-vzdelávacie oddelenie
Palisády 46
P. O. BOX 289
810 00  Bratislava