Misijná konferencia 2019

Misijná konferencia 2019

Výbor misie ECAV pripravil v sobotu 26. októbra 2019 so začiatkom o 10:00 hod. v priestoroch Janoškovho domu v Liptovskom Hrádku Misijnú konferenciu 2019. Na konferencii poslúžil prednáškou emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c. na tému: Korene pasivity CZ a východiská pre revitalizáciu CZ. 

Po prednáška nasledoval koreferát Mgr. Mariána Kaňucha, PhD. seniora TUS, v ktorom predstavil schému dotazníka pripravovaného pre cirkevný zbor Žilina. Práve touto formou sa rozhodli získať spätnú väzbu od členov zboru na aktuálnu situáciu v živote CZ.
Po obede dostali slovo zástupcovia organizácií, ktorí informovali o práci a novinkách svojich inštitúcií. Za Spoločenstvo evanjelických žien sa prihovorila predsedníčka, sestra Eva Oslíková. Ako výzvu spomenula, že by chceli osloviť do spoločenstva aj mladšie členky a pripomenula veľa možností spolupracovať cez SEŽ so zahraničím. Vyslovila túžbu posunúť šikovné ženy do sveta, aby sa mohli vzdelávať a tiež reprezentovať ECAV na zahraničných fórach. Zároveň spomenula zámer obnoviť vzdelávacie semináre a aj konferenciu pre ženy.
Za Spoločenstvo evanjelickej mládeže vystúpil brat Jozef Šimek. Spomenul, že svet mladých je veľmi rýchly a v SEMe sa snažia zmeniť zmýšľanie a spôsoby práce v porovnaní s minulosťou. Pracujú na novej stratégii, ktorú by chceli predstaviť v marci 2020. Aktuálne pripravujú konferenciu pre svojich spolupracovníkov. Okrem SEMfestu pripravujú aj konfivíkendovky a pod. Podľa jeho slov sa mladí menia a viac im záleží na osobnom prístupe a príklade, nemajú radi formalizmus, ale ocenia prejavy pravej a živej viery a vycítia, keď to s nimi myslíme vážne. Mladí sú stále ochotní prijať Krista, ale stále viac je to podmienené priamou skúsenosťou s vierou a našim načúvaním.
Za Evanjelizačné stredisko sa prítomným prihovoril brat Ondrej Kolárovský. Zhrnul bežné a už rozbehnuté projekty- vydávanie kníh, príprava konferencií, vzdelávanie či chcemviac.com. Najnovším projektom EVS je vzdelávanie vedúcich pracovníkov v našej cirkvi, snaha pomôcť im nevyhorieť a budovať ich odolnosť. Pozmenenú verziu tohto vzdelávania by chceli ponúknuť aj do škôl. Aktuálne sa intenzívne venujú téme: Biblia a homosexualita. Ondrej Kolárovský informoval aj o projekte Deti Afriky, ktorý je občianskym združením a ktorým podporujú študentov v Tanzánii. Okrem toho vysielajú aj dobrovoľníkov na rôzne misie. Snahou pre najbližšie obdobie bude zapojiť do tohto projektu aj cirkevné zbory.
O Zahraničnej misii hovoril brat Ján Matis. Vyslovil túžbu, vytvoriť naddenominačný výbor zahraničnej misie, ktorý by najmä podporoval misionárov zo Slovenska.
Za Slovenskú evanjelickú diakoniu hovoril jej poverený riaditeľ Ján Gasper. Spomenul, že v tomto roku zriadili 4 ďalšie strediská a aktuálne poskytujú svoje služby cca. 800 klientom. Veľkou výzvou je reflektovanie početných zmien v zákone o sociálnych službách. V nedávnej minulosti vydali brožúrku Rýchly sprievodca sociálnymi službami, ktorá zachytáva práve spomínané zmeny zákona.
Svoje správy o misijných aktivitách v seniorátoch si pripravili aj zástupcovia jednotlivých misijných zložiek. Spomenieme aspoň niekoľko zaujímavých a inovatívnych projektov, ktoré sa udiali na úrovni seniorátov v našej cirkvi. V Myjavskom senioráte pripravujú už tradičný ples, v Rimavskom senioráte pripravili adventné stretnutia s Bohdanom Hroboňom,v Košickom senioráte zasa Reformačný týždeň- sériu večerných Služieb Božích, na ktorých sa kazatelia striedali. V Liptovsko-oravskom senioráte pripravujú spoločné textové materiály a ponúkajú ich do zborových časopisov a v Bratislavskom senioráte sa podarilo získať väčší počet grantov a vďaka tomu pripraviť viac podujatí.
V závere stretnutia pripomenul predseda Výboru misie brat Ján Jančo prosbu, o dodanie informácií o misijných aktivitách v roku 2020 do celocirkevného kalendára podujatí ECAV na Slovensku.
Na konferencii sa zúčastnili všetci traja bratia biskupi. Generálny biskup Ivan Eľko v závere všetkých povzbudil, aby spolu konali to najlepšie, čo vedia, ale zároveň, aby čakali aj na milosť zhora. Pretože všetko, čo robíme je len z milosti Božej a z vôle Svätého Ducha.

Galéria k článku

Jana Nunvářová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.