7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

7. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2020/2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2020/2021 súťaž Duchovná pieseň / ďalej DP /. DP sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Duchovná pieseň registrovaného na MŠVVŠ SR č. 2016-18289/42794:5-10H0.

CIEĽ SÚŤAŽE:
Motivovať žiakov k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne. Vedecké prieskumy ukazujú, že deti a mládež sa veľmi málo venujú spevu. Súťažou chceme motivovať deti s hudobným talentom a dať im možnosť rozvíjať svoj dar.

CIEĽOVÉ ZAMERANIE SÚŤAŽE:

Sólový spev

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Súťažiaci:

Deti a žiaci z cirkevných zborov, ktorí navštevujú náboženskú výchovu ev. a. v. na štátnych a súkromných školách, ktorí sú víťazi v senioráte.

Deti a žiaci z evanjelických škôl, ktorí zvíťazili v školskom kole.

Kategórie účastníkov:

Materské školy1. kategória:

 od 6 do 8 rokov (od 1. ročníka základnej školy)

2. kategória:

od 9 do 10 rokov

3. kategória:

od 11 do 13 rokov

4. kategória:

od 14 do 20 rokov

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania seniorátneho a školského kola.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE


Organizátor:                                       Generálny biskupský úrad, Evanjelická cirkev augsburského vyznania  na Slovensku
Dátum celoslovenského kola: 7. mája 2021
Miesto konania: Evanjelická spojená škola Martin, M. R. Štefánika 17
Predseda odbornej poroty:                ThDr. Jana Bosáková, PhD.

Povinné piesne pre jednotlivé kategórie:

MŠ kategória              1. pieseň  Ľubovoľná detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

1. kategória:               1. pieseň    ES - ľubovoľná pieseň z ES                                                                                                                                                                   2. pieseň     Detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

2. kategória:               1. pieseň    ES -  386 Slnko spravodlivosti
                                    2. pieseň    Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

3. kategória:               1. pieseň  ES –  462 K Tebe, Bože všemohúci (bez hudobného sprievodu)
                                    2. pieseň  ES - ľubovoľná pieseň                                                                                                                                                                            3. pieseň  Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

4. kategória:               1. pieseň ES  - 245 – Ó láska Božia, láska večná (bez hudobného sprievodu(
                                    2. pieseň  ES - ľubovoľná pieseň 
                                    3. pieseň  Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

 • ES – Evanjelický spevník

Sólový spev
Sprievod 1. povinná skladba bez sprievodu, je možné udať tóninu, 2 slohy naspamäť
a) MŠ a 1. kategória môžu spievať s hudobným sprievodom aj pieseň z ES
b) MŠ, 1. kategória, 2. kategória – vlastný korepetítor
c) ďalšie skladby: jeden hudobný nástroj: klavír, gitara, akordeón, prípadné ďalšie nástroje konzultujte s predsedníčkou poroty (klavír bude k dispozícii, gitara tiež, ale je možné priniesť si svoju, syntetizátory nie sú povoleným sprievodom, vlastný elektronický klavír s možnosťou transpozície je povolený)
d) 3. kategória a 4. kategória – ponúkame spoločného korepetítora. V prípade záujmu o spoločného korepetítora zaslať noty s prihláškou
e) spieva sa bez ozvučenia, bez mikrofónu
f) piesne je možné transponovať

Kritériá hodnotenia:
Súťaž je verejná a dvojúrovňová – školské/seniorálne kolá a celoslovenské kolo

Súťažiaci je povinní sledovať časový priebeh svojej kategórie a byť v súťažnej miestnosti najneskôr počas vystúpenia predchádzajúceho súťažiaceho

Spievanie spamäti je podmienkou – vždy dva verše z povinnej alebo zvolenej skladby.

Súťažiaci spieva všetky súťažné skladby naraz.

Kresťanskú pieseň podľa vlastného výberu je možné spievať aj v inom jazyku ako slovenčina.

Pri registrácii predloží súťažiaci porote vlastný notový materiál k skladbe, ktorá nie je z Evanjelického spevníka. (V prípade, že tak neurobí, nebude v súťaži hodnotený, môže sa zúčastniť nesúťažne.)

Výkony súťažiacich hodnotí trojčlenná porota bodmi; každý porotca v rozsahu od 1 do 10 bodov za každú pieseň zvlášť. Súťažiaci môže celkovo získať maximálne 60 bodov (1. a 2. kategória) alebo 90 bodov (3. a 4. kategória)

Konečné hodnotenie súťažiacich bude realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma alebo udelením diplomu za účasť. Zaradenie do jednotlivých pásiem sa urobí na základe dosiahnutého počtu bodov nasledovne:

1. a 2. kategória:

 • Zlaté pásmo:              60 – 50 bodov
 • Strieborné pásmo:      49 – 40 bodov
 • Bronzové pásmo:       39 – 25 bodov
 • Diplom za účasť:        24 – 0 bodov

3. a 4. kategória: 

 • Zlaté pásmo:              90 – 75 bodov
 • Strieborné pásmo:      74 – 60 bodov
 • Bronzové pásmo:       59 – 40 bodov
 • Diplom za účasť:       39 – 0 bodov

V každej kategórii určí porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov.

Rozhodnutia poroty sú konečné.

Súťažiaci súťaží s vlastným korepetítorom.

Súťažiaci nemajú možnosť predchádzajúcej skúšky v miestnosti, kde sa súťaží.

Hodnotíme úroveň hlasovej výchovy - intonáciu, frázovanie, dýchanie, celkový umelecký dojem, ovládanie skladby – spamäti.

Všeobecne záväzné pokyny:

do celoslovenského kola postupujú víťazi každej kategórie, ktorí obsadili 1. miesto v školskom kole z každej kategórie alebo v seniorátnom kole. V celoslovenskom kole budú spoločné kategórie pre súťažiacich z cirkevných škôl aj zo seniorátov.

Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do celoslovenského kola súťaže môžu prihlásiť žiaci, ktorí vyhrali vo svojej kategórii v školskom kole v cirkevnej škole a žiaci, ktorí vyhrali vo svojej kategórii v rámci seniorátu.

Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola zašle poverený koordinátor za cirkevnú školu a za seniorát na Referát misie, vnútornej misie a školstva   GBÚ ECAV v Bratislave do 19. apríla 2021  na adresu:

 • Daniela Veselá
 • tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie
 • Palisády 46 P.O.Box 289
 • 810 00 Bratislava
 • skoly@ecav.sk

 Propozície súťaže budú zverejnené aj na stránke www.ecav.sk

PROPOZICIE DP 2021.docx

PRIHLÁŠKA NA CELOSLOVENSKÉ KOLO 2021.docx

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.