„O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu"

„O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu"

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločenstiev na území mesta Košice v spolupráci s katedrou spoločenských vied TF KU v Košiciach KU v Ružomberku, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – ústavu Bl. Z.G. Mallu v Košiciach, Univerzity Karlovej, Husitskej TF, TF Trnavskej univerzity, Spoločnosti sociálnych sestier, usporiadala Medzinárodnú konferenciu dňa 14. novembra 2023 s názvom : „O bratstve a sociálnom priateľstve vo svetle ekumenického pohľadu a odkaz života Bl. Sáry Salkaházy".

Témy, ktoré sa na konferencii rozobrali boli prepojené cez sociálnu a teologickú oblasť z pohľadu ekumenizmu. Konferenciu zahájil moderátor ES PaedDr. Dušan Havrila, PhD. 

Blok prednášok začal doc. Radoslav Lojan, PhD. a dekan Teologickej fakulty v Košiciach: „Život ako umenie stretnutia medzi náboženstvami a cirkvami vo svetle encykliky pápeža Františka Fratelli tutti“.

Doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava vystúpila s prednáškou „Hranice pomáhania“.
PhDr. Renáta Jamborová, PhD. z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: „Counseling - sprevádzanie zamerané na podporu jednotlivca a rodiny v kontexte sociálnej solidarity rodiny Salkaháziovcov“.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Ústav bl. Z.Ch. Mallu Košice prednášala o "Sociálnom priateľstve v pomáhaní".

PhDr. Monika Nová, PhD. MPH (Univerzita Karlova Praha, Husitská teologická fakulta) prednášala online na tému: „Rozvojová spolupráce a poskytování sociální a charitatívní práce - trendy a inovace v současnosti“. 

Bohuslava Havrilová, Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach a Zbor Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi prednášala tému „Neoddeliteľnosť telesných a duchovných potrieb ľudí na okraji spoločnosti“.

Mgr. Daniela Kimločková zo Spoločnosti sociálnych sestier obohatila konferenciu s témou: "Fratellli tutti – o bratstve a sociálnom priateľstve, v kontexte odkazu bl. Sáry Salkaházi".

Mgr. Slavomíra Svobodová )Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice) rozobrala tému: „Psychoterapia a iné formy pomoci ženám s nechcenou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu“.

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice): "Prosociálnosť a prosociálne vlastnosti – výsada pomáhajúcich profesií". 

Z tejto konferencie vznikne Zborník v CD podobe. Na konferencii sa zúčastnili študenti TF katedry spoločenských vied v Košiciach a organizácie, ktoré pracujú na rôznych formách a metódach v sociálnej oblasti života a tak splnila svoj účel. Konferencia bola súčasťou sprievodného podujatia Sakrálneho festivalu v Košiciach a podujatie finančne podporilo Mesto Košice.

Galéria k článku

Marieta Koščíková