Letný tábor v Jelšave

Letný tábor v Jelšave

Počas prázdnin usporiadal Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Jelšave spolu s rodičmi detí prázdninový tábor zameraný na deti cirkevného zboru predškolského veku a deti prvého ročníka základnej školy. Po modlitbách detí stretávajúcich sa okolo slova Božieho, Pán Boh vypočul ich prosby pri tematickom stretnutí pod názvom Elizeus, prorok verného Boha. Príbeh bol na úvod deťom predstavený životom proroka spolu s príbehom Eliáša. Deti sa tak mali možnosť vyučovať a oboznámiť sa s Božími pravdami a rozpoznať, že Boh vždy dodrží svoje sľuby. Ďalej nás vyučuje, že svojich sprevádza znameniami a tie vo svojom živote rozoznávame na základe Božieho slova. A hlavne, že nás Pán Boh nikdy nesklame, ak veríme v neho. Elizeus rovnako vedel, že keď sa spolieha na Boha, ten ho neopustí. Takto sme mohli prechádzať jednotlivými úlohami spolu s deťmi. Pomocou flanelografu boli deťom predstavené ústredné pravdy z biblického príbehu. Tie sa dopĺňali pozvanými k modlitbám spievaním detských oslavných piesní plných vďaky. Rovnako boli pripravené súťaže na farskom dvore. Príbeh proroka bol v niekoľkých častiach premietnutý ako kreslený príbeh cez projektor v zborovej sieni aj s naučením zlatého verša a poučením pre život. Pohybové aktivity boli spojené s použitím nafukovacieho hradu na skákanie. V Biblii je veľa sľubov a všetky Pán Boh naplní. Takto spoznávali deti počas celého biblického rozprávania. Jednotlivé state si prešli aj cez flanelograf. K dispozícií bola chata Hrádok s bazénom, kde sa využili a preverili zdatnosti všetkých účastníkov. Lesná chata Janka a jej okolie nám zase poskytlo možnosť prejsť jednotlivými stanovišťami na splnení úloh pri hľadaní pokladu. Tam deti odpovedali na otázky z biblického príbehu a preukázali vedomosti z Božieho slova. Ďakujeme všetkým sponzorom a rovnako ochotným rodičom pri realizácií všetkých aktivít.

Galéria k článku

Ivan Bojna