Kaplánske skúšky 2022

Kaplánske skúšky 2022

Kaplánske skúšky sa budú konať 7. júla 2022 o 8.30 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.

Informácie potrebné k vykonaniu kaplánskych skúšok nájdete v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku:

Cirkevné nariadenie č.5/1991 o kaplánskej skúške v znení cirkevných nariadenia č.2/2003

Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky doloženú potrebnými dokumentmi adresujte Zboru biskupov do 1.5.2022 

Pohovory so Zborom biskupov pre uchádzačov o kaplánske skúšky budú 4. mája 2022 na Generálnom biskupskom úrade o 9.00 hod.

Požiadavky a literatúra na kaplánske skúšky:

1. Poriadok služieb Božích ( Mgr. Ivan Eľko)
Chrámová agenda ECAV na Slovensku 

2. Praktická exegéza  ( Mgr. Peter Mihoč )
Július Filo – Aplikovaná hermeneutika – možnosť zakúpiť priamo u autora
– Rozvrh kázne
– Bohoslužobné výkony
– Kancelárska agenda
– 2 vypracované kázne s vypracovanou exegetickou prípravou na nasledovné príležitosti:
– Nedeľa misie - evanjelizačná kázeň venovaná anonymným evanjelikom a neveriacim
– Pohreb konfirmanda, ktorý zahynul pri autonehode (kázne zaslať s prihláškou do 15.6.2022)

3. Znalosť Biblie  ( Mgr. Ján Hroboň )
Biblia – Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy /Tranoscius Liptovský Mikuláš 1999 

4. Dogmatika  (prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.)
Symbolické knihy. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1992
Pohlmann, H. G. Kompendium evangelické dogmatikyPraha: Mlýn, 2002
Aulén, G. Kresťanská viera v Boha v meniacom sa svete Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1994
Dr. Martin Luther, Výber zo spisov, Tranoscius: Liptovský Mikuláš, 1990, s. 5 – 91
Vokoun, J. Sondy do současné luterské teologie Praha: Lutherova společnost, 2012

5. Malý katechizmus  ( Mgr. Libor Bednár, PhD. )
Symbolické knihy evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Tranoscius. Liptovský Mikuláš 1992, najmä strany: 16-18, 183-248
(Úvod, Malý katechizmus, Veľký katechizmus)
Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi, ed. Tomáš Gulán, Bardejov/Martin 2011. Strany 9-77.

6. Cirkevné právo  (Mgr. Vladimír Ferenčík )
1) Cirkevné ústavné zákony (CUZ) CUZ č. 1/1993
2) Cirkevné zákony (CZ) CZ č. 11/1994, CZ č. 14/1994, CZ č. 15/1994, CZ č. 6/1996, CZ č. 2/1999, CZ č. 3/2004, CZ č. 6/2010
3) Cirkevné nariadenia (CN) CN č. 8/1994, CN č. 2/1996, CZ č. 2/1997, CN č. 7/1998, CN č. 2/2011
4) Zásady Záväzné úpravy č. 4/1996

Potrebné je vyhľadať si na webovej stránke cirkvi www.ecav.sk aktuálne znenie uvedených príslušných cirkevnoprávnych predpisov alebo podľa publikácie Aktuálne znenie cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku 2021, vydal Tranoscius a.s.

7. Liturgický spev ( doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD. )
Agenda ECAV: Večera Pánova A, B.
Kuzmányho litánia
Predspevy de tempore, Sláva, Pozdrav, Slávnostná Sláva, Kolekta, Evanjelium, Epištola, Antifóna, Áronovské požehnanie, Slávnostný žalm, Smútočný žalm, Confirma Deus, Otče náš, Staroslovienský Otčenáš
Všetky piesne z Evanjelického spevníka a Evanjelického funebrála

Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky doloženú potrebnými dokumentmi (1.,2.) adresujte Zboru biskupov do 1.5.2022 

1. Uchádzači o kaplánsku skúšku pošlú žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky adresovanú Zboru biskupov ECAV na Slovensku na adresu Generálneho biskupského úradu;

2. K žiadosti o vykonanie kaplánskej skúšky doložia do 1. mája 2022:
- potvrdenie o krste a konfirmácii,
- odporúčanie duchovného správcu EBF UK,
- odporúčanie zo žiadateľovho cirkevného zboru,
- lekárske potvrdenie o schopnosti žiadateľa na verejné účinkovanie,
- životopis.

3. Pozvaní uchádzači na kaplánske skúšky pošlú do 15. júna 2022 na adresu Generálneho biskupského úradu:
- žiadosť o prijatie do duchovnej služby,
- úradný doklad totožnosti – kopia občianskeho preukazu,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- doklad o ukončení teologického vysokoškolského štúdia,
- záver psychologického vyšetrenia.

4. Na kaplánske skúšky prinesú so sebou:
- zdravotnú kartu poistenca,
- číslo účtu,
- telefonický kontakt,
- zosobášení – sobášny list,
- poplatok za kaplánsku skúšku sa bude vyberať na mieste - 3,50 €.