Evanjelická bohoslovecká fakulta má už 100 rokov

Evanjelická bohoslovecká fakulta má už 100 rokov

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravila 23. októbra 2019 o 18.00 hod. v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, slávnostné zasadnutie akademickej obce EBF UK, pri príležitosti 100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku. 

Oslavy sa začali Službami Božími v aule EBF, v stredu dopoludnia. Kazateľom bol dekan fakulty Milan Jurík. V priestoroch EBF UK sa v popoludňajších hodinách uskutočnila aj prednáška Mgr. Radoslava Hanusa, PhD. z Katedry cirkevných dejín na tému:„Evanjelické teologické vzdelávanie v Bratislave a cesty k vzniku EBF UK“. Po prednáške nasledovalo samotné stretnutie akademickej obce.
Medzi pozvanými hosťami boli prorektorky Univerzity Komenského v Bratislave, dekani fakúlt UK, predsedníctvo a biskupi Evanjelickej cirkvi na Slovensku, biskupka so slovenskej Synody Sion v Amerike, štátny tajomník ministerstva kultúry SR, súčasní aj bývalí študenti EBF, zamestnanci a mnohí ďalší.
Generálny biskup ECAV Ivan Eľko vo svojom príhovore ďakoval aj želal do budúcnosti. Ponúkame vám h o v plnom znení:

Vážený brat generálny dozorca, vážená sestra biskupka a bratia biskupi, Vaše honorability, ctené panie prorektorky, spektability a honorability Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších univerzít, vážení oficiálni hostia tejto slávnosti, vážené slávnostné auditórium, milí študenti, amici et fratres, vzácni priatelia, univerzitné bratstvo,
dovoľte mi vysloviť bez formálneho pátosu v mene predstaviteľov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, že cítime pohnutie a je pre nás veľkou cťou byť tu s vami.
Ako kultúrni ľudia stojíme pred oboma týmito inštitúciami v úcte: pred akademickým majestátom Univerzity Komenského preto, lebo je prvou, najstaršou, najväčšou a najrenomovanejšou vysokoškolskou inštitúciou na Slovensku. Našou slovenskou univerzitnou perlou. Jednou z jej univerzitných obcí môže byť aj naša fakulta. Magnificencia, vážený pán rektor, srdečne si Vás dovoľujeme v mene Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pozdraviť, blahoželať Vám i Vašej univerzite k jej nedávnemu jubileu a poďakovať za Vaše ocenenie. Vivat academia, vivant profesores!
A druhá inštitúcia, jubilujúca Evanjelická bohoslovecká fakulta? Dovolím si povedať niečo osobné, stále však k téme. Ako dieťa mám uchované v pamäti spomienky najstarších cirkevníkov z rodného Krajného. Spomínali na odchod mimoriadne obľúbeného a cteného farára Michala Bodického v roku 1920 z Krajného do Bratislavy, aby sa tam stal profesorom Teologickej vysokej školy, v nesmierne zložitej dobe jej vzniku a etablovania sa ako konfesijnej, cirkevnej, slovenskej vzdelávacej ustanovizne. V týchto spomienkach naša dnešná jubilantka prvý krát vystúpila zo šera môjho nevedomia. Ďalšie, ešte jasnejšie kontúry jej potom dodávali spomienky môjho otca na štúdiá z rokov 1939 – 43. Ožívali v nich profesori Jamnický, Oberuč, Osuský, Beblavý, tiež spolužiaci a druhovia, ako Gábriš, Vízner, Madarás, Uhorskai, či Macúch. Dovolím si povedať: čo meno, to dnes už pojem. Almou mater sa stala pre mňa a pre našu generáciu v rokoch 1982 – 87. Ten čas zostane vzácnym pokladom našich životov.
Každý z tu prítomných, kto je absolventom našej jubilujúcej inštitúcie, by mohol pridať osobnú spomienku a skúsenosť svojej generácie. Nedá mi pritom nevysloviť bonmot, že by to mohol naozaj každý, azda okrem biskupa Jána Hroboňa, pretože ten by musel spomenúť skúsenosť nepretržitej línie siedmych generácií farárov vo svojej rodine, čo by bolo časovo neúnosné, ale zato encyklopedicky mimoriadne obohacujúce a vzácne.
Naša Alma mater za 100 rokov svojej existencie niesla, podľa môjho laického počítania, päť rôznych názvov. Vystriedala päť rozličných umiestnení v budovách, dva krát sa sťahovala z mesta do mesta. Už iba sledovanie týchto zmien by bolo výstižnou ilustráciou politických a kultúrnych dejín našej krajiny. Jedno si však dovolím tvrdiť: máloktorý študent vysokej školy má ku škole tak špecifický, intímny a vrúcny vzťah, ako absolventi našej Alma mater. Dôvody, okrem tých, ktoré prirodzene prináša rozlet, nádej a sila mladých, študentských liet sú v tom, že fakulta nás pripravovala na plnenie duchovného poslania v cirkvi, ktoré sa zakladalo na jedinečnej a neprenosnej skúsenosti vnútorného povolania. Štúdium malo teda dočinenia so skutočnosťou Boha v našich životoch. A tak naše vlastné povolanie, ale predovšetkým Toho, ktorý povoláva, nám naša škola pomáhala poznať, pochopiť, verbalizovať, interpretovať, niesť. Tento fakt bol a je zdrojom našej lásky k našej škole, napriek a navzdory všetkému!
Čo želáme ako cirkev Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského? Samozrejme, predovšetkým dostatok študentov; inteligentných, odhodlaných, vnútorne povolaných študentov teológie, ktorí nehľadajú iba nejaké alternatívne strávenie času pokiaľ nepríde niečo iné, využiteľnejšie, nepodstupujú experiment, ale prežívajú záujem vstúpiť do duchovnej služby v cirkvi.
Pedagógom želáme neutíchajúcu invenciu, trpezlivosť, dobré zdravie a pevné nervy za katedrou, tiež vedecké a výskumné úspechy. Úprimne vám, všetkým súčasným pedagógom, ale i tým, ktorí zostávajú v blahej pamäti, ďakujeme za ich dielo!
Ale fakulte želáme jej aj niečo špeciálne: aby dokázala vybalansovať hranu medzi Scyllou a Charybdou. Medzi Scyllou toho, aby ponúkala študentom kvalitné akademické teologické vzdelanie, budovala v nich veľmi solídny „kultúrny oblúk“, ako hovorieval profesor a dekan Nandrásky, aby ich pripravovala na praktickú pastorálnu službu v reálnom teréne cirkvi, medzi reálnymi ľudskými dušami, kde už niet veľmi miesta na prvoplánové akademické a intelektuálske pózy, ale kde má človek svoje teologické vzdelanie, poznanie a skúsenosť pretaviť na lásku, na nič iné, iba na lásku.
Niekto by namietal, že takéto želanie je napokon veľmi prefíkané a egoistické: biskup tu nemyslí na nič iné, iba na dobro svojej vlastnej cirkvi. Áno, túto námietku prijímam. Som presvedčený, rovnako, ako je o tom presvedčený každý z nás, že v prosperite Evanjelickej bohosloveckej fakulty je ukrytá aj prosperita Evanjelickej cirkvi.
Takže, milá naša fakulta: Ad multos annos! Blahoželáme ti a ďakujeme ti!

Sté výročie si v lete pripomenula aj prvá univerzita na našom území, ktorá začala poskytovať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Toto výnimočné jubileum si od začiatku roka pripomínala Univerzita Komenského v Bratislave podujatiami pre študentov, zamestnancov i verejnosť. Oslavy vyvrcholili slávnostným akademickým zhromaždením v Aule UK a odovzdaním ocenení- Pamätnej medaily Univerzity Komenského v Bratislave – vybraným inštitúciám a osobnostiam. Bol medzi nimi aj prof. ThDr. Juraj Bándy, ktorému k tomuto vzácnemu oceneniu srdečne blahoželáme. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.