Jesennej Synode ECAV dominovali hospodárske témy

Jesennej Synode ECAV dominovali hospodárske témy

V sobotu 15. októbra v priestoroch kúpeľného hotela Palace v Sliači zasadalo najvyššie grémium ECAV. Synodáli schválili viacero uznesení, ktorými sa upravuje alebo dopĺňa doposiaľ platná legislatíva s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejšie riadenie cirkvi. Rezonovali najmä témy hospodárenia cirkvi a úpravy platových tabuliek duchovných. Konatelia spoločnosti Reformata synode predstavili zámery možného zhodnotenia dvoch budov v správe spoločnosti. 

Nutnosť druhého zasadnutia synody v tomto roku vyplynula najmä z potreby vypracovania správy o hospodárení a účtovnej závierky za rok 2021, úpravy rozpočtu na rok 2022, ako aj príprave nového rozpočtu na nasledujúci rok. S budúcoročným rozpočtom priamo súvisia aj platové tabuľky pre odmeňovanie duchovných. Tie takisto bolo potrebné upraviť spôsobom, ktorý by zohľadňoval skutočnosť, že od 1. januára 2023 vzrastie úroveň minimálnej mzdy zo súčasných 646 eur na 700 eur.

Zmena zákona o Fonde finančného zabezpečenia

V úvodnej časti rokovania sa najväčšia pozornosť venovala návrhu zmeny § 6 cirkevného ústavného zákona č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, ktorý presne špecifikuje na čo je finančné prostriedky z FFZ možné použiť. Znovuotvorenou témou diskusie bolo, či financie z Fondu finančného zabezpečenia, do ktorého od roku 2021 prispievajú cirkevné zbory, majú slúžiť výlučne na platy duchovných, alebo aj na iné celocirkevné programové ciele.

Podľa doterajšieho znenia cirkevného zákona bolo tieto financie možné využiť na platy duchovných aj na programové ciele organizované ECAV a dištriktmi. Predložený návrh, ktorý už odobrila júnová synoda, počítal s tým, aby mal tento paragraf nové znenie a aby okrem platov duchovných bolo možné využiť tieto financie na „iné výdavky a programové ciele organizované ECAV v súlade so schváleným rozpočtom ECAV“. Predsedníctvo Gemerského seniorátu predložilo protinávrh, v ktorom navrhlo, aby financie mohli byť použité výlučne na platy duchovných. 

Hlavným dôvodom návrhu zmeny zákona, ktorý upravuje využitie prostriedkov z FFZ je stagnácia resp. minimálne medziročné zvyšovanie štátneho transferu pre cirkev, a to napriek neustále rastúcim nákladom. Výrazne nižšie medziročné zvýšenie štátneho transferu sa prejavilo ako výrazný schodok vo výsledku hospodárenia za rok 2021. Ak by nebola prijatá zmena zákona o FFZ tak by bol tento rok schodok ešte väčší a v roku 2023 ešte výraznejší, čo je z ekonomického hľadiska nezvládnuteľné,“ vysvetlila zastupujúca generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová. Zmraziť rastúce náklady pritom nie je možné a to najmä pre rastúce mzdové náklady duchovných, ale aj pre úpravu výšky stravného.

Predkladaný návrh zmeny § 6 cirkevného ústavného zákona č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku synodáli v hlasovaní schválili. Táto zmena umožní, aby boli z FFZ hradené aj iné náklady, ako len samotné platy duchovných. O konkrétnych položkách a presnej výške sumy, ktorá bude hradená z FFZ bude pritom každoročne rozhodovať výlučne synoda a nie Generálne presbyterstvo, alebo niekto iný. Z FFZ sa pritom nemajú hradiť prevádzkové náklady, ako energie, cestovné a pod. Úmyslom je v prvom rade hradiť náklady, ktoré priamo súvisia s nákladmi na duchovných a náklady na celocirkevné programy, ktoré sa každý rok presne zadefinujú v rozpočte, a to obsahovo aj finančne.
 
Rozpočty 2022 a 2023

Na synodu bol predložený aj návrh na úpravu rozpočtu aktuálneho roku, ktorý vychádzal z aktualizovaných údajov o nákladoch a výnosoch ECAV. Návrh rozpočtu na rok 2022 pritom predpokladal, že Synoda predtým schváli zmenu zákona a prostriedky z FFZ budú môcť byť použité aj na iné výdavky, čo sa aj stalo. V úprave rozpočtu bolo totiž navrhnuté, aby sa tieto prostriedky použili na úhradu  príspevkov na stravovanie duchovných – v celkovej výške približne 236-tisíc eur. Ak by synoda neschválila použitie FFZ na tieto náklady, celková očakávaná strata v hospodárení by bola vyše 290-tisíc eur, čo je vysoko deficitný rozpočet.

Synoda schválila aj návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý predpokladá výnosy v celkovej výške 7 894 429 € , náklady 7 963 200 €, s hospodárskym výsledkom - 68 771 €. 
 
Nové platové tabuľky

Synodáli prijali nové platové tabuľky pre odmeňovanie duchovných, ktoré okrem iného zohľadňujú skutočnosť, že od 1. januára 2023 vzrastie úroveň minimálnej mzdy na výšku 700 eur. Sú výsledkom kompromisu medzi návrhmi predsedu Generálneho hospodárskeho výboru Mariánom Damankošom a predsedu Združenia evanjelických duchovných Jánom Matisom.

Zamestnanci ECAV v duchovenskej službe budú od 1. januára 2023, rovnako ako tento rok, dostávať plat podľa troch tabuliek. Mesačný plat duchovných pôsobiacich v zboroch, ktoré do FFZ prispievajú, bude súčtom finančných súm zo všetkých troch tabuliek. Duchovným v zboroch, ktoré do spoločného fondu neprispievajú, budú mať plat nižší, vychádzajúci len z tabuľky č. 1, keďže sa im bude vyplácať len z finančných zdrojov pochádzajúcich zo štátneho transferu. 
Platové tabuľky vstúpia do platnosti až po overení zápisnice zo synody a nie sú zatiaľ záväzným dokumentom. Ako informatívna správa budú zverejnené v nasledujúcom čísle Evanjelického posla spod Tatier, ktorý vyjde 25. októbra.
 
Návrhy vyžitia budov v správe Reformaty

Peter Gärtner a Tomáš Hyben, konatelia spoločnosti Reformata, už na predchádzajúcej synode predstavili možnosť vytvorenia združenej investície týkajúcej sa nehnuteľnosti Svoradova č. 1 v Bratislave. Návrh riešenia prišli zástupcovia spoločnosti AZC, a. s. odprezentovať do Sliača osobne. Jeho súčasťou je rozhodnutie o odstránení stavby Svoradova č. 1, ktorej hodnota sa dnes odhaduje na 2,7 milióna eur. Ide pritom o tú istú nehnuteľnosť, ktorej hrozilo znehodnotenie kvôli výstavbe objektu na vedľajšom pozemku a ktorej možné využitie komplikuje nevýhodná nájomná zmluva uzavretá ešte v roku 2008 na dobu 20 rokov. Spoločný projekt s holdingom AZC, a. s., ktorého výsledkom by mal byť nový bytový dom Svoradova, by mohlo byť riešením situácie. V prípade, že bude jeho realizácia úspešná mala by ECAV nadobudnúť do svojho majetku novovybudované priestory v hodnote zodpovedajúcej podnikateľskému oceneniu vloženého majetku. Tento majetok by mal byť zároveň vysoko bonitný s perspektívou zhodnotenia v čase.

Synoda väčšinou hlasov tento zámer podporila a o návrhu a podmienkach zmluvy, na základe ktorej sa bude realizovať združená investícia realizovaná so spoločnosťou AZC, a. s. sa bude ďalej rokovať.

Konatelia Reformaty predstavili aj návrh využitia nehnuteľnosti Panenská č. 25 v Bratislave. V tomto prípade išlo o projektový zámer na vybudovanie sociálno-zdravotného zariadenia s kapacitou 30 miest, pričom časť rekonštrukcie schátranej budovy mala byť prefinancovaná cez nenávratný finančný príspevok vo výške približne 2,6 milióna eur (s DPH) z Plánu obnovy, ktorý je dotovaný z finančných zdrojov Európskej únie. 

Návrh týkajúci sa budovy Panenská č. 25 v podobe ako bol predstavený konateľmi spoločnosti Reformata sa však realizovať nebude, keďže nenašiel väčšinovú podporu u členov synody, a to aj napriek tomu, že mnohí videli v tomto zámere dobrý úmysel a veľkú príležitosť. Synodáli najprv schválili samotné podanie projektového zámeru a realizáciu projektu na vybudovanie sociálno-zdravotného zariadenia. Problematickejším bol prevod alebo vklad majetku ECAV do neziskovej organizácie, hoci by išlo o prioritné vlastníctvo cirkvi v tejto neziskovej organizácii. Pre ECAV teda zostáva otázka nájdenia spôsobu zhodnotenia budovy Panenská č. 25 v Bratislave stále otvorená.

Služby Božie

Októbrovú synodu v Sliači poctil svojou návštevou biskup z našej sesterskej cirkvi, Marián Čop, ktorý je superintendentom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike. Okrem toho, že poslúžil kázňou Slova Božieho na bohoslužbách, ktoré sa konali v evanjelickom kostole v Sliači na úvod synody, zúčastnil sa aj podstatnej časti rokovania. Pred svojim odchodom sa krátko prihovoril synodálom a poďakoval za možnosť byť prítomný na synode ECAV na Slovensku. „Miestami som mal pocit, že som na synode v Prahe. Veľkosť našej cirkvi je odlišná, ale problémy máme tie isté, zápasíme s tými istými ťažkosťami. Okrem toho máme ešte zásadnejší problém, že naša členská základňa nie je taká široká, ako členská základňa ECAV na Slovensku... Som veľmi rád a ďakujem, že môžem s vami udržiavať blízke kontakty a vzťahy a prajem vašej cirkvi veľa Božieho požehnania,“ uviedol pri rozlúčke.  

Vzhľadom na obsahovú náročnosť programu jednodňovej synody sa rokovanie nakoniec predĺžilo do neskorých večerných hodín. Zasadnutie najvyššieho grémia ECAV zakončil krátkou pobožnosťou senior Novohradského seniorátu Ján Ruman. Za základ svojho príhovoru si vybral trefné slová kráľa Šalamúna z knihy Kazateľ: „Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.“ (Kaz 12,13)

Podrobnejšie informácie o priebehu synody budú zverejnené v nasledujúcom čísle Evanjelického posla spod Tatier, ktorý vyjde 25. októbra.

Galéria k článku

Eva Bachletová