Príspevok na učebnice

Príspevok na učebnice

V rozpočtovej kapitole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) sa od 1. januára 2015 rozpočtujú aj finančné prostriedky na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len príspevok na učebnice).

MŠVVaŠ SR môže podľa § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov prideliť v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy príspevok na učebnice, uvedené v registri schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc.

Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.

https://www.minedu.sk/24459-sk/rok-2020/

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytne základným školám a špeciálnym základným školám na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov príspevok (ďalej len „príspevok na učebnice“) na školský rok 2020/2021. Príspevok na učebnice na školský rok 2020/2021 sa každej škole určil podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2019 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a podľa výšky príspevku na žiaka

https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/pozvanky-2020/novy-priecinok/16512.pdf

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.