Július Bodnár 150. výr. narodenia 8.10.2020

Július Bodnár 150. výr. narodenia 8.10.2020

„Mosty dokážu spájať“

     8. októbra 2020 v popoludňajších hodinách bol vytvorený pomyselný most medzi rodiskom a odpočinkom br. farára, seniora a prvého dekana bohosloveckej fakulty Júliusa Bodnára. V toto slnečné popoludnie sa uskutočnili spomienkové slávnosti v rodisku Uderinej (CZ ECAV Lovinobaňa) a pri hrobe v Novom Meste nad Váhom (Modlitebné spoločenstvo - MoS pri CZ ECAV Vrbové).

Táto myšlienka vznikla ešte vo februári t. r. na pravidelnom stretnutí členov MoS s návštevou rodiska pri jubileu, ktorá sa mala konať v nedeľu 11.10.2020 v Uderinej, ale ako sa vraví, človek mieni, Pán Boh mení. Pre COVID-19 sa plán musel meniť a tak sme spoločne v tento deň vytvorili most spomienky.

     Spomienka sa začala o 14.00 hod. pri hrobe J. Bodnára v Novom Meste nad Váhom. Koordinátorka MoS ses. Edita Jägrová s členkou MoS ses. Mgr. Janou Durcovou položili veniec na hrob br. farára.

     Nám. farár na kaplánskom mieste BAS Mgr. Miroslav Jäger (bývalý dlhoročný farár vo Vrbovom) začal spomienku slovami z listu Židom 13, 7-9a: “Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobre, keď sa srdce posilňuje milosťou”. Zaspievali sme verš piesne 475, Smieť žiť pre Krista...

     Nakoľko na hrobe br. farára v Novom Meste nad Váhom a tiež na hrobe jeho matky v Uderinej sú vyryté slová z listu ap. Pavla Rímskym 14, 7–13: „Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame...“, tieto slová z Písma použil br. farár k výkladu slova Božieho. Po modlitbe a spoločnej Modlitbe Pánovej - Otčenáš sme ešte zaspievali verš z piesne 519, K Tebe, ó Bože môj bližšie v Tvoj stan.

     Keď sa osem účastníkov stretnutia rozchádzalo od hrobu br. Bodnára, tak na druhej strane pomyselného mosta v Uderinej sa začali schádzať účastníci spomienkovej slávnosti pred svojim zborovým domom, kde sa konala hlavná spomienka, ktorá začala o 15.30 hod. V tejto budove sa 8.10.1870 narodil v učiteľskej rodine. Program slávnosti obsahoval 10 bodov. Na úvod zaznela báseň v podaní členky zborového presbyterstva ses. Zlatice Mánikovej. Privítanie hostí a slávnostný prejav mala členka obecného zastupiteľstva, organizátorka osláv a členka zborového presbyterstva ses. Mária Špaňhelová.

     Ďalšiu báseň zarecitovala sestra Ing. Janka Strašková, členka cirkevného zboru. Po básni sa prihovorila Mgr. Ľudmila Lacová, čestná predsedníčka Matice slovenskej v Lučenci, ďalej pán starosta obce Lovinobaňa Ing. Marián Lenhard. Túto prvú časť uzavrela modlitbou domáca ses. kaplánka v CZ ECAV Lovinobaňa Mgr. Andrea Kurčík.

     Bol vykonaný pietny akt kladenia venčekov k pamätnej tabuli Júliusa Bodnára. Jeden za CZ ECAV na Slov. Lovinobaňa - dcérocirkev Uderiná a druhý bol za Maticu slovenskú Lučenec.

     Medzi ďalšími prítomnými hosťami boli: Mária Ambrušová, riaditeľka osvetového strediska Lučenec, Michal Abelovský, pracovník osvetového strediska Lučenec, PhDr. Monika Albertiová, metodička Novohradskej knižnice Lučenec, Milan Alberti, Lovinobanské občianske združenie ALMIX, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. a brat administrátor CZ ECAV na Slov. Lučenec Mgr. Michal Gubo, farár v Tomášovciach.

     Nasledovala prehliadka Zborového domu a zároveň rodného domu br. Bodnára a slávnostne bola otvorená Pamätná izba Júliusa Bodnára, ktorú si zbor zriadil pri životnom jubileu.

     Posledným bodom slávnosti bola návšteva miestneho cintorína a položenie kytice na hrob matky Júliusa Bodnára ses. Zuzany Bodnárovej, rod. Bertanovej.

     Sestra Mária Špaňhelová sa poďakovala všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na príprave tejto spomienkovej slávnosti, Pavlovi Kuvikovi za opravu hrobu, Jaroslavovi Kýpeťovi za vymaľovanie izby, Jozefovi Kýpeťovi za vyrobenie krížika, ale obrovská vďaka patrí najmä ses. Márii Špaňhelovej za zorganizovanie tejto krásnej spomienkovej slávnosti významnej osobnosti horného Novohradu.

     Július Bodnár sa radí medzi tých spisovateľov - národovcov, ktorí sa zaslúžili o pozdvihnutie mravnej, kultúrnej a hospodárskej úrovne nášho ľudu a dvíhali ho z duchovnej i materiálnej biedy. K vykonávaniu každodennej mravenčej práce bolo treba veľa elánu, činorodého optimizmu, odvahy, trpezlivosti a húževnatosti. Svoju prácu konal v mene kresťanských humánnych zásad, v znamení nezištnej lásky a obetavosti pre blaho blížnych.

Galéria k článku

Miroslav Jäger
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.