Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice

Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice

Evanjelickú historickú spisbu na konci decembra 2019 obohatila nová zaujímavá publikácia z pera Mgr. Martina Kováča. Jej názov – Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice. Dejiny bratislavských seniorátov. – prezrádza, že ide o jedinečnú publikáciu svojho druhu. Doposiaľ dejiny bratislavských seniorátov totiž nikto nespracoval. Aj keď sa na túto zložitú úlohu v štyridsiatych rokoch 20. storočia podujal niekdajší senior bratislavského seniorátu Július Adamiš, podarilo sa to až dnes, takmer po sedemdesiatich piatich rokoch.

Viac, ako 600 stranová vedecká monografia, na ktorej autor pracoval rovné štyri roky, čitateľovi pútavým spôsobom približuje obdobie od príchodu reformačných myšlienok na územie Bratislavskej stolice až po nové výzvy, ktorým museli evanjelici v tomto priestore čeliť po nástupe totalitného režimu v päťdesiatych rokoch 20. storočia.Kniha Martina Kováča, ktorý v súčasnosti pracuje ako vedúci Ústredného archívu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, je akousi syntézou známych i dosiaľ nepublikovaných informácii a predchádzal jej seriózny vedecký výskum, založený hlavne na štúdiu prameňov. Samotný text je obohatený vyše stopäťdesiatimi obrázkami a mapami, spracovanými Mgr. Jurajom Majom, PhD., ktorý pôsobí na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty UK.

Ako píše autor v závere knihy: „ ... evanjelici žijúci a pôsobiaci na území niekdajšej Bratislavskej stolice zasiahli významným spôsobom nielen do dejín tohto regiónu, ale i celého Slovenska. Hlavne v mestských cirkevných zboroch, ale nezriedka i dedinských sa koncentrovali predstavitelia duchovného, ale i svetského stavu, ktorým dnes právom prideľujeme označenie – osobnosti národného a kultúrneho života. Práve na území Bratislavskej stolice sa prostredníctvom evanjelickej inteligencie kládli základy moderného slovenského národa a štátnosti, zveľaďovalo sa vzdelávanie, rozvíjala sa sociálna a charitatívna činnosť.“

Publikáciu vydal Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, ktorý ju aj finančne podporil. Na publikáciu poskytlo dotáciu aj hlavné mesto SR Bratislava z Grantového programu ArsBratislavensis pre rok 2019 na projekt Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku: „Dejiny reformácie na území Bratislavskej stolice“.