Imago Dei : III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium

Imago Dei : III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK (EBF UK) v Bratislave sa dňa 28. septembra 2019 uskutočnilo III. česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium s názvom „Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“. V teológii sa pod pojmom „imago Dei“ (obraz Boží) myslí učenie o človeku stvorenom na Boží obraz, ktorý má v rámci stvorenstva výnimočné postavenie. Na otázku, čo však robí človeka takým výnimočným, sa teológia pokúša odpovedať už dlhé storočia a táto otázka zostáva stále predmetom mnohých diskusií. Vedecké sympózium, ktoré sa konalo na fakulte v rámci projektu VEGA 1/0261/19 – „Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa“, sa sústredilo práve o zodpovedanie uvedenej problematickej otázky prostredníctvom rozmanitých príspevkov z rôznych oblastí teologického a filozofického záujmu.

Samotného sympózia sa aktívne zúčastnilo 12 prednášajúcich, ktorých príspevky boli rozdelené do viacerých prednáškových blokov zohľadňujúcich určité spoločné hľadisko, napr. historické (patristický a súčasný pohľad na imago Dei). Hlavnou rečníčkou podujatia bola pani profesorka Lenka Karfíková z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá patrí v súčasnosti k popredným svetovým odborníčkam na patristiku. Profesorka Karfíková sa predstavila s príspevkom „Učiňme člověka podle našeho obrazu a podoby” – Origenes, Marius Victorinus a Augustin ke Gn 1,26n, v ktorom poukázala na pochopenie Božieho obrazu a podoby v človeku (Gn 1,23n) u dvoch významných autorov výhodnej, resp. západnej kresťanskej tradície Origena a Augustína a aj možného prostredníka medzi ich konceptami Mária Victorína. Ďalšími prispievateľmi v patristickej sekcii boli doktorka Markéta Dzudziková s príspevkom Stvoření podle obrazu Božího v díle Filóna Alexandrijského a doktorand na EBF UK Ivan Belanji s prednáškou Imago Dei, sloboda a apokatastasis, v ktorom si všímal učenie Gregora z Nyssy a súčasnejších mysliteľov ako Sergeja Bulgakova, Jozefa Ratzingera, N. T. Wrighta vo vťahu k slobode a nádeji na konečnú spásu všetkých ľudí.
V ďalšej časti vystúpila s príspevkom doktorka Olga Navrátilová a doktor Jan Kranát z Katedry filosofie ETF UK v Prahe. Prostredníctvom týchto prednášok sme sa dostali k nemeckej filozofii. Doktorka Navrátilová sa venovala v prednáške J. G. Herder: Člověk Božím obrazem i tvůrcem obrazů otázke, ako kresťanské učenie o človeku ako Božom obraze interpretoval filozof a teológ J. G. Herder (1744-1804). Doktor Kranát doplnil tento nemecký blok prednášok príspevkom Hnětu lidi k obrazu svému ...” Obraz génia v německé romantice, pričom vychádzal z Goethovej básne „Prometheus“, ktorá je považovaná za medzník v nemeckej poézii.
V poobedňajšom programe pokračoval svojou prednáškou doktor Peter Gallus z Katedry systematickej teológie ETF UK, ktorý sa v príspevku “Homo definiri nequit?” Poznámky k existenci člověka před Bohem, v ktorom poukázal na problematickosť seba-definície človeka.  Ďalšími prednášajúcimi boli kolegovia z Katedry filosofie a religionistiky z Teologickej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích docent Jakub Sirovátka s prednáškou Etika jako svatost: Kant a Levinas a jeho doktorand Tomáš Priehradný s prednáškou Utrpenie a mlčanie: wittgensteinovská analýza knihy Jób, ktorý je tiež čerstvým absolventom EBF UK. Prednášky obidvoch autorov boli cenným obohatením sympózia, nakoľko k problematike definície človeka ako obrazu Božieho pristúpili z etického hľadiska a tiež z hľadiska riešenia problematiky utrpenia v živote človeka.
Po ich vystúpení nasledoval blok prednášok tvorený skupinou slovenských účastníkov sympózia. Tematicky bol tento blok zameraný spravidla na súčasné pohľady na imago Dei a otvoril ho kolega z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – a takisto tiež absolvent EBF UK – Tomáš Jahelka príspevkom Kresťanstvo ako ateizmus: Imago Dei u Slavoja Žižeka. Za ním nasledovala teologička doktorka Adriána Belanji Biela, ktorá vo svojej prednáške Imago Dei ako základ ľudskej dôstojnosti hovorila o teologickej definícii ľudskej dôstojnosti v kontexte učenia o imago Dei, ktoré predstavuje pre dôstojnosť určitý normatívny rámec a nachádza svoje uplatnenie tiež v diskurze ľudských práv.
Na záver sympózia vystúpili doktori Dávid Benka a Marek Neština z EBF UK. Strarozmluvník doktor Benka vo svojej prednáške „Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz“ Imago Dei z pohľadu Starej zmluvy uviedol, že z pohľadu starozmluvných textov na zmienku o imago Dei ide predovšetkým o predstavu človeka ako Božieho reprezentanta na zemi, ktorý má zodpovednosť voči Bohu a za jemu zverený životný priestor. Filozof doktor Neština v príspevku Imago Dei a zdôvodnenie ľudských práv poukázal najmä na niektoré ťažkosti, ktoré by mohli brániť tomu, aby sa s pojmom imago Dei zaobchádzalo ako s východiskom pre zdôvodnenie ľudských práv.
Sympózium prebehlo vo veľmi priateľskej, tvorivej a srdečnej atmosfére. Ako aktívni poslucháči sa ho zúčastnili aj kolegovia z iných katedier na EBF UK, študenti a hostia, ktorí prispeli do diskusie svojimi otázkami, čím len prehĺbili charakter sympózia ako živej filozoficko-teologickej debaty. Za to im touto cestou aj ďakujeme. Na záver tiež ďakujeme Pánu Bohu za jeho vedenie a požehnanie počas celého sympózia a všetkým tým, ktorí sa priamo i nepriamo zapojili do organizácie sympózia a prispeli tak k jeho úspešnej realizácii i zdarnému koncu.

Galéria k článku

Marek Neština
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.