Konferencia duchovných a misijných spolupracovníkov v ústavoch ZVJS

Konferencia duchovných a misijných spolupracovníkov v ústavoch ZVJS

Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže /ďalej len ZVJS/ Kováčová hostilo v dňoch 20. – 21. septembra 2022 účastníkov Konferencie duchovných a misijných spolupracovníkov v ústavoch ZVJS. Po otvorení konferencie a privítaní účastníkov sa prihovoril Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR. Na základe biblických textov z knihy Prísloví, Jakubovho listu a Evanjelia podľa Lukáša zdôraznil Boží záujem o človeka i potrebný záujem o iných v konanej službe. Nasledovala prednáška ThDr. Jozefa Brenkusa, PhD. o začiatkoch duchovnej služby vo väzenských zariadeniach po roku 1989 a postupnom kreovaní Slovenského väzenského spoločenstva. Na túto prednášku nadviazal pplk. Mgr. Ján Šefčík, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby ZVJS SR. Predstavil postupný vývoj ekumenickej pastoračnej služby ZVJS až po súčasnosť. 
 
V popoludňajších hodinách predstavitelia jednotlivých združení vykonávajúcich duchovnú službu vo väzniciach predstavili svoju činnosť. Za Slovenské evanjelizačné stredisko Ján Hevera, za Slovenské väzenské spoločenstvo ThDr. Eva Antalová a za združenie žien Aglow International na Slovensku Rút Krajčiová. V druhom bloku sa prihovorila zástupkyňa Apoštolskej cirkvi z Nitry a Peter Pavelka za The Gideons International v SR.
 
Prítomných pozdravil zástupca Ordinariátu OS a OZ SR, väzenský kaplán kpt. Mgr. Ľuboš Kaščák z ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica. Konferencia mala medzinárodný charakter za účasti dvoch zástupcov z Vězeňské duchovní služby z Českej republiky, a to konkrétne jej predsedom Pavlom Zvolánkom, B. Th., a kaplánom z väznice Mírov ThDr. Janom Majerom. Predstavili štruktúru i organizáciu svojej služby, ktorá bola v mnohom ohľade podnetná. 
 
Medzi účastníkov zavítal aj generálny riaditeľ ZVJS plk. Mgr. Róbert Mudronček. Pozdravil prítomných a odovzdal ocenenia za doterajšiu službu väzenským pastorom. Generálny duchovný plk. Mgr. Viktor Sabo, PhD. odovzdal generálnemu riaditeľovi ZVJS plaketu ako prejav vďaky za doterajšiu spoluprácu. Ďakovným listom boli ocenené všetky organizácie a združenia participujúce na duchovnej službe obvineným a odsúdeným osobám. 
 
Po večeri sa účastníci konferencie presunuli do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na divadelnú hru Postaraj sa! Po predstavení a návrate bol priestor na rozhovory, odovzdanie skúseností a vzájomné zdieľanie sa.
 
V druhý deň konferencie, po duchovnom slove generálneho duchovného, vystúpil s prednáškou „Duchovná služba ako priestor dynamickej bezpečnosti v spoločnosti“ PhDr. Martin Lulei, PhD., z Generálneho riaditeľstva ZVJS, z projektu Šanca na návrat. 
 
Záverečné slovo patrilo generálnemu duchovnému plk. Mgr. Viktorovi Sabovi, PhD., ktorý predstavil svoj zámer na nastávajúce obdobie, poďakoval sa pplk. Mgr. Jánovi Šefčíkovi za pomoc pri organizácii konferencie a všetkým prítomným.