Report zo zasadnutia generálneho presbyterstva

Report zo zasadnutia generálneho presbyterstva

Generálne presbyterstvo zasadalo aj v letnom dovolenkovom čase, aby prerokovalo dôležité otázky v súvislosti s konaním jesennej Synody ECAV, ktorá je naplánovaná v termíne 15. októbra 2022 v Kúpeľoch Sliač.


V poradí ôsme zasadnutie generálneho presbyterstva v tomto roku sa uskutočnilo dňa 23. augusta 2022 v dištančnej forme prostredníctvom platformy ZOOM.

Po tradičných bodoch programu, k akým patrí schválenie zápisnice a vyhodnotenie plnenia uznesení, sa generálni presbyteri venovali prerokovaniu predložených legislatívnych návrhov na synodu. 

Zo strany presbyterov bolo konštatované, že všetky návrhy zodpovedajú náležitostiam podľa 
§ 6 ods. 5 CZ č. 15/1994 o rokovacom poriadku v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku v znení neskorších predpisov a postúpili ich na Právny výbor ECAV, pričom členovia synody majú možnosť sa s jednotlivými návrhmi dôkladne oboznámiť a vyjadriť sa k nim v pripomienkovom konaní, ktoré prebieha v týchto dňoch.

V ďalšom bode programu sa presbyterstvo zaoberalo materiálom k účtovnej závierke za rok 2021, ktorý obsahoval správu o hospodárení za rok 2021, súčasťou ktorej bolo aj porovnanie závierky so schváleným rozpočtom, ako aj analýza hospodárskeho výsledku a dane z príjmu. Celkový hospodársky výsledok je strata vo výške 191.737€, avšak je potrebné podotknúť, že  tento hospodársky výsledok (bez FFZ) je takmer na rovnakej úrovni, ako bol schválený v rozpočte.

Súčasťou podrobného materiálu k tomuto bodu bola aj správa revíznej komisie, ktorá vykonala kontrolu účtovníctva za rok 2021 dňa 11. júla 2022. K správe revíznej komisie bude pripravené do synody stanovisko GBÚ, aj s popisom/návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

Generálne presbyterstvo ďalej odporučilo synode, aj na základe odporučenia Generálneho hospodárskeho výboru ECAV, schváliť úpravu rozpočtu ECAV na rok 2022 v zmysle predloženého návrhu. 

Svojím uznesením generálni presbyteri v rámci svojho programu schválili aj novú internú smernicu o zabezpečení stravovania zamestnancov ECAV na Slovensku k 1. septembru 2022.

V bode Rôzne odznela zo strany Predsedníctva ECAV informácia o zmene na poste  jedného z koordinátorov humanitárnej pomoci Svetového luteránskeho zväzu, kde A. Kuruca na tejto pozícii nahradil  B. D. Stein.

Na vedomie generálni presbyteri zobrali informácie o podporených projektoch zo strany Svetového luteránskeho zväzu a o stave a použití Zbierky pre Ukrajinu – ECAV. V tejto súvislosti tiež bolo prijaté uznesenie o podpore poskytovania priamej materiálnej humanitárnej pomoci na Ukrajinu a zároveň bola schválená aj kompetencia predsedníctiev ECAV a dištriktov spoločne rozhodovať o použití Zbierky pre Ukrajinu – ECAV. Jej aktuálny stav (všetky pohyby), je možné vidieť v prehľade transparentného účtu zriadeného vo VÚB, ktorého link je na webe ecav.sk.

V rámci programu generálne presbyterstvo taktiež prerokovalo a schválilo návrh Dohody o spolupráci medzi ECAV na Slovensku a ECAV v Rakúsku, ktorý bude predložený rakúskej strane ako podklad k spoločnému rokovaniu.

V závere zasadnutia Predsedníctvo ECAV informovalo o potrebe personálneho obsadenia pozície ekonóma/účtovníka a o absolvovaní pohovorov s prihlásenými uchádzačmi na danú pozíciu. Taktiež predstavilo zámer vytvorenia kumulovanej funkcie, ktorá by spájala pozíciu ekonóma GBÚ a zároveň účtovníka. S týmto zámerom sa generálni presbyteri v hlasovaní stotožnili.

Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je oficiálne naplánované na 30.9.2022 do Bratislavy.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom. 
(pozn. uznesenia generálneho presbyterstva zatiaľ nenadobudli právoplatnosť).