Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Veľkej noci (14. máj 2023)

Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Veľkej noci (14. máj 2023)

Pieseň ES 149
 
            Vitaj, Víťaz náš pravý, nad hrobom časnosti, skvej sa v triumfe slávy veriacim k radosti.
 
Čítanie Božieho slova z L 10, 1 - 12
 
            „Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesiatich, a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj domu tomuto! A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom; ak nie, vráti sa k vám. A v takom dome zostaňte a jedzte i pite, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu. A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia. A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, a povedzte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Ale keď prídete do niektorého mesta, a neprijmú vás, vyjdite na jeho ulice a povedzte: Striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie. Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom než onomu mestu.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            5. nedeľa po Veľkej noci má tému „Modlitba činiteľov slova“ a pripomína nám, že – povedané slovami apoštola Jakuba – mnoho zmôže modlitba spravodlivého.
 
70 učeníkov
            Ako prvé nás v dnešnom texte zaujme zmienka o tom, že si Pán vyvolil iných 70 učeníkov. Vôbec nevieme kto to bol ani ako a kde ich Pán získal. Okrem tohto vyslania do práce sa nikde inde nespomínajú. Dokazujú však, že Pán Ježiš sa počas svojho pôsobenia nevenoval iba dvanástim, kým ostatných ľudí by bral len ako poslucháčov, ale neustále pozýval do práce ďalších a ďalších až sa Mu nazbierala skupinka 70 pracovníkov.
 
Žatva
            Pán Ježiš týchto 70 učeníkov poslal vo dvojiciach pred sebou do miest, kam sám chcel ísť. Všimnime si, že ich úlohou nie je zvestovať evanjelium. Pán Ježiš v jednom svojom podobenstve pripodobnil zvestovateľa evanjelia k rozsievačovi, ktorý na poli rozsieva semeno slova Božieho. Semeno tohto rozsievača padne na rôznu pôdu ľudských sŕdc a prinesie rozličnú úrodu. Teraz je však reč o žatve. Žatva je zbieranie úrody. Oní vyslaní pracovníci teda nemajú rozsievať slovo ale majú zbierať úrodu.
 
Hľadanie úrody
            Vyslaní pracovníci majú prísť do každého mesta, vojsť do domu a povedať: Pokoj domu tomuto. Podľa toho, či ich domáci prijmú alebo nie sa ukáže, akí sú to ľudia. Buď majú v srdci a v dome pokoj, sú láskaví a pohostinní, alebo sú tvrdí a odmietaví. Tí prví predstavujú žatvu. Sú to tí, ktorých srdcia už nejakým spôsobom zareagovali na Božie slovo. Veď to znelo každému Židovi od detstva a učilo ho ako sa má správať k Bohu i ľuďom. S tými majú učeníci zostať, stolovať s nimi a povedať im, že sa k nim priblížilo kráľovstvo nebeské, čo vlastne znamená pozvanie do spoločenstva s Pánom Ježišom.
 
Žatva dnes
            My dnes žijeme v dobe, kedy sa slovo Božie môže dostať k človeku rôznym spôsobom. Znie v rozhlase či televízii, je o ňom napísaných mnoho kníh i článkov na internete, ľudia o ňom môžu slobodne hovoriť. Tak v našich mestách žijú stovky tisícok ľudí, ktorí už nejakým spôsobom prišli do kontaktu s Božím slovom, majú v mysli nejakú predstavu o Bohu a v srdci nejaký duchovný zážitok alebo aspoň pocit z toho, čo im viera hovorí, no nie sú súčasťou žiadneho duchovného spoločenstva a ich predstava o Bohu je často hmlistá bez konkrétnych kontúr a mena Pána Ježiša Krista. Vôľou Pána Ježiša je, aby ľudia, vyznávajúci Jeho meno, tvorili jedno spoločenstvo, preto treba týchto ľudí nájsť a povedať im, že sú pozvaní do kráľovstva nebeského. To však nie je taká jednoduchá úloha, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
 
Modlitba za cirkev
            Sme zvyknutí modliť sa za seba a za svojich blízkych, sme zvyknutí ďakovať Pánu Bohu za to čo nám dal a prosiť Ho o to, čo by sme chceli alebo potrebovali. Dnes nás však Pán Ježiš vyzýva k modlitbe za to, aby Pán Boh dával pracovníkov, ktorí budú pracovať na zbere žatvy. Jeho slová o tom, že žatvy je mnoho potvrdzujú, že naozaj je vo svete mnoho sŕdc, ktoré sú otvorené Božiemu slovu, nejakým spôsobom ho už prijali a ono v nich prinieslo úrodu. No bez pracovníkov, ktorí by prinesenú úrodu spracovali, ostane každý klas samostatným klasom, bude žiť len sám pre seba a v osamelosti aj zahynie.
 
Viera ako súkromná vec
            Dnes sme svedkami zvláštneho paradoxu. Kým v minulosti boli intímne veci výsostne súkromnými a viera bola vecou verejnou – krsty, konfirmácie či sobáše alebo pohreby sa diali verejne rovnako ako bola samozrejmosťou účasť na službách Božích, dnes sa v novinách píše o tom kto s kým strávil noc alebo kto má akú spodnú bielizeň, no o viere ľudia povedia, že je to súkromná vec. Takýto postoj nie je biblický. Veriaci ľudia majú tvoriť spoločenstvo, pretože cirkev ako taká nie je ľudským výmyslom, ale je ustanovizňou samotného Pána Ježiša.
 
            Vo svojich modlitbách preto pamätajme na cirkev a prosme Pána, aby dával cirkvi dostatok dobrých a horlivých pracovníkov – rozsievačov, učiteľov i tých, ktorí pôjdu zbierať úrodu, budú hľadať tých, v ktorých srdci už je Božie slovo a budú ich pozývať do spoločenstva kráľovstva Božieho. Kiež sa tak z Božej milosti kráľovstvo nebeské už tu na zemi rozmáha. Amen.
 
Modlitba
 
            Drahý náš nebeský Otče, Ty si Pánom žatvy. Ty dávaš svetu svoje slovo a skrze ruky a ústa rozsievačov ho rozsievaš do sŕdc ľudí, kde prináša úrodu. Prosíme Ťa, v mene Pána Ježiša Krista, ktorý nás svojou smrťou zachránil z moci diabla a smrti, posielaj pracovníkov, ktorí by zbierali úrodu a pozývali tých, ktorých srdcia sú otvorené Tvojmu slovu, do spoločenstva Tvojho nebeského kráľovstva. Daj vzrast cirkvi a skrze horlivých pracovníkov daj jej rozhojňovať sa v duchovných daroch Tebe na slávu a nám na radosť a úžitok. Amen.
 
Pieseň ES 565
 
            Ó Pane drahý, čuj naše túžby, národ náš milý k životu vzkries, použi na to aj naše služby, pomôž mu priniesť radostnú zvesť. Horlivcov málo, vystroj nás k dielu, štepnica otcov nech kvitne zas, zvestovať spásu dávaj nám silu, nech k tomu Duch Tvoj zmocňuje nás.