Pastoračné návštevy a vizitácie plukovníka Viktora Saba

Pastoračné návštevy a vizitácie plukovníka Viktora Saba

Plukovník Mgr. Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia EPS v OS SR a OZ SR (GD) v sprievode riaditeľa Úradu EPS v OS SR mjr. Mgr. Vladimíra Vargu a kancelára Ústredia EPS Ing. Mgr. Jaroslava Balockého navštívil v dňoch 23. a 24. septembra 2020 prápor CSS a vrtuľníkové krídlo v Prešove, 22. mechanizovaný prápor a shdo Michalovce. Stretol sa s veliteľmi spomínaných vojenských útvarov a vykonal vizitáciu duchovných Ústredia EPS na prápore CSS Prešov a shdo Michalovce.

Pastoračné návštevy a vizitácie  I.

Dňa 23.09.2020 o 07:00 hod. vykonal GD v kaplnke práporu CSS Služby Božie (SB), na ktorých v kázni Božieho slova na biblický text z evanjelia podľa Lukáša 19,1-10 poukázal na to, že divý figovník, na ktorý colník Zacheus vyliezol, aby videl Ježiša, symbolizuje ľudskú hriešnosť. Ale keď ho Ježiš oslovil, zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou. Radosť v Pánovi má aj kresťana sprevádzať celým životom. Po skončení SB vykonal GD vizitáciu vojenskej duchovnej Ústredia EPS, staršej kaplánky  kpt. Mgr. Vlasty Kovaľovej (duchovná Reformovaná kresťanskej cirkvi), ktorá duchovnú a pastoračnú službu vykonáva na prápore CSS a na 2. m.b. Prešov.

Na stretnutí s veliteľom práporu pplk. Ing. Jánom Farkašom poďakoval GD za prijatie a za podmienky, ktoré má staršia kaplánka vytvorené na konanie duchovnej práce a pastoračných aktivít. V rozhovore sa zaoberali možnosťou jej využitia pre činnosť práporu v súlade s koncepciou duchovnej služby OS SR a Štatútom Ústredia EPS v OS SR a OZ SR.

Na vrtuľníkovom krídle v Prešove prijal GD náčelník štábu (NŠ) vkPO pplk. Ing. Pavel Kľučerovský. GD poďakoval NŠ za prijatie, informoval ho o štruktúre, pôsobení a aktivitách Ústredia EPS. GD a NŠ sa zaoberali možnosťou príležitostného alebo aj pravidelného poskytnutia duchovnej a pastoračnej služby na vrtuľníkovom krídle vojenskou duchovnou, staršou kaplánkou práporu CSS.   

Na Prešovskej pravoslávnej eparchii (PPE) prijal GD Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska a tajomník Úradu PPE mitr. prot. Michal Švajko. Pravoslávna cirkev na Slovensku má v EPS OS SR troch duchovných. Jedným z nich je aj riaditeľ Úradu EPS v OS SR mjr. Mgr. Vladimír Varga. GD poďakoval za prijatie, informoval o aktivitách Ústredia EPS a priblížil službu duchovných EPS, ktorú na rozdiel od služby veriacim vo farnostiach zadefinoval ako službu „sprevádzajúcu“, a to nielen pre veriacich. Vladyka Rastislav vyjadril potešenie z toho, čo pozitívneho sa na duchovnom poli v OS SR vykonalo. V otázke úvah a diskusii o prípadných problémoch povedal: „Ak má hlas kresťanov zaznieť v spoločnosti, musí to byť hlas spoločný“ . GD pozval  vladyku a tajomníka na svoju inštaláciu do funkcie GD, ktorá je plánovaná na deň 26. novembra 2020. Na záver sa vladyka pomodlil a prítomným udelil požehnanie.

Pastoračné návštevy a vizitácie  II.

Druhý deň pastoračnej návštevy, 24. septembra 2020, sa začal pobožnosťou v kaplnke shdo Michalovce, v ktorej sa GD prihovoril prítomným slovami 50. žalmu. Slovami žalmistu chcel povzbudiť, podporiť, dodať duchovnej odvahy a sily staršiemu kaplánovi shdo kpt. Šimonovi Czapovi, ktorý sa pripravuje na vyslanie do výcvikovej misie NATO eFP v Lotyšsku. Následne vykonal jeho vizitáciu, po skončení ktorej bol prijatý veliteľom shdo pplk. Ing. Romanom Bobaľom. Pán Veliteľ vyjadril spokojnosť s prácou duchovného kpt. Czapa. Pozitívne hodnotí aktivity, ktoré vyvíja tak na duchovnom poli, ako aj na poli charity a filantropie. Jeho zodpovedný prístup k plneniu úloh je motiváciou pre mužstvo. Pán veliteľ poukázal  na medzery v služobných pomôckach a vojenských predpisoch pre riadenie výcviku, kde nie je jednoznačne zadefinované postavenie a úloha vojenského duchovného. V tejto súvislosti požiadal GD, aby aj on z úrovne svojej funkcie inicioval dopracovanie zaradenia a úlohu vojenského duchovného do uvedených pomôcok a predpisov. GD predstavil svoju víziu a úlohy, ktoré plánuje z pozície zastávanej funkcie riešiť pre skvalitnenie duchovnej a pastoračnej služby v útvaroch a zariadeniach OS SR. Návštevu  shdo Michalovce zakončil GD modlitbou.

Na 22. mechanizovanom prápore Michalovce prijal GD veliteľ práporu pplk. Ing. Július Čepela. Vzhľadom na to, že na prápore vykonáva duchovno pastoračnú službu duchovný Vikariátu OS SR starší kaplán kpt. Mgr. Ján Čupalka, GD požiadal veliteľa o možnosť vykonať duchovú službu a pastoračnú starostlivosť, ktorú by príslušníkom 22. m.p. podľa potreby zabezpečil vojenský duchový shdo. GD informoval veliteľa o plánoch a aktivitách ekumenickej pastoračnej služby v OS SR. Na záver pozval starší kaplán kpt. Čupalka prítomným do kaplnky práporu a rozlúčil sa modlitbou.  

Galéria k článku

Jaroslav Balocký
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.