Martin Viest: evanjelický kňaz, osvetový pracovník

Martin Viest: evanjelický kňaz, osvetový pracovník

Obecný úrad Kameňany, Základná škola Kameňany, Jednota dôchodcov Kameňany, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kameňany pri spomienke štyridsiateho výročia úmrtia evanjelického farára Martina Viesta usporiadal spomienkové stretnutie počas stredtýždňovej večierne v zborovej sieni cirkevného zboru 26.9.2019.

Na začiatku  úvodnej liturgie kňaz Mgr. Ivan Bojna privítal prítomných, rodinu Martina Viesta, zástupcov obce, základnej školy, Jednoty dôchodcov, občanov obce a veriacich cirkevného zboru. V kázni sa prihovoril na text žalmu 84 – 6 kde pripomenul štyridsaťročnú službu v cirkevnom zbore a obci ktorá, oslovila a ovplyvnila najmenej jednu generáciu veriacich a tá dodnes naňho s láskou a úctou spomína. „To je dôvod, prečo sme sa stretli na tomto mieste po štyridsiatich rokoch a jednom dni, keď bol do večnosti povolaný nebeským Pánom,“ poznamenal administrátor. Rozlúčky s Martinom Viestom sa vtedy zúčastnilo množstvo veriacich a bratstvo farárov spolu s biskupom Východného dištriktu, ako je to zaznamenané v matrike cirkevného zboru.  Nasledovne priblížil jeho životopis.
V školských rokoch 1919/1920 – 1922/1923 a 1924/1925 – 1927/1928 študoval a maturoval na Československom reálnom gymnáziu v Revúcej. Teológiu študoval v Bratislave a jeden rok v Paríži. Ordinovaný bol 26. júna 1932. Potom ako kaplán pôsobil štyri roky v Ratkovej. Od februára 1936 bol farárom v Malej Čalomiji. Keď obec pripadla k Maďarsku, za krátku dobu ho zbavili služby a z krajiny vyhostili. Od 15. februára 1939 bol administrátorom a od 9. novembra 1941 až do svojho skonu farárom v Kameňanoch. Od marca 1967 administroval aj nandražsko-rákošský zbor.
Bol dekanom Ratkovského dekanátu a seniorálnym presbyterom. Venoval sa osvetovej a kultúrnej činnosti, hrával divadlá. Patril medzi zanietených členov Matice slovenskej a Československého Červeného kríža. V obci a okolí vyvíjal priekopnícku prácu pre dobrovoľné darcovstvo krvi, ktorého bol sám príkladom. Z dobových fotografií a autentických historických materiálov bol vyhotovený tabuľový panel, ktorý bude umiestnený v zborovej sieni ako pamiatka na neho a bol vystavený pre všetkých prítomných počas spomienkového podujatia.
Po zvesti Božieho slova sa prítomným prihovorila zástupkyňa starostu Helena Nižníková. Pripomenula veľmi pekný odkaz na jeho službu pre obyvateľov obce a poďakovala zaňho pánu Bohu.
Potom sa deti základnej školy prihovorili nábožnou piesňou a duchovným programom.
V záverečnej liturgii sme zaspievali pieseň, ktorú ich naučil dlhoročný duchovný pastier – Smieť žiť pre Krista.
Nasledovne šli účastníci na miesto posledného odpočinku duchovného pastiera, kde odznela smútočná liturgia. Po nej pokračovali v osobných rozhovoroch, spomienkach  v miestnosti farského úradu, kde pôsobil v obci a v cirkevnom zbore. Tam ich prijali zástupkyne Jednoty dôchodcov, ktoré pripravili pohostenie pre prítomných. Potom námestný farár spolu s dozorcom cirkevného zboru Františkom Molnárom priblížili prácu a život cirkevného zboru. Na to prešli do chrámu Božieho v Kameňanoch, kde prebieha 8 etapa rekonštrukcie goticko – románskeho kostola so vzácnymi stredovekými nástennými maľbami.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.