Misijná konferencia ECAV: Budovanie duchovného domu

Misijná konferencia ECAV: Budovanie duchovného domu

V dňoch 10.-12.11.2022 sa konala Misijná konferencia ECAV, ktorú pripravuje Výbor misie ECAV. Hlavná téma bola zameraná na budovanie duchovného domu. V programe nechýbalo predstavenie činnosti jednotlivých sekcií a priblíženie vízií misie a vzdelávania Edukačno-misijného centra ECAV. 

Prvý večer predstavila účastníkom konferencie prácu Evangelizačného centra M.I.S.E Sliezskej evanjelickej cirkvi a. v. Pavlína Sztefková. Priniesla množstvo podnetov, ktoré sa týkali revitalizácie cirkevných zborov či zakladania nových cirkevných zborov. Takisto informovala o mnohých misijných aktivitách, ktoré v rámci Sliezskej cirkvi pripravujú. 

Piatok bol venovaný víziám misie a spolupráce v ECAV. Tému si pripravil brat Stanislav Grega, ktorý je riaditeľom Edukačno-misijného centra ECAV. Zvyšok dopoludnia a takisto popoludnie sa účastníci venovali jednotlivým oblastiam misijnej práce. Tomáš Lipovský informoval o aktivitách s deťmi. Skupina 6-7 ľudí uvažovala, čo je potrebné robiť v práci s deťmi- na besiedkach alebo na náboženstve. V roku 2022 si dali 2 úlohy. Pripraviť celoslovenskú konferenciu pre pracovníkov s deťmi a druhá bola pripraviť podklady a materiály pre detský letný tábor. Materiály k táboru ZOOTOPIA pripravila sestra farárka Janka Kendžurová. Do budúcnosti by v sekcii detí chceli pripraviť materiály na detskú besiedku, ďalšie podklady pre tábory, spevník, maľovanky, knižky či karaoke pre učiteľov s detskými piesňami na hodiny náboženstva.  

V rámci ďalšej oblasti- dorast a mládež, informoval brat Tomáš Valašík. Rozvinula sa diskusia o konfirmačnej príprave, ktorá by mala byť od zážitku ku vzdelávaniu. Farári nedokážu sprostredkovať zážitok a práve SEM v tomto pomáha. Ďalšou snahou je venovať sa aj deťom medzi besiedkami a konfirmačnými prípravami. Aby mali stále kontakt s cirkvou- napríklad na „doraste“. Pri všetkých témach pre mladých je dôležité pýtať sa, čo ich zaujíma- aby sme od nich zistili, čo je pre nich dôležité. Ak hovoríme ich témy, máme šancu dostať sa im pod kožu. Od EMC by v tejto oblasti farári privítali video-svedectvá mladých, v ktorých by rovesníci povedali svoje svedectvo, alebo skúsenosť s pálčivými témami. Pomohli by kontakty na iné podporné organizácie, ktoré riešia náročné témy na profesionálnej úrovni.
 
Sestra Katarína Hudáková informovala o sekcii pre presbyterov. Ponúkajú školenia pre presbyterov. Uvažovali o absolvovaní gotickej cesty, pripravujú v spolupráci s EMC prednášky, duchovné vzdelávania a ďalšie stretnutia. Čiastočne sa ich práca prekrývala s aktivitami Západného dištriktu, ktorému bežal v roku 2022 projekt na tieto vzdelávania.
 
Sestra Evka Oslíková informovala o aktivitách Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). SEŽ funguje od roku 1991, ako prvá mala svoj vlastný štatút, ale naša cirkevná legislatíva SEŽ nepozná. Poznáme prácu so ženami, ale nepoznáme SEŽ. Majú samostatné IČO, s cirkvou je spoločenstvo previazané podaním správy pre generálnu cirkev a na seniorátnych úrovniach fungujú koordinátorky- najčastejšie farárky, ktoré mali byť súčasťou vnútro-misijných výborov na seniorátnej úrovni. Dnes je úloha SEŽ, ktorú si nastavili pri svojom vzniku- pomôcť rozbehnúť život v cirkvi, splnená. SEŽ potrebuje aktuálne zrevitalizovať svoj štatút a nastaviť vzťahy s cirkvou. Členky vyvíjajú aktivity a niekde sa prekrývajú s vnútro-misijnými výbormi. SEŽ nie je organizovanie práce žien pre iných, ale služba pre ženy, ktoré pracujú v cirkvi, aby dostali priestor, kde sa môžu podporovať, vzdelávať, zdieľať a pod. Ženy v jednotlivých seniorátoch by si chceli vypracovať svoje programy, ktoré by chceli ponúknuť zborom alebo seniorátom ako doplnkový program...
 
O Modlitebnom spoločenstve informoval brat Stanislav Kocka. Modlitby sú súčasťou nášho života. Organizujú spoločné podujatia a chcú sa venovať aj sile a výsledkom modlitieb. Vítajú priestor v Evanjelickom Posle spod Tatier, kde píšu modlitebné podnety a takisto svedectvá o zázrakoch a sile modlitby. 

Oblasť evanjelizácie okomentoval brat Ján Jančo. V náklade 2 100 kusov neustále vydávajú evanjelizačný časopis Cestou svetla. Pripravujú ProChrist a tábor Javorina od roku 1971 až po súčasnosť.

Všetky podnety na kvalitnejšie misijné pôsobenie cirkvi v spoločnosti si evidovali zástupcovia EMC ECAV, ktorí vnímajú úlohu EMC ako podpornú pre aktivity misijného, ale aj ďalších synodálnych výborov. Snahou EMC je podľa brata Mateja Oráča, ktorý svoj príspevok o vzdelávaní a misii predniesol v sobotu dopoludní, je ponúkať portfólio vzdelávaní, ktoré sú k dispozícii pre celú cirkev, dištrikt, seniorát, zbor, ale aj pre jednotlivcov. V roku 2023 pripravuje EMC vzdelávania pre farárov, na seniorátne pastorálne konferencie, ktoré budú realizované odborníkmi z externého prostredia. 

Záverečnú pobožnosť na Misijnej konferencii 2022 mala sestra Katarína Hudáková na biblický text z knihy Kolosenským, 3, 17: „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Hovoríme na tejto konferencie o stavbe. O duchovnej stavbe, ktorej základ, na ktorom všetko stojí je Ježiš Kristus. On prišiel do nášho sveta a priniesol svoj život. Stal sa Skalou vekov. Povolal nás, aby sme na tejto skale budovali cirkev, spoločenstvo veriacich. On vie a my, ktorí stojíme v Jeho službe to vieme tiež, že to nie je služba ľahká, ale vyžaduje si obete. Aj na tejto konferencii konštatujeme náročnosť tejto služby. Hoci na druhej strane sa aj tešíme. Veď od poslednej Misijnej konferencie, myslím môžeme povedať, že sa predsa niečo zmenilo. Áno, rozbehla sa naplno práca EMC. Neviem, ale zrejme bratia Matej Oráč a Stano Grega by vedeli povedať, koľko stretnutí naživo aj online sa v tom krátkom čase uskutočnilo! Zrejme nikto však nespočíta, koľko je za tým najmä ich námahy, času, áno aj múdrosti a obetavosti. A ani celkom nevidíme, koľko to prináša požehnaného ovocia do života celej cirkvi, z čoho sa azda všetci veľmi tešíme. Veď mohli by sme to prirovnať k letnej lúke zakvitnutej všetkými farbami. Alebo k pribúdaniu tehličiek na základ domu. A prináša nám to radosť. Je vždy radostné vidieť ovocie svojich rúk a svojej práce.
Hoci je to príjemné, chcem, aby sme predsa pozdvihli svoje oči dnes vyššie. Od základu a múrov až k poslednému kameňu, ktorý uzatvára majestátnu klenbu chrámu uholným kameňom. Je to veľmi zvláštne. „Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený. Tak vám, veriacim, je chválou, nevercom však je kameňom, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom.“
Výklady uholného kameňa sa rôznia. Niektorí hovoria, že je to kameň, ktorý tvorí uhol a teda spája dve steny. Aj to je  určite pekný obraz. Ale ja chcem pripomenúť práve ten druhý obraz – stredový kameň, ktorý drží celú klenbu. Je to kameň, ktorý obracia náš pohľad hore. Akokoľvek zvláštne sa nám to javí, Pán Ježiš, ktorý je večný Boh, nás pozval budovať stavbu, ktorú On už dokončil. Bežným ľudským zrakom to nevidíme. Ale zrak viery to má vidieť a vedieť. Apoštol vyzýva: „Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.“
A preto platí:
Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.“ V tom pohľade je úžasná sila. On totiž chce dokazovať svoju moc na zemi. On nechce, aby sme prezentovali našu múdrosť, silu, krásu, vieru, ale Jeho. Iba On drží všetko po hromade a pripomína nám, že cirkev, zbory aj ľudia v nich sú Jeho. Nie je to slabosť, ale práve v tom je sila a moc Jeho lásky. On nás učí milovať ľudí, vidieť v nich Jeho deti, ktoré potrebujú Jeho slovo. On nám pomáha vidieť Jeho konanie a oslobodzuje nás od seba samých. Lebo vie, že my nič nezmôžeme, nič nemáme. To On koná. A preto dávajme Mu priestor, vydávajme Mu seba. To nie je ľudsky ľahké, ale je to Božské. To je najdôležitejšie. A ďakujme za všetko. Za dobré aj za ťažké. Za úspechy aj neúspechy, za cirkev a zbory, za priateľov aj nepriateľov. Amen.

Galéria k článku

Jana Nunvářová