Postavenie presbytera v cirkevnom zbore

Postavenie presbytera v cirkevnom zbore

V priestoroch farského úradu v Poltári sa konal seminár pre zborových presbyterov na tému: "Postavenie presbytera v cirkevnom zbore". 
Seminár pozostával z dvoch častí - teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sme si predstavili biblický a historický pohľad na pozíciu presbytera a, tiež, pohľad z hľadiska CPP našej ECAV. Následne sme premýšľali nad tým, aké vlastnosti má mať presbyter a aké má byť jeho praktické kresťanstvo, jeho služba a svedecký život, nielen, v cirkevnom zbore, ale aj v jeho rodine a spoločnosti. Pripomínali sme si, že úloha presbytera je veľmi dôležitá a že nesieme zodpovednosť za dianie v našom CZ, jeho program a fungovanie, nielen pred ľuďmi, ale i pred Pánom Bohom.
V praktickej časti sme si formou workshopu a praktických cvičení vyskúšali návrhy konkrétnych krokov smerujúcich k rozvoju nášho spoločenstva. Diskutovali sme na témy: "Ako ďalej v CZ?!", "Aké máme ciele a vízie?", "Správna komunikácia v presbyterstve ako tíme" a "Čo robiť, aby sme rástli, nielen, do kvantity, ale i kvality".
V závere seminára sme spoločne zhodnotili, v čom spočíval jeho prínos pre nás ako presbyterov a našu službu v cirkevnom zbore. 

Máme za to, že investícia do vzdelávania presbyterov a do spoločného času, v ktorom sa vzájomne zdieľame, modlitebne podporujeme a vecne diskutujeme, je veľmi dobrým predpokladom k úspešnej práci v našom cirkevnom zbore, i na úrovni zborového presbyterstva, ktorá sa má niesť v duchu tímovej práce a má slúžiť na svedectvo o našom úprimnom vzťahu k Ježišovi Kristovi. 
Tešíme sa na ďalšie vzdelávacie stretnutia, ktoré už teraz pripravujeme a, takisto, aj na pastorálnu starostlivosť o našich zborových presbyterov. 
Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa seminára zúčastnili. Ďakujeme aj Pánu Bohu za Ním požehnaný čas, za spoločenstvo presbyterov, za nové nápady a inšpirácie a za budovanie kolektívneho vzťahu.

Galéria k článku

Ivan Lukáč