Návšteva v Nadlaku

Návšteva v Nadlaku

Hlavnou príčinou migrácie Slovákov na Dolnú zem okrem ekonomických dôvodov bola väčšia miera slobody vyznávania viery oproti pôvodnému domovu. Drvivá väčšina Slovákov v tejto oblasti sa hlási k evanjelickej cirkvi. Náboženstvo tu malo veľmi dôležité postavenie a hralo významnú úlohu pri formovaní národnej identity. Pri tejto časti dolnozemských Slovákov bolo národné povedomie priamo stotožňované s evanjelickou príslušnosťou. A pri vzácnej príležitosti pozvali zástupcovia nadlackej farnosti na návštevu  aj predsedníctvo ECAV na Slovensku.

Generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman v sprievode svojich manželiek, spolu s osobným tajomníkom generálneho biskupa Borisom Mišinom a tlačovou tajomníčkou Janou Nunvářovou navštívili Slovákov žijúcich v rumunskom Nadlaku od roku 1803.
Veľmi potešujúca bola hneď prvá informácia, že hoci oficiálne Nadlacký cirkevný zbor patrí pod rumunské biskupstvo, viac sa cítia ako členovia slovenskej evanjelickej cirkvi.
V piatok 11. októbra 2019 popoludní prijali delegáciu na úrade Evanjelického lutheránskeho slovenského cirkevného zboru v Nadlaku zborový farár Juraj Bálint so zborovým dozorcom Pavlom Nagy Gyuriš Krokočom. Po krátkom osobnom zoznámení predstavili aj zborový život v Nadlaku a tiež plány pri stavbe denného centra pre seniorov. Pôjde o nebytové zariadenie cirkevného zboru, na ktoré získali peniaze z Eurofondov.
Nasledovala návšteva u primátora mesta Nadlak Ioan Radu Mărginean. Ten informoval o mnohých aktivitách, ktoré pripravujú spolu so všetkými zástupcami 10 vierovyznaní v meste. Už tradične spolu napríklad zapaľujú sviece na adventnom venci. Nadlak s 8500 obyvateľmi má svoju záchrannú službu, hasičskú aj policajnú stanicu a na úrade viac ako 90 zamestnancov. Primátor ocenil snahu miestnej evanjelickej komunity pri budovaní denného stacionára, ktorý bude slúžiť celému mestu.
Piatkový večer strávili s presbytermi zboru a zamestnancami miestnej diakonie. Generálny brat biskup spomenul prítomným evanjelického farára Ľudovíta Boora, ktorý pôsobil v Nadlaku, ale aj v kopaničiarskom zbore v Krajnom, kde počas jeho pôsobenia postavili faru, na ktorej vyrástol aj brat Eľko. V Nadlaku pôsobil aj Jozef Gregor Tajovský po ktorom je pomenované dnešné teoretické lýceum v Nadlaku. Ďalšia slovenská osobnosť, ktorá v Nadlaku pôsobila bol Ivan Krasko. Po ňom je pomenovaná kultúrna a vedecká spoločnosť a tiež vydavateľstvo.
V sobotu 12.10.2019 ráno sa delegácia zúčastnila na rannej pobožnosti v evanjelickom kostole. Milým prekvapením boli všadeprítomné spevníky písané švabachom. Veriaci spievajú samozrejme aj z nových evanjelických spevníkov.
Predsedníctvo ECAV na Slovensku pokračovalo návštevou Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku. Senior Ľudovít Andrej Bobcsok a konsenior Dušan Vanko poďakovali za prijatie pozvania a informovali o živote v senioráte. Spomenuli, že vzťahy s početnými maďarskými a srbskými slovenskými evanjelickými zbormi následkom vytvorenia hraníc už nie sú také intenzívne ako v minulosti. Zároveň by veľmi ocenili aj bližšiu spoluprácu s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. Generálny biskup sa priznal, že osobne ešte žiadnu slovenskú evanjelickú komunitu na Dolnej zemi nenavštívil. Ubezpečil však, že si prácu miestnych farárov veľmi váži a praje im, aby aj napriek politickým, národnostným a spoločenským problémom vnímali neutíchajúcu Božiu pomoc. Prisľúbil, že aj vedenie ECAV na Slovensku sa bude snažiť podať pomocnú ruku keď to bude potrebné.
V rámci návštevy Rumunska navštívila delegácia aj Temešvár. Konkrétne kostol v centre mesta na Lutherovom námestí, v ktorom sa stretávajú slovenskí, nemeckí aj maďarskí evanjelici. Slovenskú komunitu tvorí približne 70 členov a okrem kostola sa stretáva aj v malej modlitebni. Nasledovala prechádzka historickým centrom Temešváru a prehliadka slovenského domu, tzv. sálaša, hospodárskeho domu v poli na dolnozemskej nížine.
V nedeľu ráno sa uskutočnili slávnostné Služby Božie v evanjelickom chráme v Nadlaku. Kazateľom bol generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý veriacim priblížil Boha ako ľútostivého a milostivého voči nám ľuďom. Boh je nám v Ježišovi Kristovi ľútostivý nie len v minulosti, dnes, ale aj v budúcnosti. Vnímal to Luther, vnímame to my všetci pri čítaní Božieho slova. Aj pri našom malom živote a našich snahách, sklamaniach či pádoch, v našej pýche, sebavedomí a hrdosti poznávame, že aj k nám je Boh milostivý, súcitný a ľútostivý.
Po skončení Služieb Božích sa veriaci presunuli na priestranstvo za kostolom, kde generálny biskup posvätil základný kameň denného stacionára. Prítomným sa prihovoril na základe prvého listu apoštola Jána, štvrtej kapitoly „Milovaní, ak si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. My sa milujeme, lebo Boh nás miloval ako prvý.“ V priestoroch denného stacionára by podľa biskupových slov malo pokračovať posolstvo lásky danej nám od Boha. Ak ma Boh miluje, ja chcem milovať ľudí okolo seba. Ak Boh so mnou súcití, ja chcem súcitiť s inými. Ak mi je Boh milostivý, ja chcem prežívať milosrdenstvo s tými, ktorí to potrebujú. Plánom je dokončiť dielo do roku 2023 a hoci príde ešte množstvo prekážok a problémov, generálny biskup verí, že s Božou pomocou sa všetko podarí a na tomto mieste budú platiť obe vety z Jánovho listuPotom sa prítomným prihovoril aj riaditeľ Evanjelickej diakonie na Slovensku Ján Gasper. Prítomných uistil, že miestna diakonia je praktickou ukážkou viery v Ježiša Krista a zaželal im veľa síl a veľa Božieho požehnania, aby sa z toho obyčajného kameňa stalo veľké Božie dielo.
V závere navštívila delegácia ECAV zo Slovenska aj Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, ktorý má sídlo v Nadlaku.
Na záver ešte poďakovanie. Milí Nadlačania, želáme vám veľa Božieho požehnania vo všetkých projektoch, ktoré vás čakajú. Buďte si navzájom oporou a žite v jednote a láskavosti akú sme pri vás zažili my. Dôverujte milostivému Pánu Bohu vo všetkom a verte, že my zostaneme s vami v našich srdciach a modlitbách.

Galéria k článku

Jana Nunvářová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.