Keď čas prináša odpovede...

Keď čas prináša odpovede...

             Počas tohtoročného leta som sa zúčastnila Dištriktuálneho dňa ZD v Leviciach. Zažila som tam veľmi milé prekvapenie. Počas obednej prestávky som sa stretla s viacerými známymi, mladými ľuďmi, ktorí v čase nášho desaťročného pôsobenia v Kalnej n./Hronom tvorili zborovú mládež. Spolu s manželom sme tam bývali a slúžili aj v ďalších fíliách a cirkevných zboroch v okolí. 
            Potešila a povzbudila ma najmä skutočnosť, že aj po 32 rokoch sa viacerí zúčastňujú aktívne na živote cirkevného zboru, aj našej cirkvi. Na otázku, či by bola možnosť uskutočniť na pôde cirkevného zboru stretnutie „bývalých farárovcov“ s „bývalými mládežníkmi“ prišla od nich odpoveď, že už dlhšie o tom premýšľajú. Padlo teda rozhodnutie zrealizovať ho. Danka a Ľuboš si vzali na starosť organizáciu, oslovenie domáceho brata farára aj „mládežníkov“ a zabezpečenie miesta. 
            Prišiel 15. október. S manželom a dcérou s rodinou sme sa vybrali do Kalnej n./Hronom. Na Službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou sme sa spolupodieľali s domácim bratom farárom Jánom Jančom a s dvomi farárkami – „mládežníčkami – Zuzkou Moncoľovou a Aničkou Jakušovou. Kázňou poslúžil manžel Dušan Kováčik, ktorý v minulosti veľakrát a trpezlivo odpovedal „mládežníkom“ na ich mnohé zvedavé otázky. Srdečné a radostné boli stretnutia aj po Službách Božích s inými bratmi a sestrami z CZ. Škoda, že na to nebolo viac času. 
Spoločný obed s dvadsiatimi “mládežníkmi“ bol samozrejme príležitosťou spomínať – aj keď pri spomienkach možno platí slovo z knihy Jóbovej (12,12a ): „Vaše spomienky sú podobenstvá do popola písané,...“  Ale spomínanie na pravidelné stretnutia pri Božom slove, na výlety a tábory, ktoré sme robili napriek totalite, na spoločné Silvestre na fare, končilo vždy slovami vďaky Pánu Bohu za Jeho požehnané pôsobenie a vedenie. Každý povedal pár viet o sebe, a čo dodnes prežil. Tým sme sa dostávali od minulosti do prítomnosti. Celý deň rezonovala v mysliach i srdciach radosť. Tá sa preniesla aj na vekom pokročilých manželov, ktorých sme navštívili v DSS. Kým im sily a zdravie dovoľovali aktívne sa zúčastňovali na živote cirkevného zboru.
            S pokorou sme prijali deň ako odpoveď, ktorú priniesol čas, v podobe slov z knihy Jóbovej ( 12, 9 - 10 ) „Kto z týchto všetkých nevie, že ruka Hospodinova to urobila? V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.“

Galéria k článku

Alena Kováčiková