Minister je služobník....

Minister je služobník....

Prvý júlový týždeň bol pre brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku a zároveň predsedu Ekumenickej rady cirkví Slovenskej republiky Ivana Eľka zameraný na návštevy. Spolu s generálnym duchovným Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky plk. Mgr. Viktorom Sabom absolvovali pracovné stretnutia s predstaviteľmi ministerstiev a iných štátnych rezortov.

V predchádzajúcich spoločných rozhovoroch sa brat generálny biskup rozhodol pokračovať v pastorálnej činnosti aj medzi kňazmi Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v OS a OZ SR. Vzhľadom k skutočnosti, že na Slovensku prebehli tohto roku parlamentné voľby, rozhodol sa navštíviť a podporiť svojou autoritou duchovných ÚstrEPS v OS a OZ SR návštevou hlavných predstaviteľov štátnych rezortov, ministerstiev.

1. júla 2020 zorganizoval a pripravil stretnutie s ministrom vnútra, Ing. Romanom Mikulcom, riaditeľ Úradu ekumenickej a pastoračnej služby MV SR, plk. Mgr. Milan Petrula.
Minister vnútra prijal brata generálneho biskupa, generálneho duchovného a riaditeľa ÚEPS MV SR vo svojej kancelárii. Pán riaditeľ predstavil brata generálneho biskupa a zároveň predsedu ERC SR a nového generálneho duchovného ÚstrEOPS v OS a OZ SR. Ďalej v krátkosti predstavil duchovnú službu ÚEPS v OZ SR. Potom rozprával o aktivitách na ktoré bude pozývať aj pána ministra vnútra. Zmienil sa aj o programe na ktorom práve participuje a chce ho rozbehnúť v rámci civilnej spolupráce v ekumenickom duchu. Je to projekt Notfallseelsorge.
Brat biskup predstavil našu ECAV na Slovensku a ERC v SR a ubezpečil ministra vnútra, že jeho duchovní budú vždy k dispozícii pri aktivitách, ktoré vykonáva ministerstvo a vždy budú pripravení pomôcť pri riešení krízových situácií ako sú dopravné nehody, živelné pohromy a iné. Tu majú totiž duchovní svoje veľké opodstatnenie. Taktiež mu poprial v neľahkej funkcii Božie požehnanie a pokoj. Pán minister na oplátku vyzdvihol potrebu duchovnej služby a takisto prisľúbil, vzájomnú spoluprácu, toleranciu a rešpekt.
V závere predstavil generálny duchovný krátku víziu ÚstrEPS v OS a OZ SR, odovzdal pánovi ministrovi ekumenický preklad Biblie s vojenskou digitálnou podtlačou aj s venovaním.

Autorka fotografie: Barbara TÚROSOVÁ

2. júla čakala brata generálneho biskupa pripravená miestnosť na návštevu ministra obrany Slovenskej republiky. V doprovode brata generálneho duchovného ÚstrEPS v OS a OZ SR a nového kancelára ÚstrEPS v OS SR Mgr. Ing. Jaroslava Balockého, prijal minister obrany PhDr. Jaroslav Naď, PhD. menovaných predstaviteľov. V milej a priateľskej atmosfére brat generálny biskup zistil, že z kraja, kde dlhé roky pôsobil ako evanjelický kňaz a pred tým aj jeho otec, pochádza aj pán minister. Ten vyzdvihol pôsobenie vojenských duchovných v rezorte. Keďže už dlhú dobu pôsobil na ministerstve obrany v rôznych funkciách, má s duchovnou službou len pozitívne skúsenosti. Duchovnú službu v rezorte vníma ako jednu z „BEST SUPPORT“, pre profesionálnych vojakov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Minister obrany poznamenal, že aj on je služobník pre všetkých zamestnancov rezortu a nesie zodpovednosť za bezpečnosť všetkých občanov Slovenskej republiky.
Generálny duchovný oboznámil pána ministra s víziou a zámermi, ktoré by chcel uskutočniť v rámci svojho pôsobenia v tejto funkcii. Pán minister sľúbil podporu, otvorenosť a vzájomnú spoluprácu. Na konci stretnutia sa prítomní spolu pomodlili a odovzdali aj pánovi ministrovi ekumenický preklad Biblie v digitálnom vojenskom prevedení.

 Autorka fotografie: Martina KOVAĽ KAKAŠČÍKOVÁ MOSR

Nech Pán Boh požehnáva predstaviteľov vlády a tých, čo rozhodujú o veciach, ktoré majú dopad na občanov SR. Nech Hospodin požehnáva všetkých duchovných, ktorí slúžia v uniforme alebo aj bez nej. V prostredí, ktoré nie je typické „kostolné“, ale predsa ľudí oslovujú, aby do kostola prišli. Vďaka za kňazov, farárov a farárky, pôsobiacich v ÚstrEPS v OS a OZ SR. Vďaka za ich službu, ktorú vykonávajú aj v cirkevných zboroch. Modlite sa za nás. Potrebujeme to!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.