Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislava sa v stredu 14. 12. 2022 konali v semestri posledné akademické služby Božie spojené s Večerou Pánovou. V rámci služieb Božích predsedníctvo ECAV, sestra generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová a brat generálny biskup Ivan Eľko, slávnostne odovzdali štipendiá najlepším študentom za uplynulý akademický rok. Obdarovaní boli tí, ktorí si svojim usilovným štúdiom a snažením zaslúžili peňažní dar vo forme štipendia. 

O poskytnutí štipendií rozhodlo Generálne presbyterstvo ECAV na svojom zasadnutí 2. decembra 2022 v Bratislave. Štipendium je udelené na základe výsledkov študijného priemeru predložených študijným oddelením EBF UK a na základe Štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi.  Účelom fondu je podpora vzdelávania udeľovaním štipendií najlepším študentom   EBF UK  v Bratislave a podpora záujmu o duchovnú službu študentom zapísaným v študijnom programe Evanjelická teológia.     
Listiny o udelení štipendií boli odovzdané: študentovi druhého ročníka, ktorý dosiahol najlepší prospech v štúdiu počas prvého ročníka, bratovi Samuelovi Moricovi. Študentom so statusom kandidát duchovnej služby, ktorí dosiahli v predchádzajúcom školskom roku najlepší prospech  v ročníku, a zároveň si príkladne plnia povinnosti vyplývajúce z programu Kandidát duchovnej služby, sestre Eve Chalupkovej študentke tretieho ročníka; sestre Andrei Majchrákovej, študentke štvrtého ročníka; bratovi Ondrejovi Barancovi, študentovi štvrtého ročníka.  

Dodatočne Generálne presbyterstvo schválilo štipendium za vznikajúce študijné výsledky v minulom akademickom roku 2020/2021 sestre Lei Sabolovej, študentke piateho ročníka, ktorá v predošlom roku študovala v zahraničí.

Oceneným študentom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby v svojej snahe nepoľavovali. Aby sa  aj ďalej snažili získavať múdrosť a vedomosti nie len kvôli štipendiu, ale z lásky voči Pánu Bohu a Jeho cirkvi. 

Galéria k článku

Daniela Veselá