Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky 2019

Október je v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku každoročne spojený aj s farárskymi skúškami. Každý riadne ordinovaný kňaz po 24-mesačnej praxi ako kaplán a absolvovaní minimálne 80 hodín dodatočného vzdelávania môže požiadať o preverenie svojich vedomostí a teda o farársku skúšku. 14. októbra 2019 k nej pristúpili: Lucia Fagová, Danica Fojtíková, Eunika Jurková, Emília Velebírová a Samuel Velebír. Po písomnej časti absolvovali ústne skúšky z desiatich predmetov. 

Predmety farárskej skúšky sú: Praktická exegéza - rozbor niektorej state Písma svätého, Dogmatika - znalosť etickej dogmatiky s príslušnými poukazmi na vierouku Písma svätého a Symbolických kníh. Etika - znalosť individuálnej a sociálnej etiky s poukazmi na mravouku Písma svätého. Cirkevné dejiny - prehľad všeobecných dejín a znalosť domácich cirkevných dejín. Katechetika - znalosť vecných a formálnych zásad kresťansko-evanjelickej náboženskej výučby a výchovy. Homiletika - znalosť všetkých homiletických zásad a pravidiel. Liturgika - znalosť bohoslužobných výkonov. Pastorálka - znalosť pastorálnych úloh cirkevného zboru a farára vo všetkých odvetviach mravno-náboženskej a charitatívnej pastorálnej starostlivosti. Cirkevné právo: a) cirkevná ústava, b) rodinné právo, c) kancelárska agenda. Cirkevná hudba - hra chorálov z partitúry.

Štyri ženy a jeden muž pri farárskej skúške uspeli a stali sa evanjelickými farármi. Počet duchovných k októbru 2019 je v Evanjelickej cirkvi na Slovensku takmer 350, z toho 158 žien. O ich ďalšom pôsobisku bude rozhodovať dištriktuálny biskup. Úlohou zborového farára by mala byť najmä snaha budovať trvalé hodnoty a viesť ľudí k lepšiemu. Byť pre svoj cirkevný zbor dobrým kazateľom a pastierom duší a prinášať evanjelium Ježiša Krista medzi ľudí jemu zverených.

Úspešnosť ich misie sa však podľa tajomníka generálneho biskupa Borisa Mišinu zisťuje len veľmi ťažko. "Ako farár som často závidel ľuďom, ktorí mali iné povolanie. Spisovateľa teší, že jeho knihu čítajú, krajčírku potešia šaty, ktoré padnú zákazníčke ako uliate, stavbár sa teší z domu, ktorý bude slúži ešte mnohým generáciám. Ale farár hoci povie tisícky kázní, nevidí do ľudských sŕdc a nevie, či jeho slová priniesli zmenu v živote, či vo viere poslucháča. No Pán Boh niekedy svojich pracovníkom dopraje vidieť, že aj slovo nimi zvestované má moc. Treba hlavne dôverovať Duchu Svätému a nechať Jeho, aby pôsobil na uši aj srdcia veriacich a cez moje ústa konal svoje mocné dielo."

Podľa Cirkevno-právnych predpisov, kňazom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je každý, kto bol do tejto funkcie ustanovený bez ohľadu na to, či je s cirkvou v pracovnom vzťahu. Kňazom je teda kaplán, farár, biskup, dôchodca v službe aj mimo nej, ale aj ordinovaný, ktorý pôsobí v inom povolaní alebo je bez pracovného pomeru.

Všetkým novým farárom srdečne blahoželáme a prajeme veľa Božieho požehnania v ich službe pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku.


Galéria k článku

Jana Nunvářová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.