Pokračovanie prác na kostole v Budikovanoch počas roku 2022

Pokračovanie prác na kostole v Budikovanoch počas roku 2022

Cirkevnému zboru Budikovany sa v roku 2022 opäť podarilo pokračovať v začatých prácach. Tentoraz to bola III. etapa opravy strechy kostola v matkocirkvi Budikovany, realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR
V predchádzajúcich rokoch bola nevyhovujúca azbesto-cementová krytina vymenená za vlákno-cementovú v šedej farbe. V roku 2020 bola prekrytá loď kostola a v roku 2021 kupola kostola. V roku 2022 bol realizovaný projekt s názvom Oprava plech. časti strešného plášťa a zhotovenie klampiarskych konštrukcií Ev. a. v. kostola v Budikovanoch – III. etapa, HAVARIJNÝ STAV, „Kostol“, ÚZPF 936/1, Budikovany 30, 980 23 Teplý Vrch“. Z celkového rozpočtu 23 878 € bola Ministerstvom kultúry schválená dotácia vo výške 10 000 €. Z tejto sumy bol zhotovený neexistujúci systém dažďových žľabov a zvodov na streche kostola. Projekt bol zároveň spolufinancovaný 5%-mi vo výške 500 € zo schválenej sumy z prostriedkov Cirkevného zboru. Práce realizovala firma SPODSTAV z Lučenca. 
Veríme, že v nasledujúcich rokoch budeme môcť pokračovať v začatých prácach. Je nutné ešte odviesť zrážkové vody od kostola osadením povrchového žľabu na teréne a tiež urobiť náter plechovej časti strešného plášťa lode kostola a postupne aj veže kostola.     Sme vďační Pánu Bohu za Jeho požehnanie, silu a ochranu počas prác na kostole v Budikovanoch. Zároveň ďakujeme zamestnancom Krajského pamiatkového úradu v Lučenci za ich cenné rady a spoluprácu a samozrejme aj firme SPODSTAV za realizovanie samotných prác.