9. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

9. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2022/2023 súťaž Duchovná pieseň / ďalej DP /. DP sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Duchovná pieseň registrovaného na MŠVVŠ SR č. 2016-18289/42794:5-10H0.
 
CIEĽ SÚŤAŽE:
Motivovať žiakov k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne. Vedecké prieskumy ukazujú, že deti a mládež sa veľmi málo venujú spevu. Súťažou chceme motivovať deti s hudobným talentom a dať im možnosť rozvíjať svoj dar.
 
CIEĽOVÉ ZAMERANIE SÚŤAŽE:
 
Sólový spev
 
PODMIENKY SÚŤAŽE:
 
Súťažiaci: 
 1. Deti a žiaci z cirkevných zborov, ktorí navštevujú náboženskú výchovu ev. a. v. na štátnych a súkromných školách, ktorí sú víťazi v senioráte. 
 2. Deti a žiaci z evanjelických škôl, ktorí zvíťazili v školskom kole.
 
Kategórie účastníkov:
0. kategória:                   Materské školy
1. kategória:                   od 6 do 8 rokov (od 1. ročníka základnej školy)
2. kategória:                   od 9 do 10 rokov
3. kategória:                   od 11 do 13 rokov
4. kategória:                   od 14 do 20 rokov            
 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Organizátor:                                       Generálny biskupský úrad, Evanjelická cirkev augsburského                                                                         vyznania  na Slovensku
Dátum celoslovenského kola:            5. mája 2023 
Miesto konania:                                 Evanjelická spojená škola Martin, M. R. Štefánika 17
Predseda odbornej poroty:                ThDr. Jana Bosáková, PhD.
 
Povinné piesne pre jednotlivé kategórie:
MŠ kategória              1. pieseň Ľubovoľná detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu
 
1. kategória:               1. pieseň  ES - ľubovoľná pieseň z ES
                                    2. pieseň  Detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu
 
2. kategória:               1. pieseň  - povinná ES -  623 - Knieža mieru zvíťazí 
                                    (môže byť aj s hudobným sprievodom)
                                    2. pieseň  Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu
 
3. kategória:                1. pieseň - povinná ES –  203 – V jedného Boha veríme
                                    (bez hudobného sprievodu)
                                     2. pieseň ES - ľubovoľná pieseň  z ES
                                     3. pieseň Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu 
 
4. kategória:               1. pieseň - povinná ES  - 262 – Cirkev je chrámom na skale 
                                    (bez hudobného sprievodu)
                                    2. pieseň ES - ľubovoľná pieseň  z ES
                                    3. pieseň Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

INFORMÁCIA  K ORGANIZÁCII SÚŤAŽE
 • Súťažiaci, ktorí obsadili prvé miesto v seniorálnom a školskom kole postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať prezenčne v Evanjelickej spojenej škole v Martine
 • V celoslovenskom kole budú súťažiaci spievať uvedené piesne v ich kategórii 

Sólový spev
Sprievod     1. povinná skladba bez sprievodu, je možné udať tóninu, 2 slohy naspamäť
a) MŠ a 1. kategória môžu spievať s hudobným sprievodom aj pieseň z ES
b) hudobný sprievod okrem povinnej piesne v 3. a 4. kategórii  – vlastný korepetítor
c) ďalšie skladby: jeden hudobný nástroj: klavír, gitara, akordeón, prípadné ďalšie nástroje konzultujte s predsedníčkou poroty 
syntetizátory nie sú povoleným sprievodom, vlastný elektronický klavír s možnosťou transpozície je povolený
e) spieva sa bez ozvučenia, bez mikrofónu
f) piesne je možné transponovať 
g) ES – Evanjelický spevník
 
Kritériá hodnotenia:
 • Súťaž je verejná a dvojúrovňová – školské/seniorálne kolá a celoslovenské kolo.
 • Súťažiaci je povinní sledovať časový priebeh svojej kategórie a byť v súťažnej miestnosti najneskôr počas vystúpenia predchádzajúceho súťažiaceho. 
 • Spievanie spamäti je podmienkou. 
 • Súťažiaci spieva všetky súťažné skladby naraz
 • Pri registrácii predloží súťažiaci porote vlastný notový materiál k skladbe, ktorá nie je z Evanjelického spevníka. (V prípade, že tak neurobí, nebude v súťaži hodnotený, môže sa zúčastniť nesúťažne.)  
 • Výkony súťažiacich hodnotí trojčlenná porota bodmi; každý porotca v rozsahu od 1 do 10 bodov za každú pieseň zvlášť. Súťažiaci môže celkovo získať maximálne 60 bodov (1. a 2. kategória) alebo 90 bodov (3. a 4. kategória)
 • Konečné hodnotenie súťažiacich bude realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma alebo udelením diplomu za účasť. Zaradenie do jednotlivých pásiem sa urobí na základe dosiahnutého počtu bodov nasledovne:

 • 1. a 2. kategória:
 • Zlaté pásmo:               60 – 50 bodov
 • Strieborné pásmo:      49 – 40 bodov
 • Bronzové pásmo:       39 – 25 bodov
 • Diplom za účasť:        24 – 0 bodov
 • 3. a 4. kategória: 
 • Zlaté pásmo: 90 – 75 bodov
 • Strieborné pásmo: 74 – 60 bodov
 • Bronzové pásmo: 59 – 40 bodov
 • Diplom za účasť: 39 – 0 bodov
V každej kategórii určí porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov.
 • Rozhodnutia poroty sú konečné. 
 • Súťažiaci súťaží s vlastným korepetítorom. 
 • Súťažiaci nemajú možnosť predchádzajúcej skúšky v miestnosti, kde sa súťaží. 
Hodnotíme úroveň hlasovej výchovy - intonáciu, frázovanie, dýchanie, celkový umelecký dojem, ovládanie skladby – spamäti. 
 
Všeobecne záväzné pokyny:
 
 • do celoslovenského kola postupujú víťazi každej kategórie, ktorí obsadili 1. miesto v školskom kole z každej kategórie alebo v seniorátnom kole. V celoslovenskom kole budú spoločné kategórie pre súťažiacich z cirkevných škôl aj zo seniorátov.
 1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do celoslovenského kola súťaže môžu prihlásiť žiaci, ktorí vyhrali vo svojej kategórii v školskom kole v cirkevnej škole a žiaci, ktorí vyhrali vo svojej kategórii v rámci seniorátu. 
 2. Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola zašle poverený koordinátor za cirkevnú školu a za seniorát na Edukačno-misijné centrum GBÚ ECAV v Bratislave do 20. apríla 2023  na adresu: 
Daniela Veselá
tajomníčka EMC 
Palisády 46 
P.O.Box 289 
810 00 Bratislava 
skoly@ecav.sk
 
Propozície súťaže: PROPOZICIE DP 2023.docx
Prihláška: PRIHLÁŠKA NA CELOSLOVENSKÉ KOLO 2023.docx