Poľsko má prvé ordinované farárky

Poľsko má prvé ordinované farárky MIREK NOWAK

Dňa 7. mája 2022 sa vo Varšave, v kostole sv. Trojice konala mimoriadna slávnosť, na ktorej bolo do kňazskej služby ordinovaných prvých 9 žien v evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Tejto slávnosti sa na pozvanie poľskej cirkvi zúčastnila predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien ECAV Eva Oslíková a farárka Mária Hroboňová. 

Slávnosť bola výsledkom dlhoročného zápasu žien a mužov o zrovnoprávnenie pozície žien v službe cirkvi, ktorý sa dial počas posledných sedemdesiatych rokov. Pravdepodobne podnetom bola aj ordinácia prvej ženy v evanjelickej cirkvi na Slovensku, keďže v našej cirkvi sa ordinácia prvej ženy do kňazskej služby, Dariny Bancíkovej, uskutočnila práve pred 71 rokmi (15. 07. 1951 Tisovec). 
Ženy v poľskej cirkvi mohli konať službu katechétok a až od roku 1998 službu diakoniek, pričom v praxi mali postupom času rovnaké povinnosti ako muži, avšak nie všetky práva. Zrovnoprávnenie žien a mužov v tejto službe sa udialo rozhodnutím Synody, ktorá sa konala 16. októbra 2021. K rozhodnutiu prispela aj skutočnosť, že počas posledných rokov mnohé ženy, ktoré úspešne absolvovali teologické štúdium v Poľsku cirkev opúšťali a stávali sa farárkami v protestantských cirkvách v zahraničí. 
Slávnostné Služby Božie boli spoločným prejavom vďaky a prosby o požehnanie tohto rozhodnutia. Medzi deviatimi farárkami boli mladé ženy na začiatku svojej služby, ale aj ženy, ktoré možnosť stať sa farárkami zastihla už iba pár rokov pred dôchodkom. Slávnosti sa zúčastnili aj mnohé ženy, ktoré o toto rozhodnutie zápasili v mnohých diskusiách a grémiách, avšak v čase rozhodnutia a slávnosti už boli na dôchodku a tak im možnosť byť ordinované neprináležala. 
Za našu cirkev sme ženám odovzdali špeciálny dar a to tabličky s vyšitou Lutherovou ružou z dielne Milky Fojtíkovej http://www.vysivka.eu/ a pozdravy od ECAV na Slovensku, Združenia evanjelických duchovných a Spoločenstva evanjelických žien, ktoré ženy v poľskej cirkvi v ich zápase o rovnoprávnosť sprevádzalo a podporovalo cez osobné priateľstvá a spoločné rozhovory a stretnutia mnoho rokov. 
Slávnostný príhovor mal hlavný biskup cirkvi Jerzy Samiec na text z knihy Kazateľ „všetko má svoj čas“ (kaz 3,1). Do kňazskej služby vyslal deväť ordinovaných žien a to Halinu Radacz, Małgorzatu Gaś, Karinu Chwastek-Kamieniorz, Beatu Janota, Katarzynu Kowalsku, Wiktoriu Matloch, Katarzynu Rudkowsku, Izabelu Sikora a Martu Zachraj-Mikołajczyk. 
Po ordinácii zaznel v kostole silný potlesk ako prejav vďaky, uznania a radosti. Slovo Božie prítomným v kázni vykladala sestra farárka Halina Radacz a to na text Mt 20, 24-28.  V rámci Služieb Božích boli účastníci pozvaní aj k Pánovmu stolu, pričom liturgiu k Večeri Pánovej spolu s bratom biskupom Samiecom konali ordinované ženy. Na záver sa ordinovaným ženám prihovoril arcibiskup Urmas Viilma, hlava Estónskej evanjelickej luteránskej cirkvi, ktorý na slávnosti zastupoval Svetový luteránsky zväz. Slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia ďalších evanjelických cirkví. 

Záznam bohoslužby je dostupný na cirkevnom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/c/LuteraniewWarszawie
 

Galéria k článku

Mirek Nowak