Predstavili nové vedenie evanjelickej cirkvi- tlačová správa

Predstavili nové vedenie evanjelickej cirkvi- tlačová správa

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) má nové vedenie. Po takmer trojročnom volebnom období doplnili zoznam trojice biskupov o meno Peter Mihoč, ktorý sa stal novým biskupom Východného dištriktu. Novozvolenou zástupkyňou neordinovaných vo vedení Západného dištriktu sa stala Renáta Vinczeová, ktorá je vôbec prvou ženou, zvolenou za dištriktuálnu dozorkyňu evanjelickej cirkvi. Na tlačovej konferencii v piatok 7. februára 2020 v Bratislave predstavili tieto dve staro-nové tváre ECAV a zároveň o tom, kto je dozorca a akú úlohu zohráva v evanjelickej cirkvi informoval generálny biskup Ivan Eľko. Na stretnutí sa zúčastnil aj biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a takisto generálny dozorca Ján Brozman.

Peter Mihoč je bývalým tajomníkom bývalého biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola. Svoju kandidatúru spojil s predstavou misijnej kontinuity v aktivitách, ktoré pripravovali spoločne s emeritným biskupom. Misijné dni, dištriktuálne dni, pastorálne konferencie pre duchovných, vzdelávanie pracovníkov s deťmi a mládežou a mnohé ďalšie aktivity chce počas 6 ročného funkčného obdobia vo funkcii biskupa zachovať. Východný dištrikt je zriaďovateľom piatich cirkevných škôl a nový biskup vníma túto oblasť zastabilizovanú. Biskup Mihoč vníma oblasť školstva ako dôležitú, pretože v dnešnej spoločnosti sú práve mladí ľudia tí, ktorí podliehajú rôznym tlakom aj z hľadiska extrémizmu. Mladá generácia je kľúčová nie len pre cirkev, ale pre celú spoločnosť. Veľkou výzvou východného dištriktu v najbližších rokoch je zriadenie diakonického domova pre seniorov v meste Prešov. Nedostatok miest pre staršiu generáciu sa budú snažiť čím skôr doplniť.

Renáta Vinczeová je novozvolenou dozorkyňou Západného dištriktu (ZD), pričom rok pôsobila v pozícii zástupkyne dištriktuálneho dozorcu. Podieľa sa na práci ZD, najmä v oblasti manažovania a finančného zabezpečenia podujatí ako Dištriktuálny deň, Festival chrámovej hudby, Misijné dni a iné a tiež na riešení úloh spojených s chodom Biskupského úradu ZD. Snaží sa o zefektívnenie rokovaní a celkového chodu administratívy, ekonomickej a organizačnej činnosti ZD, vrátane vypracovania projektov na finančné dotácie. V týchto oblastiach vidí možnosti svojho vkladu pre ZD a ECAV. Aj napriek zložitosti mnohých úloh a rozdielnosti osôb je rada, že dokážu spolupracovať a vychádzať ako v predsedníctve, tak v presbyterstve, v biskupskom úrade, či v iných grémiách. Práca v cirkvi je pre ňu služba z vďačnosti za každodenné Božie požehnanie, je to priestor pre zúročenie darov, ktoré boli z Božej milosti nadelené v rozličnej podobe každému z nás.


Paritný systém vo vedení cirkevných zborov, seniorátov, dištriktov a v generálnom predsedníctve evanjelickej cirkvi priblížil novinárom generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Bolo to v roku 1736, kedy do funkcií zvolili prvých dozorcov, v tom čase inšpektorov, z radov neordinovaných. Začiatkom 18.teho storočia to boli laici, najmä šľachtici a zemania, ktorí sa postarali o zdecimovanú evanjelickú cirkev, stali sa jej donormi a autoritami. Podľa cirkevnej ústavy je predsedníctvo na každom stupni dvojité: jeden z duchovného stavu a jeden zo svetského stavu. Pôsobia rovnakým právom a rovnakou zodpovednosťou. Ich hlavnou povinnosťou je ochrana záujmov cirkvi (náboženských i občianskych) na danom stupni správy. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ordinovaní majú vo svojej kompetencii vieroučné a misijné úlohy a neordinovaní zasa organizačné a ekonomické záležitosti. V každom prípade však ide najmä o spoluprácu.

V závere tlačovej konferencie informovali biskupi novinárov o plánoch Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v roku 2020. Spomenuli práve prebiehajúci rok školstva, hľadanie cesty financovania evanjelickej cirkvi na základe nového platného zákona a s tým súvisiace zjednodušenie štruktúry cirkvi. Spomenuli aj víziu, ktorá chce vrátiť do cirkvi nový život, rozlet a radosť, novú túžbu slúžiť a byť tu pre iných. Podľa generálneho biskupa Ivana Eľka chcú budovať vlastné spoločenstvá, zdieľať energiu a radosť zo života. Chcú, aby evanjelická cirkev mala čo najviac aktívnych a uvedomelých evanjelikov, ktorí vedia čomu veria a vedia, prečo sa rozhodli pre kresťanský život. Takých, ktorí chcú zdieľať čas, energiu, svoje talenty a aj peniaze pre dobro celku.

Peter Mihoč spomenul aj významné výročia, ktoré si evanjelická cirkev v roku 2020 pripomenie. V júni to bude 490. výročie augsburského vyznania, ako základného dokumentu evanjelickej cirkvi. V októbri bude zasa tradičná Pamiatka reformácie spojená s netradičným výročím. Uplynie totiž 500 rokov od prvého prečítania Lutherových 95. téz na území Slovenska, konkrétne v obci Ľubica pri Kežmarku.

V závere tlačovej konferencie dostali priestor osobné rozhovory novinárov s prítomnými zástupcami ECAV.

Galéria k článku

Jana Nunvářová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.