DUCHOVNÁ PIESEŇ 2023- VÝSLEDKY

DUCHOVNÁ PIESEŇ 2023- VÝSLEDKY

Po trojročnej online súťaži sa 5. mája 2023 opäť v Aule Biblickej školy v Martine uskutočnil ďalší ročník súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Zišli sa tu deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode korepetítorov, pedagógov a rodičov už na deviatom ročníku súťaže. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Cieľom tejto súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Dať priestor hudobným talentom a pomôcť im rozvíjať tento dar. Súťaž je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale aj pre všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní.

Súťaž Duchovná pieseň je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi predmetové súťaže. Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Evanjelická spojená škola a Biblická škola v Martine v spolupráci s EMC   ECAV na Slovensku organizačne zabezpečili priebeh súťaže.

Porota pripravila propozície súťaže a pracovala v zložení: predsedníčka poroty Jana Bosáková a členovia odbornej poroty v zložení: Marta Gáborová, Dana Borcovanová, Lucia Dobošová, Darina Stanová a Štefan Kiss. 
Súťaž sa konala v piatich kategóriách, rozdelených podľa veku, a zúčastnilo sa na nej 37 súťažiacich, víťazov školských a seniorálnych kôl. Podľa propozícií spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a  duchovnú pieseň podľa vlastného výberu. Mohli byť sprevádzaní hudobným nástrojom.
Výkony súťažiacich hodnotila porota bodovaním. Súťažiaci mohli celkovo získať maximálne 60 bodov (1. a 2. kategória) alebo 90 bodov (3. a 4. kategória). Konečné hodnotenie 1.- 4. kategórie súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma. V každej kategórii určila porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov.

Súťaž zahájila prezentácia detí materských škôl, ktoré vystúpili pred účastníkmi a porotou v nesúťažnom kole a priniesli radosť z ich bezprostredných vystúpení. Deti boli za svoje vystúpenie odmenené diplomom za účasť a vecnou cenou. Veríme, že z nich vyrastú noví účastníci ďalších kôl tejto speváckej súťaže.
Všetkým súťažiacim, prajeme aby svoj talent naďalej rozvíjali a víťazom blahoželáme.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:
1. kategória – deti od 6 do 8 rokov
Barbora Kušnírová – Evanjelická základná škola s MŠ Prešov
 
2. kategória – žiaci od 9 do 11 rokov
Simeon Lipovský – Spojená škola, ZŠ Školská Turčianske Teplice
 
3. kategória – žiaci od 12 do 15 rokov
Sibyla Jasmína Prídavková – Základná škola Angylova, Kremnica
 
4. kategória – žiaci od 16 do 20 rokov
Sarah Čábyová – Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
 
Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťažiacich a Biblickej škole, cirkevnému zboru ECAV Martin, Evanjelickej spojenej škole v Martine za poskytnutie priestorov. Všetkým zamestnancom školy, ktorí pripravili pre účastníkov príjemné prostredie a zabezpečili priebeh súťaže. 

Autor fotografií: Juraj Borcovan