Pastieri, roľníci a ich miesto v Biblii

Pastieri, roľníci a ich miesto v Biblii

Roľnícky stav požíva v niektorých krajinách západnej Európy veľkú úctu. Je v nich silne spätý s kresťanstvom. Napríklad výstavy dobytka sa tu začínajú príhovorom kňaza, ktorý podujatie požehná. Na Slovensku sa s tým stretávame len výnimočne. Ako poľnohospodára ma teší, že udržiavame tradíciu služieb Božích, venovaných poďakovaniu za úrody zeme

Príbehov, viažucich sa na roľnícky stav je v Biblii (v Starej i Novej zmluve), nespočetné množstvo. Hneď na jej začiatku, v úvode knihy Genezis - pri mene prvého človeka Adama - sa spomína jeho údel pri dorábaní každodenného chleba. Synovia Adama a Evy boli s roľníctvom pevne spätí. Ábel ako pastier oviec (v dnešnom ponímaní chovateľ) a Kain obrábajúci pôdu (v dnešnom chápaní ako pestovateľ). Následne do deja vstupuje asi každému známa postava Nóacha. Podľa Biblie je prvým vinohradníkom a vinárom.

Evanjelium podľa Lukáša, podrobne opisujúce narodenie Pána Ježiša Krista, - najprv plne sústredí pozornosť do maštale v Betleheme (mestečko, ktoré starozmluvný prorok Micheáš označuje za rodisko Mesiáša). V nej aj podľa tradície a dnešného vyobrazenia betlehemov nechýbajú hospodárske zvieratá (na fotografii živý betlehem s ovcami - pôvodnými valaškami na námestí v Kokave nad Rimavicou). Nespochybniteľné prvenstvo v betlehemskom príbehu majú pastieri oviec.  Dieťatko v maštali prichádzajú po oslovení anjelom pozdraviť a pokloniť sa Mu ako prví.

Narodený Spasiteľ, maštaľ, pastieri. Až neskôr - podľa Matúšovho evanjelia - sa na scéne Narodenia zjavujú ďalšie postavy. Intelektuáli – mudrci, vedci, označovaní i ako králi z východu. Pastieri ale boli prví. Tak, ako v starozmluvných textoch, i v Novej zmluve patrí roľníckemu stavu nezameniteľné miesto.

Jánovo evanjelium označuje Pána Ježiša ako dobrého pastiera, ktorý kladie život za ovce. Počas Poslednej večere bol stolovaný baránok. V súvislosti s Ukrižovaným sú do sŕdc kresťanov mocne vpečatené slová „Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“. Hospodárske zviera rezonuje tiež pri opise vstupu Pána Ježiša do Jeruzalema, kam vchádza s absolútnou pokorou na malom osliatku.

Postavy roľníkov a pastierov stád sa tiahnu celým Písmom Svätým. Poľnohospodári sa aj počas tohto ťažkého roka, spojeného s pandémiou, deň čo deň poctivo starali o svoje zvieratá. Napriek zložitosti doby  sme mali vždy na našich stoloch v Starej zmluve na významných miestach spomínané potraviny - chlieb, mlieko i med.

Chovatelia zvierat budú pracovať v maštaliach i počas týchto vianočných dní. S absolútnym nasadením budú v nemocniciach zachraňovať životy zdravotníci. Pomáhať odkázaným budú i pracovníci diakonie, vojaci, policajti. Služby Božie (či pred malými skupinami veriacich v chrámoch, alebo online) a podklady pre domáce pobožnosti budú pripravovať naši duchovní s ochotnými slúžiacimi. Majme ich všetkých na pamäti a modlime sa za nich aj počas týchto sviatočných dní.  A hlavne buďme všetci zdraví.

Foto: Vladimír Ticháň