Jubileum brata biskupa Ivana Osuského

Jubileum brata biskupa Ivana Osuského

V cirkevnom zbore v Brezovej pod Bradlom sme v 9. nedeľu po Svätej Trojici prežili veľmi milú slávnosť. Na službách Božích nám zvesťou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup I. Eľko. 

Posilnil a povzbudil nás vo viere a v nasledovaní nášho Pána Ježiša Krista v každom čase. Na službách Božích sme privítali nášho rodáka, brata emeritného biskupa Ivana Osuského, ktorého pri príležitosti jeho významného životného jubilea pozdravil brat generálny biskup I. Eľko, bratia P. P. Uhlík, J. Holčík, brat seniorálny dozorca V. Malý, Mužský cirkevný spevokol a Zmiešaný spevokol cirkevného zboru. V rámci služieb Božích bolo bratovi emeritnému biskupovi I, Osuskému udelené čestné občianstvo Mesta Brezová pod Bradlom primátorom J. Ciranom. Liturgovali domáci slova Božieho kazatelia manželia Lichancoví, sestra farárka Z. Durcová a tajomník generálneho biskupa brat B. Mišina. Na
záver sa všetkým prítomným prihovoril brat emeritný biskup I. Osuský. Vyjadril vďačnosť Trojjedinému Pánu Bohu za roky života, za službu na Jeho vinici, za rodný kraj, drahých blízkych, prostredie, ktoré ho formovalo a zároveň nás vyzval, aby sme v dnešnej spoločnosti , ktorá prežíva krízu základných hodnôt žili Pravdou Evanjelia. Ďakujeme Pánu Bohu za tento vzácny čas, naplnený vďačnosťou, ale aj výzvou nevzdávať sa a v každom čase bojovať boj viery.

Galéria k článku

CZ ECAV Brezová pod Bradlom