Poďakovanie za duchovnú službu v cirkevnom zbore Čankov

Poďakovanie za duchovnú službu v cirkevnom zbore Čankov

Deň 27. október 2019 – 19. nedeľa po Sv. trojici bola pre evanjelikov CZ Čankov veľmi vzácna a požehnaná. Medzi veriacich zboru za účasti bratov a sestier z filiálok CZ Brhlovce, Bory a Santovka zavítal po dlhšej dobe (Pre zdravotný problém – operáciu nohy) brat farár Riecky, ktorý zbor v Čankove administroval tri roky počas čerpania materskej dovolenky domácej sestry farárky Fajnorovej.

Ešte pred začatím Služieb Božích sa prihovoril prítomným spred oltára so slovami, že jeho administrovanie v službe v Čankove končí a zbor bude ďalej duchovne viesť sestra farárka Lauková z CZ Pukanec. Nejedno oko zostalo vlhké, keď veriacim povedal , že do nášho CZ chodil rád a službu vykonával s radosťou  v domácom zbore Čankov  aj v jeho filiálkach. Poznamenal, že verí, že jeho služba pred oltárom nebola posledná a bude ešte príležitosť do zboru prísť a poslúžiť zvesťou Slova Božieho. Poprial všetkým veľa Božieho požehnania na ceste za naším Spasiteľom a Vykupiteľom Ježišom Kristom.

19. nedeľa po Sv. trojici niesla veľmi pekný názov: „Sila viery“. A v duchu tejto našej viery bola vedená aj kázeň Slova Božieho. Viera je dôverou v Boha. Nielen verím v Boha, ale verím Bohu, dôverujem Mu. Hospodin je spravodlivý a miluje spravodlivú a čestnú cestu nášho života. Ak sú naše myšlienky a skutky čisté, aj on nás rád požehnáva. Pán Boh je skutočne Bohom, ktorý vládne v nebi a na zemi. Skrátka,  je všade prítomný.

Nestačí mať len v srdci vieru, ktorá je ohraničená múrmi kostola. My musíme mať v srdci živého Božieho Syna. Jeho musíme vyhlásiť za Pána a Spasiteľa svojho života. Odovzdať Mu svoj život každý deň a prosiť Ho, aby ten náš život naplnil Božím Svätým Duchom. Pretože, keď vzdávame chválu a slávu Pánovi Ježišovi, vzdávame ju aj Otcovi nebeskému aj Božiemu Duchu. Vieme však, že veľakrát je to ťažké, že diabol nás tlačí k zemi a chce nám zobrať pokoj, radosť a nádej. My sa však aj v takýchto chvíľach obráťme k Pánovi Ježišovi Kristovi . Vyvyšujme a oslavujme vždy Jeho meno Ježiš Kristus a majme na mysli, že aj On zvíťazil. Predkladajme Mu svoje problémy, aby sa ich dotýkal, aby nás oslobodzoval a aby bol vždy so svojím Duchom Svätým a nebeským Otcom v našom strede.

Po ukončení Služieb Božích predstúpila pred oltár sestra poddozorkyňa Idka Baková so sestrou presbyterkou Alenkou Vrábelovou. Dojímavé bolo z úst poddozorkyne poďakovanie za duchovnú službu, ktorú viedol brat farár v našom zbore počas jeho trojročného administrovania. Za nás všetkých mu sestra Baková popriala veľa zdravia, Božieho požehnania na práci Božej Vinice so slovami, že verí, že brat farár nie je medzi nimi poslednýkrát a budú sa tešiť, ak medzi nich príde opäť.

 Ako poďakovanie za jeho duchovnú prácu, ktorej nebolo málo (výučba náboženstva žiakov ZŠ, príprava konfirmandov s ich konfirmovaním, spomienka na zlatú konfirmáciu – po prvýkrát v histórii CZ, založenie modlitebnej skupinky, pohreby, presbyterstvá, kancelárska administratíva a iné).

Sestra poddozorkyňa Baková spolu so sestrou kostolníčkou Vráblovou odovzdali vecný aj kvetinový dar so slovami: „ Všetci vieme, že hodinky udávajú čas a my si prajeme, aby Vám tieto nami darované hodiny pripomínali čas strávený spolu s nami v našom CZ.“

„Ďakujeme Vám,  brat farár“.

Galéria k článku

Oľga Kristínová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.