Kam kráčaš cirkevná hudba a liturgia?

Kam kráčaš cirkevná hudba a liturgia? EMÍLIA MIHOČOVÁ

Quo vadis cirkevná hudba a liturgia ECAV v 21. storočí? Téma, ktorá rezonovala na Všeobecnej pastorálnej konferencii v pondelok 16. mája 2022 v priestoroch divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Voľba na túto tému padla aj preto, že v roku 2022 si  Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomína 60. výročie zavedenia slovenskej liturgie do praxe a tiež 30. výročie vydania Evanjelického spevníka. 

      Katarína Valčová, prodekanka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave v prednáške okrem iného poukázala na vzťah medzi teológiou a liturgiou: „Liturgická teológia skúma a definuje, ako kresťanské zhromaždenie vo všetkých svojich znakoch a slovách hovorí autenticky a spoľahlivo o Bohu, pravdivo o sebe a o svete a o tom, ako Služby Božie a svet chápe Boh.“
     Všeobecná pastorálna konferencia nemala byť len o minulosti, ale hlavne o súčasnosti a budúcnosti, preto svoj priestor dostali zástupcovia Výboru cirkevnej hudby a hymnológie, Bohoslužobného výboru a Spevníkovej komisie ECAV. Predstavili svoju súčasnú činnosť na poli cirkevnej hudby a liturgiky a načrtli svoj postoj k jej momentálnemu stavu aj potrebám alebo smerovaniu cirkvi v tejto oblasti.
     Janko Siroma, predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie, sa na konferencii nemohol zúčastniť osobne, preto jeho príspevok pred plénom predniesla farárka Eva Kolesárová. Okrem praktických návrhov a kritických pripomienok poukázal na nezastupiteľné miesto cirkevnej hudby v bohoslužobnom živote evanjelického kresťana: „Stáročia sa vyvíjala, budovala, formovala a predstavuje cenné bohatstvo, ktoré nám bolo zverené do rúk, aby sme si ho vážili, chránili a zachovali pre ďalšie pokolenia. Podnes predstavuje dôležitú reprezentačnú, ale aj misijnú zložku našej služby tak dovnútra, ako aj navonok. Preto je také dôležité sa jej neustále a systematicky venovať, rozvíjať ju.“
O priebehu prác na príprave nového spevníka resp. dodatku ku spevníku, referoval prostredníctvom video záznamu predseda Spevníkovej komisie – Ján Velebír, farár v Bardejove: „Byť súčasťou generácie, či tvorivej skupiny, ktorá sa podieľa na takom diele, ako je príprava nového spevníka, je veľká výzva, ale aj výsada. Je to niečo podobné, ako stavba kostola, či modlitebne, ktoré sa v cirkevných zboroch nestavajú každý rok, ale len raz za dlhé obdobie. S o to väčšou zodpovednosťou a prosbou o Božiu pomoc a vedenie chceme pokračovať v prácach na diele, ktoré má byť jedným z hlavných nástrojom duchovného života v našej cirkvi, lebo naše spevníky vždy patrili k pilierom duchovného života evanjelikov u nás.“
     Predseda Bohoslužobného výboru Slavomír Sabol zhrnul výsledky diskusie Dištriktuálnej pastorálnej konferencie o liturgickej reforme z roku 2011 a informoval o možnostiach vydania novej agendy.  
    Za vedenie ECAV svoju predstavu o liturgickej reforme načrtol generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý uviedol aj tri základné dôvody brániace výraznejšiemu napredovaniu v tomto smere. Vyjadril taktiež isté obavy z eskalácie možného konfliktu podobnému tomu, ktorý evanjelická cirkev prežívala pred desiatkami rokov pri zavádzaní spisovnej slovenčiny do liturgického a bohoslužobného života: „Som presvedčený, že mnohí to podvedome, intuitívne cítia. Možno sa boja obvinení z nepravovernosti, sú zdržanliví, nehrnú sa do akcie. Dúfam, že sa v tejto predtuche mýlim.“ Biskup Eľko cirkev ubezpečil, že reforma cirkevnej hudby a liturgie „nemá – obrazne povedané – rozvrátiť dôstojné hroby našich praotcov“. Naopak, má volať ich pravnukov, z ktorých si už mnohí ani nepamätajú odkiaľ vzišli, naspäť domov, do vzácneho spoločenstva evanjelickej cirkvi. 
    V rámci diskusie na otázky účastníkov odpovedal Zbor biskupov, mali však priestor predkladať aj svoje postrehy, návrhy a skúsenosti. Organizátorom Všeobecnej pastorálnej konferencie bola Evanjelická a. v. cirkev na Slovensku – zúčastnila sa na nej asi stovka farárov a farárok. „Veríme, že konferencia bola časom užitočných informácií aj plodnej diskusie, a že im pomohla získať predstavu o tom, kam sa evanjelická cirkev v oblasti hudby uberá alebo kam by sa uberať mala,“ uviedol Ján Bunčák, vedúci Generálneho biskupského úradu. Organizáciu konferencie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. 

Záznam všetkých prednášok je dostupný na YouTube kanáli ECAV s Vami: https://youtube.com/playlist?list=PLXGtXFE5xwLWTEhy1bNzxgDHwSfIiw4Bk