Hudba ako dar, v službe Pánu Bohu

Hudba ako dar, v službe Pánu Bohu

   Biblická zvesť popisuje hudbu ako dar, ktorým sa má Hospodinu slúžiť. V Evanjelickej cirkev a. v. na Slovensku slúži takmer 475 cirkevných hudobníkov na slávu a česť Pánu Bohu. Z tohto počtu našlo cestu za vzdelávaním trinásť z nich, ktorí sa zúčastnili na kantorsko-dirigentských kurzoch v Bratislave. 

   Druhé tohtoročné celocirkevné kantorsko-dirigentské kurzy sa usporiadali v dňoch 1.-3. septembra v Bratislave. Kurzov sa zúčastnili kantori a dirigenti z celého Slovenska, pričom rozdelení boli do troch skupín: kantori začiatočníci, kantori pokročilí a dirigenti.
   Na začiatku kurzov prítomných privítal a pozdravil predseda Výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu Janko Siroma a krátkou pobožnosťou poslúžila sestra farárka Jana Pabáková. Kurzy sa začali na Evanjelickom lýceu v Petržalke, prednáškou lektora Stanislava Tichého na tému „Správne a vzájomné fungovanie slova a hudby v cirkevnej piesni“. Práve v čase, keď spevníková komisia pracuje na vydaní nového prídavku k Evanjelickému spevníku, táto téma bola dôležitým prínosom pre budúcich autorov novej cirkevnej piesne. Brat Tichý v prednáške poukázal na hudobný vývoj cirkevných piesní a na problematiku nesúladu slova a hudby. Taktiež v prednáške upozornil na základné pravidlá syntézy a spolu-fungovania týchto dvoch zložiek. V ďalšej časti kurzov prebiehalo praktické vyučovanie kantorov a dirigentov.
   Dirigentom sa venovala na Evanjelickom lýceu odborníčka a dirigentka Mária Jašurdová. Počas kurzov sa dirigenti oboznámili so zborovou tvorbou sestry Jašurdovej. Učili sa základným dirigentským princípom a získali cenné rady pre prácu so zborom.
   Kantori začiatočníci mali príležitosť nadobudnúť základy v hre na organe pod vedením lektora Stanislava Tichého. Táto skupina bola v priestoroch Cirkevného konzervatória v Petržalke, za čo sme nesmierne vďační pánovi riaditeľovi Marekovi Vráblovi za pomoc a ochotu.
   Skupina pokročilých kantorov mala vyučovanie v Evanjelickom kostole Sv. Trojice v Petržalke, pod vedením Janka Siromu. Keďže viacerí kantori nemajú príležitosť hrať na naozajstnom organe, bola to pre nich vzácna príležitosť zahrať si na plnofunkčnom trojmanuálovom nástroji.
   Svoje nadanie a talent mohli účastníci kurzu predviesť na večernom koncerte v Petržalskom chráme Božom, na ktorom vystúpili spolu so svojimi lektormi. Koncert obohatili svojím spevom aj zborové kvarteto pod vedením pani Jašurdovej, pričom zaspievali dve piesne z lektorkinej zborovej tvorby. Po koncerte bola voľná diskusia a príjemné posedenie so sladkým potešením, ktoré pripravil lektor Siroma pre všetkých účastníkov kurzu.  
   Trojdňové kantorsko-dirigentské kurzy uzatvorili služby Božie v petržalskom kostole, na ktorých kázňou a slovom Božím poslúžila sestra farárka Eva Kolesárová a hudbu mali na starosti kantori z oboch skupín.
   Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať predovšetkým Pánu Bohu za pomoc a ochranu a takisto všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii týchto kurzov: lektorom, farárom, Evanjelickému lýceu, Cirkevnému konzervatóriu, ako ak cirkevnému zboru v Petržalke za poskytnutie priestorov a prijatie. V neposlednom rade ďakujeme Edukačno-misijnému centru ECAV a zvlášť bratovi farárovi Matejovi Oráčovi za veľkú obetavosť, ochotu a nezištnú pomoc v organizácii kurzov.
Milí bratia a sestry sme vďační Pánu Bohu za každého jedného z Vás a povzbudzujeme Vás slovami Žalmu 100: „S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod."

Galéria k článku

Janko Siroma