Evanjelické gymnázium v Košiciach hľadá učiteľa/ku s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

Evanjelické gymnázium v Košiciach hľadá učiteľa/ku s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s iným predmetom HTTP://WWW.GJAK.SK/

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, Košice 

vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: telesná výchova v kombinácii s iným predmetom  


Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov, v zmysle prílohy 1, časť  IV. Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné predpoklady:
jasná hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
ovládanie PC – programy: Word, Excel, internet,
zodpovedný prístup k práci, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, samostatnosť a rozhodnosť, flexibilita,
vítaná je pedagogická prax na strednej škole.

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
fotokópie dokladov o vzdelaní, potvrdzujúcich pedagogickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch,
štruktúrovaný profesijný životopis,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné prehlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.

Mzdové podmienky: v zmysle platných predpisov

Predpokladaný nástup: 1. 9. 2020

Termín zasielania žiadostí: do 31. 5. 2020

Uchádzači zašlú písomné žiadosti s požadovanými dokladmi na adresu: Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, 040 01  Košice.

Uchádzači budú po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej pozvaní na ústny pohovor.

Kontakt: Ing. Jozef Krištan
Tel.: 055/6815610
e-mail: riaditel@egjak.com                                                                                      

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.