Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2020

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2020

(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny.)

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milá moja rodinka, tak prišli Vianoce. Celý tento rok nám priniesol chvíle, o akých sme predtým ani nesnívali. Veľa vecí bolo inak, v mnohom sme museli svoj život zmeniť. A ani o týchto Vianociach sme dlho nevedeli, ako ich vlastne budeme prežívať. No ony prišli a prišli by aj vtedy, ak by bolo všetko zatvorené a každý bol úplne izolovaný vo svojom dome. Vianoce totiž nie sú o veľkých slávnostiach ani o tradíciách. Sú o príchode Božieho Syna na svet. A táto správa by nám znela za každých okolností. Príchod Božieho Syna nemôže predsa žiadna komisia zakázať, ani obmedziť. Pán Ježiš Kristus teda prichádza aj do tohto dnešného zneisteného sveta a prináša istotu, o ktorú sa možno oprieť, prináša lásku, prináša pokoj. Čo viac si môžeme priať? Jeho dary robia Vianoce Vianocami a tak keď On k nám prichádza, Vianoce sú tu a my môžeme aj teraz začať s ich slávením a radovať sa.

Čas radosti, veselosti

Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z Panny; v mestečku Betleme v jasličkách na slame leží malé Pacholiatko na zime, leží malé Pacholiatko na zime.

Čo sme všetci ľudia hriešni / túžobne čakali, / to anjeli pre svet celý / mocne zvestovali; / a preto plesajme, / spolu sa radujme. / Pacholiatko - Nemluvniatko vítajme, :/:

Spasiteľu, nebies Kráľu, / Pane náš Ježiši, / z čistej Panny narodený, / Poklad náš najdrahší, / Kriste náš, Pane náš, / skloň sa k nám ako Pán, / a z milosti do radosti uveď nás! :/:

Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14:

 „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami Apoštolského vierovyznania:

                        Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

                        Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

                        Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.:

Otvorte brány dokorán, prichádza požehnaný Pán,
Kráľ nad kráľov najslávnejší a Spasiteľ najmocnejší,
prináša radosť, spasenie, nech znejú piesne oslavné:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!

Je dobre ľudu vernému, čo ide v ústrety Jemu,
ó, dobre, dobre, všetkým tým, čo svoje srdce spoja s Ním,
On, Slnko spravodlivosti, je darcom pravej radosti:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!

Otvorte brány dokorán, by mohol Kristus vojsť i k vám,
cestu Jemu pripravujte a s láskou Ho privítajte,
nech vojde večnej slávy Kráľ, Boh, ktorý človekom sa stal:
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás!

Príď ku nám, Pane Ježiši, príď, náš Baránok najtichší,
osvecuj svojou milosťou a obdar dobrotivosťou.
Ty Duchom svojím sám nás veď a vysloboď zo všetkých bied,
len Tebe, náš Pane, chválospev spievame.

Skloňme sa a takto sa pomodlime:

Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že si aj v tomto zvláštnom roku stál verne pri nás. Aj keď nás postretlo mnoho skúšok a navštívení, Ty si nám ukázal aj svoju lásku a milosť a dokázal nám, že hoci na nás kadečo dopustíš, nikdy nás neopustíš. Dával si nám mnoho darov – vieru, silu, nádej – a dávaš nám aj dnes ten najvzácnejší dar – svojho Syna. Vidíme tak, že Tvoja milosť stále trvá. Preto sa radujeme, ďakujeme Ti a oslavujeme Tvoje meno. Veď v Tvojom Synovi prichádza dnes na svet Tvoje nebeské kráľovstvo. Kiež to tento svet spozná, vidí a radostne Tvojho Syna víta a Tebe na slávu spieva. Amen.

                        Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 

                        Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, na veky vekov. Amen.

Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“.

Tichá noc

Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betleheme; v jasliach Dieťa tam utešené tíško, spokojne spí tíško, spokojne spí.

Tichá noc, svätá noc. / Anjeli priniesli / najprv pastierom radostnú zvesť, / z nej teší sa i dnes celý svet: / Prišiel Spasiteľ k vám! :/:

Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši-Dieťati / Boh sa láskavo usmieva nám, / anjel zvestuje: Buď pokoj vám! / Kristus je daný nám. :/:

A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami. Amen.