Domáca pobožnosť na Svätú Trojicu (4. jún 2023)

Domáca pobožnosť na Svätú Trojicu (4. jún 2023)

Pieseň ES 184
 
            Oslávme Boha svätého, v Trojici Boha jedného, veď všetkého je Tvorcom na obraz svoj On stvoril nás, nám darov hojnosť dáva včas, je naším dobrým Otcom. Svätý, Svätý, Svätý náš Boh, Pán mocností na výsosti, sláva buď Jeho milosti.
 
Čítanie Božieho slova zo 4M 6, 22 - 27 
 
            „Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Slová, ktoré sme práve dočítali, určite dôverne poznáte. Sú to slová Áronovského požehnania a znejú nám na konci každých služieb Božích. Tak ako Pán Ježiš naučil učeníkov modliť sa, naučil Hospodin Árona žehnať ľud.
 
Áron
            Mojžišov brat Áron mal zastávať kňazskú úlohu. Mal byť tým, ktorý bude v mene ľudu predstupovať pred Hospodina v obradoch a naopak, bude v mene Hospodina žehnať ľud. Dnes dáva Pán Boh Mojžišovi konkrétny pokyn, ako to má robiť Áron i jeho synovia, teda všetko jeho potomstvo po celé generácie. V slovách požehnania majú na Izraelcov klásť meno Hospodinovo a On ich požehná.
 
Meno Hospodinovo
            To dôležité, čo v slovách požehnania znie, je práve Božie meno. Tým menom je meno „Hospodin.“ Je preto možno trochu škoda, že v našom slovenskom znení tohto požehnania hovoríme „Pán Boh“ a nie priamo „Hospodin“ ako je to v pôvodnej požiadavke. V našich podmienkach to však nie je zásadná chyba. Musíme si uvedomiť, že Izrael žil v dobe, kedy okolité národy vyznávali mnoho rôznych Bohov. Nebolo teda jedno, v ktorého boha človek verí a od ktorého boha očakáva požehnanie. V Izraeli je meno „Hospodin“ veľmi dôležité, pretože v tomto prostredí mnohobožstva jasne ukazuje na jedného konkrétneho Boha – Hospodina, Boha Abrahámovho, Izákovho a Jákobovho, ktorý svoju moc mnohokrát dokázal. Aj v slovách požehnania má byť preto na ľud kladené práve toto meno aby bolo jasné, že Hospodin je ten, kto ich požehná. My naopak žijeme v Európe, ktorá je zatiaľ prevažne kresťanskou a tak aj slová „Pán Boh“, hoci nie sú vlastným menom Božím, chápeme ako poukaz na Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. Je však dôležité vedieť a uvedomovať si, že nie hocijaký boh ale presne tento boh – Boh Hospodin – kladie na nás svoje požehnanie.
 
Trojité požehnanie
            Meno Hospodinovo sa v slovách Áronovského požehnania ozýva trikrát. Je to náhoda alebo symbol? V Biblii to nie je jediné miesto, kde trikrát znie Božia oslava alebo sa opakuje Božie meno. Hoci sa tu priamo nehovorí o ďalších osobách Božskej Trojice, predsa sú to všetko miesta, kde môžeme tušiť niečo viac ako len básnický prostriedok. Hovorí aj v dnešných slovách Pán Boh trikrát o svojej milosti len preto aby to bolo textovo „krajšie?“
 
Obsah požehnania
            Ak si pozorne prečítame, čo vlastne Hospodin vo svojom požehnaní ľudu dáva, zistíme, že to nie je iba literárna tvorivosť. Pán Boh nechce iba troma rôzne znejúcimi vetami povedať to isté ale v každej vete sľubuje národu niečo iné.
 
Ochrana
            Hospodin si ako milujúci Otec privinul k sebe Izrael a ochraňoval ho v neľahkých podmienkach jeho životnej cesty rovnako, ako ochraňuje aj nás na našej ceste života. Stvoril nás, sme Jeho deťmi a tak ako Otec vedie za ruku svoje dieťa, aj On nás vedie a sprevádza. Jeho neustála blízkosť a ochrana je teda prvým prísľubom, naplnený priamo láskavými rukami Boha Otca.
 
Milosť
            Každé dieťa však občas neposlúcha. Neposlúchal ani Izrael, neposlúchal človek ako taký a neposlúchame ani my. To nás vovádza do situácie, kedy by sme mali byť potrestaní a niesť následky svojho konania. Ale Boh je Bohom milosti. Zľutováva sa nad nami a pre našu neposlušnosť nás nezavrhuje, ale na nás hľadí jasnou a láskavou tvárou, robiac všetko pre to, aby sa náš vzťah opäť napravil. Jasná Božia tvár a Jeho milosť aj v čase našej neposlušnosti je Jeho druhým prísľubom, naplneným v Pánovi Ježišovi Kristovi. To v Ňom je nám daná nová milosť a vďaka Nemu môže byť aj naša tvár rozjasnená.
 
Pokoj
            Trvalý pokoj v srdci a to napriek všetkým turbulenciám, ktoré do nášho života i vzťahu s ľuďmi aj samotným Pánom Bohom prichádzajú, je tretí prísľub. Ten je naplnený v Duchu Svätom, pretože On je darcom viery, lásky i nádeje, Jeho ovocím je okrem iného aj pokoj.
 
            Ochrana, milosť a pokoj sú tri prísľuby, ktoré nám vo svojom požehnaní dáva Hospodin. Tie sú naplnené v Bohu Otcovi, Synovi i Duchu Svätom. Dnes je preto ten pravý čas na to, aby sme Hospodina ako Trojjediného Boha oslavovali a ďakovali Mu nie len za to, že nás denne tak štedro žehná ale aj za to, že sľuby svojho požehnania už pri nás naplnil. Amen.
 
Modlitba
 
            Trojjediný Pane Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý, oslavujeme Ťa a ďakujeme Ti za dar časného, telesného života, daného nám v stvorení i za dar večného života, daného nám v spasení. Ďakujeme za to, že o týchto daroch smieme skrze zjavenia v Duchu Svätom vedieť a že smieme poznávať Teba ako darcu a pôvodcu všetkého. Prosíme, rozhojňuj nás vo viere, láske i nádeji a naďalej nás sprevádzaj vo svojej ochrane, milosti i pokoji, kým neprídeme k Tebe, do večnej radosti v nebesiach, kde Ťa budeme večne velebiť. Amen.
 
Pieseň ES 182
 
            Hľaďte, hľaďte, akú lásku Boh Otec nám darom dal, keď nám svoju tvár otcovskú milostivú ukázal, hľaďte, ako On najlepší hriešnikom sa venuje, ako nás v zármutkoch teší, o láske uisťuje.