Ratkovské Bystré má svojho zborového farára

Ratkovské Bystré má svojho zborového farára

Dňa 13. mája 2023, v sobotu, sa presne o 9:30 rozozneli zvony evanjelického chrámu Božieho v Ratkovskom Bystrom. Oznamovali veľmi vzácnu príležitosť- inštaláciu zborového farára Mgr. Vladimíra Vančíka. Slávnosť inštalácie vykonal br. senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin s dvomi asistentmi: Mgr. Dušanom P. Hrivnakom (konsenior GES a zborový farár CZ Muránska Dlhá Lúka) a Mgr. Romanom Roskošom (zborový farár CZ Klenovec). Bola to vzácna symbolika, keďže obaja asistenti boli principálmi inštalovaného brata farára v časoch, keď bol ešte kaplánom. 

Na organe doprevádzala Ing. Zuzana Borošová, zborová kantorka CZ Ratkovské Bystré. Svojou hudbou túto milú udalosť spríjemnila aj Dychová hudba mesta Hnúšťa, ktorú vedie Peter Majoroš, Dis. art. 

Po tom, čo dozneli zvony chrámu, zaznelo prelúdium na motívy piesne „Bože veľký milostivý“ v podaní Dychovej hudby mesta Hnúšťa.

Po slávnostnom vstupe duchovných sa všetkým prihovoril br. zborový dozorca Vladimír Ďuriška, ktorý všetkých privítal. Následne program pokračoval úvodnou liturgiou. Liturgovali: brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin- zborový farár v Dobšinej, sestra farárka Mgr. Ľubica Štefanidesová- námestná farárka z Nižnej Slanej a sestra farárka Mgr. Janka Kendžurová- zborová farárka z Gemerskej Polomy. Slávnostný žalm spieval Mgr. Dušan P. Hrivnak- konsenior GES a zborový farár v Muránskej Dlhej Lúke. 

Po zaspievaní piesne ES 585 „Zaplesaj ľud na Sione“ nastala chvíľa slávnostnej inštalácie zborového farára, ktorú vykonal br. senior Mgr. Radovan Gdovin. Za základ svojho príhovoru pri tejto príležitosti si br. senior zvolil Biblické slová Žalmu 143, 10: Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi.“ Tento Biblický citát bol aj súčasťou pozvánky na slávnosť inštalácie. Vo svojom príhovore pripomenul náročnú službu v tomto zbore, ale aj radosť, že cirkevný zbor nebude bez duchovného. Na základe biblických slov pripomenul, že aj novoinštalovaný br. farár prichádza s mnohými prianiami a predstavami do úlohy zborového farára. Dôležité je však, naučiť sa vnímať Božiu vôľu, prijať ju a stotožniť sa s ňou. Napokon je nutné sa nechať Božou vôľou priamo viesť. Pripomenul inštalovanému slová: „Ty si môj Boh“. Aby teda  br. farár nikdy nezabudol a nestratil zo zreteľa, komu má slúžiť. 

Po inštalačných otázkach a sľube br. senior vyhlásil inštalovaného za zborového farára CZ ECAV Ratkovské Bystré a udelil mu požehnanie do služby. Pri tejto príležitosti sa už oficiálny zborový brat farár CZ Ratkovské Bystré- Mgr. Vladimír Vančík pomodlil. Za inštalovaného sa pomodlila a múdrosť Ducha Svätého vyprosila s. zborová farárka Mgr. Janka Kendžurová. 

Slová utvrdenia vo forme „Confirma Deus“ zaspieval br. senior Gdovin. Po slávnostnej inštalačnej chvíli celý zbor zaspieval za doprovodu organu pieseň ES 126: „Veríme vo všemocného“. 

Kázňou Slova Božieho poslúžil v tejto slávnostnej chvíli emeritný br. senior Rimavského seniorátu- Mgr. Dušan German. Za základ zvesti zvolil Biblické slová: Sk 9, 36-43. V nich nás upriamil na učeníčku Tabitu. Tá bola bohatá na dobré skutky a dávala štedré almužny, tiež pomáhala vdovám, keď im šila sukne a plášte. Tieto fakty nám hovoria o tom, že Tabita správne pochopila, čo znamená byť Pánovou učeníčkou. To je výzvou aj príkladom pre učeníkov Krista aj dnes. 

Možnosť hlbšie sa zamyslieť nad vypovedaným slovom Božím sme mali aj počas toho, ako nám Dychová hudba veľmi krásnym spôsobom interpretovala skladbu „Air“ od J. S. Bacha. Za krásne a dojemné prevedenie skladby si vyslúžila aj potlesk. Po nej nasledovali príhovory. 
Domáci brat dozorca- Vladimír Ďuriška sa prihovoril za celý zbor inštalovanému br. farárovi a poprial mu veľa síl a požehnania. 

Ďalším príhovorom bol príhovor s. farárky z Rimavského Brezova a zároveň zborovej farárky inštalovaného- ThDr. Janky Mihálikovej. Jej príhovor poukazoval na Biblického Nehemiáša, ktorý sa musel popasovať službe Hospodinovi s viacerými úlohami. Hlavne pri opätovnej výstavbe mesta Jeruzalem. Niekedy, je aj zborový farár pri budovaní a vedení cirkevného zboru vedený konať prácu, ktorej sa síce neučil a nie je v nej odborníkom, ale je to tiež veľmi dôležitá práca popri duchovnej službe. Je dôležité, aby sa v týchto úlohách spoliehal na Hospodina.

Prihovorila sa aj s. farárka Mgr. Janka Kendžurová, ktorá svoje slová adresovala za spolužiakov. V nej spomenula húževnatosť a často až neoblomnosť brata farára. To mu nakoniec pomohlo v každej náročnej situácii aj pri ceste za volaním do služby pre Krista. Spomenula zároveň aj jeho lásku k hudbe, ktorou vie oslovovať ľudí. Kladie mu na vedomie, aby tieto vlastnosti využíval aj vo svojej službe. Zaznela aj výzva, aby sa nezmenil a ostal ľudským, tak ako aj doteraz.

Za spolužiakov sa prihovoril aj br. farár z Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bežovciach- Mgr. Pavol Jašo. Aj on si zaspomínal na spoločné chvíle študentských čias. Spomenul strastiplnú cestu, ktorú musel novoinštalovaný br. farár prekonať až po túto chvíľu. Br. farár Jašo pripomenul, že pred inštalovaným je stále mnoho práce. Vyzval ho, aby nikdy nezabudol na svojich priateľov a ostal verným nasledovníkom Krista. Vo svojom príhovore sa však obrátil aj na cirkevný zbor a pripomenul mu, aby rešpektoval osobitosť služby a nepokladal túto službu za samozrejmú. 

V ekumenickom duchu prijal pozvanie na inštaláciu aj rímsko-katolícky br. farár z Hnúšte- Mgr. Marián Tomášov. Aj on sa prihovoril zborovému br. farárovi CZ Ratkovské Bystré. Povzbudil ho, aby vytrval v službe Kristovi. Pripomenul tiež neľahkú úlohu, ktorú na jeho ceste zohrali jeho blízki. 

Starosta obce Ratkovské Bystré- Mgr. Dušan Bodnár, pár slovami priblížil históriu obce spojenú s cirkevným zborom a poprial br. farárovi hojnosť síl a prianie, aby aj naďalej fungovala spolupráca medzi obcou a cirkevným zborom, ako doteraz.

Prítomným sa prihovoril aj inštalovaný brat farár. Poďakoval svojim administrátorom, ktorí ho viedli v časoch jeho kaplánskej služby. Taktiež vyjadril vďaku svojim kamarátom, priateľom a spolužiakom, s ktorými zažil veľa vtipných a vzácnych momentov. Poďakoval aj kolegom z práce, v ktorej pôsobil ešte pred nastúpením do duchovnej služby. Poďakoval svojim blízkym, starej mame, bratovi a mamke. Práve ona sa musela veľa obetovať, vďaka čomu sa mohlo stať vnútorné volanie br. farára do služby realitou. V neposlednom rade za vzácne Božie vedenie poďakoval brat farár Pánu Bohu a vyprosil si aj ďalšiu ochranu a Božiu prítomnosť vo svojej službe pre seba, pre celý cirkevný zbor Ratkovské Bystré a aj pre  Ratkovú. Následne prečítal oznamy a udelil apoštolské požehnanie. 

Po požehnaní s. kantorka Ing. Zuzana Borošová rozozvučala píšťaly organu a zhromaždenie spoločne zaspievalo pieseň ES 583: „Ó Bože svojho požehnania“ Po nej nasledovala záverečná liturgia, ktorú viedli Mgr. Štefan Gabčan- námestný farár CZ Drienčany, Mgr. Peter Hlavatý- námestný farár CZ Rožňavské Bystré a br. senior GES Mgr. Radovan Gdovin, ktorý udelil prítomným Áronovské požehnanie a za hudobného sprievodu dychovej hudby sme zaspievali hymnu „Hrad prepevný“. Záverom za postlúdia s. kantorky sme v slávnostnom sprievode vychádzali von z chrámu.

V kultúrnom dome bolo všetko prichystané k slávnostnému obedu. Pred ním sa však ešte krátko pomodlil zborový br. farár z Galanty- Mgr. Miroslav Kerekréty. Slávnostný obed spríjemnila ľudovou hudbou aj Dychová hudba mesta Hnúšťa, v ktorej pôsobí aj novoinštalovaný br. farár Mgr. Vladimír Vančík. 

Skutočne vďaka patrí cirkevníkom CZ Ratkovské Bystré, ale aj Ratková za zdarný priebeh. Hoci sú to malé zbory a možno ich často zaznávajú, veriaci dokázali, že aj ony dokážu byť reprezentatívne. Aj keď príprava bola pre mnohé sestry a bratov iste náročná a vyčerpávajúca, predsa len všetko krásne zvládli. Aj vďaka ich šikovnosti a obetavosti to bola udalosť, ktorá bola pripravená na skutočne vysokej úrovni. Veriacim z týchto cirkevných zborov patrí veľká vďaka aj za krásnu prípravu chrámu Božieho, aj občerstvenia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome. Vyjadrujeme tak uznanie všetkým bratom a sestrám CZ Ratkovské Bystré a Ratková. Ukázalo, že aj tieto zbory si zaslúžia mať svojho farára. Kiež aj naďalej takto Hospodin požehnáva tieto zbory. Kiež sa vždy nájde duchovný, ktorý tu bude kázať a ľud, ktorému sa bude Božie Slovo zvestovať. To už je však úloha Ducha Svätého, kiež sa pri nás prejavuje. Zároveň Pánu Bohu patrí vďaka za všetko požehnanie, ktoré túto udalosť sprevádzalo. Od príprav až po zdarný priebeh, nech sa v tom všetkom oslavuje práve Božie meno. 

Galéria k článku

CZ ECAV Ratkovské Bystré