Biblická olympiáda 2022/23

Biblická olympiáda 2022/23

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA Z EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA A NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 
PREDMETOVÁ  SÚŤAŽ
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2022/2023 Biblickú olympiádu / ďalej BO /. BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy registrovaného na MŠVVŠ SR pod číslom 2017/13501:2-10H0.
BO riadi tajomník pre školstvo a vzdelávanie GBÚ ECAV v spolupráci s koordinátormi BO v seniorátoch a cirkevných školách.
 
Cieľ: Podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre náš každodenný život.
 
Predmet súťaže:         Vybrané knihy Písma Svätého
 
Témy na biblickú olympiádu:
Stará zmluva -    Ženy v Starej zmluve
Nová zmluva -    Úvod do Ježišovho života a diela
 
Podmienky súťaže:
  1.  Do súťaže sa prihlasuje v školách prostredníctvom programu EduPage / štátna, súkromná a cirkevná / na území Slovenskej republiky.     
  2. Seniorálne/školské kolo bude prebiehať v školách online v programe EduPage.
  3. Celoslovenské kolo bude prebiehať v programe EduPage s účasťou súťažiacich.
 Učebné texty:
https://www.ecav.sk/biblicka-olympiada-22-23
3. a 4. kategória majú uvedené texty v Biblii podľa rozpisu v témach 
– preklad Biblie 
– Evanjelická cirkev a. v.


Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola zašle: a)   seniorálny koordinátor 
b)   koordinátor pre cirkevnú školu        
po oznámení poradia postupujúcich z Referátu misie, vnútornej misie a školstva  GBÚ ECAV v Bratislave do 14. apríla 2023 na adresu:                    
Daniela Veselá
tajomníčka EMC
Palisády 46
P. O. Box 289
810 00 Bratislava
skoly@ecav.sk

PROPOZÍCIE BO 2023.docx
TémyBO_2023.docx