Finále Pamätnice osobností 2019

Finále Pamätnice osobností 2019

Pamätnica osobností  2019 vyvrcholila poslednú nedeľu tohto cirkevného roka, 24. novembra 2019, v Moravskom Lieskovom. Toto celoročné podujatie iniciované miestnym duchovným pastierom sa začalo vo februári oficiálnym vyhlásením na pôde zborového konventu, kde bol aj verejnosti predostretý časový harmonogram i hlavné ciele.

Poukazovať na Božiu milosť, ktorá sa prejavila konkrétnymi spôsobmi v životoch generála M. R. Štefánika i kňaza a dramatika Jozefa Hollého pôsobiaceho v Moravskom Lieskovom. Po veľmi dobrých skúsenostiach so vzájomnou kooperáciou sa náš zbor pri realizácii projektu rozhodol opätovne úzko spolupracovať  so Spojenou školou Moravské Lieskové. Reťaz celoročných aktivít spočívala v úvode roka z vyhlásenia témy a propozície V. ročníka Bienále  amatérskej fotografickej súťaže – Memoriál Jozefa Hollého 2020, následne  inštalácie dlhodobej panelovej výstavy o M. R. Štefánikovi v škole i kostole.  V marci nasledoval zájazd na predstavenie Slnko v zatmení do divadla A. Bagara v Nitre, v apríli  školská výtvarná a literárna súťaž. Mesiac máj sa niesol v znamení autobusového zájazdu na centrálnu republikovú pietnu spomienku na generála M. R. Štefánika do Košarísk a na Brezovú ako aj výletu do rodiska J. Hollého v Skalici. Prvú etapu Pamätnice osobností uzatvoril v júni autobusový zájazd po stopách československých legionárov na Slovensku a pietneho miesta úmrtia Štefánika v Ivánke pri Dunaji.

Druhá etapa venovaná Jozefovi Hollému začala kontinuálne s otvorením nového školského roka spomienkovými službami Božími venovanými pamiatke 75. výročia SNP v kraji pod Javorinou 1. septembra, keď sa aj oficiálne sprístupnila verejnosti  panelová výstava o Jozefovi Hollom v kostole, následne i na pôde školy. V mesiaci november sa uskutočnili prednášky približujúce život a dielo Jozefa Hollého žiakom základnej školy. Následne počas hodín občianskej výchovy navštívili miesto posledného odpočinku Jozefa Hollého na miestnom cintoríne a úctu mu vzdali taktiež pri pamätnej tabuli na bývalej evanjelickej fare.

Vyvrcholením sa stali služby Božie 24. novembra 2019, keď zborová poddozorkyňa Anna Štefániková privítala v chráme Božom vzácnych pozvaných hostí, medziiným  starostu obce Moravské Lieskové a duchovnú pastierku zo Zemianskeho Podhradia. Zvesť Božieho slova kázal domáci farár Peter Maca na základe Listu Židom 13, 7 – 8. Vo svojej kázni pripomenul viaceré momenty v živote Jozefa Hollého, ktorý: „... nemal na ružiach ustlané, jedine ak na ružiach s poriadnymi tŕňmi.“ Musel zápasiť s nízkou sociálnou úrovňou cirkevníkov, národnostným útlakom, vysťahovalectvom i prejavmi hriechu. Popritom vyoral brázdu aj v literárnej oblasti ako autor viacerých dramatických diel. Božia milosť sa prejavila nielen v jeho živote, ale aj životoch jeho potomkov, napriek neľahkému sociálnemu zázemiu mladej vdovy a troch polosirôt.

V pokázňovej časti po duchovných veršoch v podaní recitátorky Janky Zlatej odovzdal farár Maca najvyššie cirkevnozborové ocenenie, Cenu Jozefa Hollého, Mgr. Jane Drottnerovej za dlhoročnú spoluprácu duchovných aj stáročné bratsko – sesterské spolunažívanie cirkevných zborov Moravské Lieskové a Zemianske Podhradie.(Cenu Jozefa Hollého kreoval autor článku v závere roka 2012, štatút ocenenia schválil zborový konvent vo februári 2013. Prvé ocenenie si v novembri 2013 prevzal niekdajší generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD.  Za zmienku stojí, že aj štatút celocirkevnej Pamätnej medaily k 500. výročiu reformácie  2017 vykazoval niektoré podobné črty ako Cena Jozefa Hollého.)

Po odovzdaní ocenenia odovzdali zboroví presbyteri domácemu farárovi k jeho životnému jubileu ako dar nový luterák. Pre návštevníkov bola zároveň prezentovaná výstava gemerskej paličkovanej čipky, na vysvetlenie uviedol domáci pastier, že i táto výstava ručných prác nie je náhodná. Obaja pochádzajú zo Záhoria – Skalice a Senice. Pred príchodom do Moravského Lieskového slúžil farár Maca v Rejdovej. Práve z tejto obce viaceré cirkevníčky získavali zručnosť u národnej umelkyne Eleny Holéczyovej, dcéry farára Hollého, v Bratislave. Druhá časť výstavy výšiviek  zdobí  vestibul miestnej školy, svoje výtvory zapožičala miestna obyvateľka Vlasta Malíčková a Zdenka Misalová zo Senice, taktiež rodáčka z Moravského Lieskového.

Slávnostný program pokračoval aj popoludní, najprv spevom zúčastnených piesňou „Smieť žiť pre Krista“, básňou od M. Rázusa v podaní referentky Mgr. Viery Slivovej,  príhovormi  spoluorganizátorov podujatia a pamätným položením vencov pod pamätnú tabuľu na fasáde osvetového domu, bývalej ev. a. v. fary, kde žil aj zvŕšil svoju životnú púť Jozef Hollý.

Potom  v priestoroch osvetového domu nasledoval kultúrny program venovaný osobnosti Jozefa Hollého  v podaní žiakov ZUŠ pod vedením  pedagógov: p. Róberta Bánovca, Mgr. Františky Chalániovej a Mgr. Moniky Gáborovej. V ňom sa jednotliví účinkujúci predstavili hudobnou, speváckou i dramatickou časťou.

Na úplný záver farár Peter Maca poďakoval za spoluprácu vedeniu obce i riaditeľke školy. Vyhodnotil celoročnú spoluprácu za mimoriadne pozitívnu a hodnú zreteľa aj do budúcnosti. Pri realizácii tohto náročného celoročného projektu dokázali spolupracovať spoluorganizátori aj ich pracovné tímy naprieč náboženskou príslušnosťou, svetonázorom, obmedzeným finančným  i personálnym možnostiam, aby odkaz velikánov nášho národa i cirkvi nezarástol ľahostajnosťou a nevedomím. 


Galéria k článku

Bc. Viera Macová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.