Habilitačná prednáška ThDr. Dávid Benka, PhD.

Habilitačná prednáška ThDr. Dávid Benka, PhD.

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 26. 6. 2024 (streda) o 13:00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na tému:
„Čo s človekom!? Biblicko-teologický príspevok k starozmluvnej antropológii na príklade výrokov o človeku ako imago Dei“ a verejnú habilitačnú prednášku ThDr. Dávida Benku, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, Katedry Starej zmluvy na tému „Významnosť sviatku: Siedmy deň v prvom vyrozprávaní stvorenia (Gn 1 , 1 – 2, 4a)“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania evanjelická teológia Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Evanjelickej bohosloveckej fakulte, Bartókova 8, 811 02 Bratislava (Aula EBF UK).