Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Veľkej noci (22. máj 2022)

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Veľkej noci (22. máj 2022)

Pieseň ES 151
 
            Vrúcne všetci plesajme, Ježiš vstal! – viac niet Ho v hrobe – radostne vyznávajme: už je koniec smrti, zlobe; v slávnom Kristovom vzkriesení osteň smrti je zlomený.
 
Čítanie Božieho slova z Dan 6, 7 - 11
 
            „Potom sa oní úradníci a satrapovia poponáhľali ku kráľovi a povedali mu: Kráľ Dárius, ži naveky! Všetci vysokí úradníci kráľovstva, predáci, satrapovia, ministri a miestodržitelia sa uzniesli žiadať, aby kráľ vydal zákaz, podľa ktorého každý, kto počas tridsať dní prednesie nejakú prosbu akémukoľvek bohu alebo človeku okrem teba, kráľu, bol hodený do jamy s levmi. Teraz, kráľu, vydaj na písme zákaz, ktorý sa tak ako médsky a perzský zákon nedá meniť ani odvolať. Preto dal kráľ Dárius napísať doklad so zákazom. Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            „Ísť do jamy levovej“ to je slovný zvrat, ktorý s obľubou používajú kresťania aj nekresťania, keď chcú povedať, že ich čaká nejaké ohrozenie alebo niečo veľmi nepríjemné. Mnohí však vôbec nevedia, odkiaľ tento zvrat pochádza a čo vyjadruje.
 
Závisť
            Dnešný text nás vovádza do časov babylonského zajatia. Izraelci žili mimo svojho domova a boli vlastne väzňami. A predsa sa Daniel tešil mimoriadnej obľube kráľa Dária. Bol jedným z troch najvyšších úradníkov v kráľovstve a Dárius ho chcel ešte viac povýšiť. Vieme si predstaviť, akú závisť to vyvolávalo u domácich služobníkov kráľa. Čítali sme, s akým návrhom prišli za Dáriom a azda netreba vysvetľovať, že takýto návrh zákona mal iba jediný cieľ: zbaviť sa Daniela. Každý predsa vedel, že Daniel sa trikrát denne modlí k svojmu Bohu. Okná na jeho dome boli otvorené a tak jeho modlitby neboli tajné. Úradníkom bolo jasné, že ak bude aj zakázané žiadať niečo od dakoho iného než od kráľa, Daniel tento zákon poruší, pretože svojho Boha sa nevzdá. Aby však pasca bola dokonalá, vymysleli to tak, aby sa zákon nedal zrušiť. Kráľ by totiž určite Daniela omilostil a všetka námaha by vyšla nazmar.
 
Trest
            Tak ako všetci čakali, Daniel sa naozaj nenechal zastrašiť a smelo sa modlil ďalej. Len čo jeho protivníci počuli, že sa modlí, bežali za kráľom, aby ho udali. Ten sa aj snažil Daniela omilostiť, no nedalo sa nič robiť. Jeho úradníci mu veľmi nástojčivo pripomínali, že svoj zákon vydal ako nemenný a neodvolateľný. A tak musel kráľ Daniela potrestať a hodil ho do jamy levovej.
 
Nádej
            Fascinujúce na tomto príbehu je, že aj kráľ Dárius, hoci neveril v Danielovho Boha, mal v srdci nádej, že by sa azda mohlo niečo stať. Keď Daniela hodili do jamy, kráľ mu povedal: „Nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého uctievaš.“ Celú noc nespal a postil sa. Na úsvite bežal k jame a bolestným hlasom volal: „Daniel, či ťa tvoj Boh vládal vyslobodiť?“
 
Šok
            Daniel zavolal: „Môj Boh zavrel levom ústa, lebo sa dokázala moja nevina.“ To bol šok. No nie pre kráľa, ktorý sa úprimne zaradoval ale pre Danielových nepriateľov, pretože tí jednak nepochodili vo svojej snahe zbaviť sa Daniela a jednak sa museli sami klaňať Danielovmu Bohu. Kráľ totiž rozhlásil túto udalosť po celom kráľovstve a prikázal, aby sa všetci báli Danielovho Boha, lebo On je živý Boh a Jeho kráľovstvu nebude konca. Pôvodný zámer zničiť Daniela teda priniesol presne opačný efekt.
 
 
Božia moc
            Tento príbeh nám ukazuje, aká veľká je Božia moc. Pán Boh dokázal zasiahnuť v zdanlivo neriešiteľnej situácii. Dokázal zachrániť Daniela pred smrťou, ktorá sa už javila ako istá. A predsa sa Daniel dožil nového dňa. Pán Boh aj naše udalosti môže ovplyvniť a zvrátiť spôsobom, ktorý si často nedokážeme ani predstaviť. Je veľkou chybou, ak očakávania, ktoré máme na Pána Boha, vtesňujeme do našich predstáv o realite. Inak povedané, ak my nevidíme riešenie, zdá sa nám, že ho už nemá ani Pán Boh. Opak je však pravdou a Pán Boh má vždy svoje riešenia, ktoré nám často ani len nenapadnú. Aj pri Danielovi by sme možno čakali, že ho Pán Boh zachráni nejako inak – po ľudsky. Daniela nikto neudá, kráľ nájde možnosť ako ho omilostiť, stane sa niečo, čo kráľovi zabráni hodiť Daniela do jamy. Keď je Daniel už v nej, zdá sa nám situácia neriešiteľná. No pre Boha nie. On nechá udalosti zájsť až tak ďaleko, aby potom o to viac vynikla Jeho moc.
 
Sila modlitby
            Nič z toho by sa ale nedialo, keby nebolo Danielovej vernosti a jeho modlitby. To, čo sa udialo v jame s levmi je len následok toho, čo sa predtým dialo v Danielovom dome. Zázrak sa nezačal v okamihu, keď sa v jame nad Danielovou hlavou zatvoril poklop. Zázrak sa začal vo chvíli, keď Daniel v modlitbe padol pred Bohom na kolená a to napriek kráľovmu zákazu. Pán Boh aj dnes robí divy, no zväčša pri tých, ktorí sú srdcom verne pri Ňom a ktorí si vyberajú Jeho pred ostatnými možnosťami.
 
Jasný postoj
            Vybrať si Hospodina pritom zďaleka nie je také jednoduché ako by sa mohlo zdať. Danielov postoj sa nám vidí až rozprávkovo hrdinský a máme pocit, že my takéto drámy nezažívame. No koľkokrát sme aj my postavení do situácie, kedy sa v spoločnosti môžeme zachovať ako kresťania a požiadať napríklad spolustolovníkov, aby nenadávali Božím menom alebo kolegov, aby firemnú akciu nedávali na advent, ale môžeme aj ostať ticho a radšej počúvať nadávky na adresu Boha, ktorý by nám mal byť svätý. Potom sa čudujeme, že Hospodin pri nás nerobí zázraky ako pri Danielovi? Ak ústami vyznávame vieru v Boha, potom by sme túto vieru mali dokázať aj v situáciách, ktoré od nás žiadajú jasný postoj.
 
            Kiež nám je Daniel príkladom nielen vo svojej vernosti Hospodinovi ale aj v odvahe, s akou svoje rozhodnutie prejavil a v modlitbe, s akou sa do Božích rúk vkladal. Nie hrdé vyhlásenia, nie demonštratívna no prázdna viera urobili Daniela hodného Božieho zásahu v jame levovej. Bola to modlitba, ktorej sa Daniel ani napriek hrozbe trestu smrti nevzdal. A bola to Danielova jasná voľba, ktorá spôsobila, že tak ako stál Daniel pri svojom Bohu, stál aj Boh pri svojom Danielovi. Vzťah dôvery, posilnený modlitbou sa tak prejavil ako pevný a nezlomný. A taký môže byť aj pri nás, ak aj my pevne stojíme pri Bohu. Amen.
 
Modlitba
 
            Trojjediný Bože, pokorne si uvedomujeme, ako často sa Ťa zriekame, ako často mlčíme a ako často stojíme bokom, keď by sme mohli hájiť pravdu, spravodlivosť či svätosť Tvojho mena. Prosíme, odpusť nám to a daj nám skrze svojho Svätého Ducha sily, múdrosti aj odvahy stáť vždy na Tvojej strane a priznávať sa k Tebe slovom i skutkom. Kiež sa tak osvedčíme ako Tvoje deti a staneme sa svetlom sveta či soľou zeme tak, ako nás k tomu pozývaš. Ty sám nás k tomu veď a v tom nás posilňuj. Amen.
 
Pieseň ES 308
 
            Modli sa často a s radosťou hľaď k Otcovi nebeskému, aby Ťa obdaril milosťou, posilnil k dielu dobrému, cti Boha, srdce Mu oddaj, tak horlivo sa modlievaj.