Domáca pobožnosť na 4. nedeľu pôstnu (19. marec 2023)

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu pôstnu (19. marec 2023)

Pieseň ES 90
 
            Jezu Kriste, Pane milý, Baránok Boží nevinný, dal si, dal si na kríž ruky svoje za mňa, za mňa a za hriechy moje.
 
Čítanie Božieho slova z 2K 9, 8 - 10
 
            „A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Dnešná nedeľa má tému „Chlieb života“ a v bohatosti biblických textov nám ponúka možnosť uvažovať o chlebe rôznym spôsobom.
 
Ježiš – chlieb života
            To prvé, čo nám asi príde na um je, že chlebom života je sám Pán Ježiš Kristus. Jednak to On sám o sebe hovorí v J 6, 48 a jednak chlieb často chápeme ako metaforické označenie toho, čo sýti našu dušu. Hovoríme, že ak naše telo potrebuje k životu ten fyzický chlieb, potrebuje naša duša pre život duchovný chlieb, ktorým môže byť Božie slovo, modlitba či duchovná pieseň – skrátka všetko, čo nás privádza do blízkosti Pána Ježiša Krista, ktorý dáva večný život všetkým duchovne hladným a smädným.
 
Človek – telo i duša
            A predsa dnešná nedeľa nehovorí len o duchovnom hlade a o duchovnom pokrme. Áno, tento samozrejme je dôležitý pre ľudskú dušu, veď nie len chlebom je človek živý... No stále musíme pamätať na to, že človek žije rovnako telesným ako aj duchovným životom. Starať sa len o telo a ignorovať dušu je rovnako zlé ako starať sa len o dušu a ignorovať telo. Aj to máme predsa od Pána Boha a zanedbať ho a zničiť či už nadmerne bohatou alebo naopak priveľmi chudobnou stravou nie je správne. Človek sa teda musí starať rovnako o jedno ako i o druhé.
 
Chlieb na púšti
            To nám pripomína aj dnešná nedeľa, ktorej evanjeliový text rozpráva o zázračnom rozmnožení chlebov na púšti. Sám Pán Ježiš, ktorý je tým nebeským chlebom, teda nebol ľahostajný ani k telesným potrebám svojich poslucháčov a nasýtil ich chlebom.
 
Ľudské nároky
            Aké sú však telesné potreby ľudí? Ak o nich chceme uvažovať, musíme ich v prvom rade veľmi starostlivo odlišovať od ľudských nárokov. Jedna vec totiž je, čo naozaj potrebujeme k životu a druhá, čo sami chceme, lebo to, čo máme, sa nám nepáči. Medzi základné ľudské potreby určite patrí potreba jesť, bývať, obliekať sa, udržiavať hygienu alebo sa vzdelávať. Kto si niečo z toho nemôže dovoliť a hladuje, nemá kde bývať či sa nemá kde umyť, je chudobný. Kto to však všetko má, akurát s tým nie je spokojný, je náročný.
 
Chudoba verzus skromnosť
            Ľudia si často myslia, že žiť chudobne je v súlade s Božím slovom a s Božou vôľou. Ak je kresťan chudobný, je to v poriadku, veď „mamona je nepriateľom kresťanov.“ Omyl! Chudoba určite nie je v Božom pláne a Pán Boh chce, aby každý mal to, čo potrebuje. Kresťan však musí mať vo svojich nárokoch určité limity a práve tie nazývame skromnosťou. Určite teda nie je Božím zámerom život v chudobe – život v nedostatku čohokoľvek, ale je Božím zámerom život v skromnosti – život v primeranej miere všetkého potrebného.
 
Rovnováha
            Aj apoštol Pavol sa tejto téme venuje a to vo viacerých kapitolách 2. listu do Korintu. Nabáda v nich korintských kresťanov k štedrosti. Hovorí o zbierke, ktorú realizuje pre jeruzalemských kresťanov a vysvetľuje, že ak má niekto niečoho viac, mal by sa podeliť s tými, čo majú menej, aby nastala rovnováha a každý mal primerane. Táto rovnováha sa však v praxi dosahuje veľmi ťažko, pretože nám chýba práve skromnosť – teda uvedomenie si primeranej hranice, pod ktorou mám málo, no nad ktorou mám už dosť. Každý si myslí, že má málo a obáva sa, že ak dá čo len korunu niekomu inému, bude mu to chýbať.
 
Pán Boh rozmnožuje požehnanie
            Apoštol nám však dnes chce povedať, že ten, kto pri nás všetko rozmnožuje je Boh. Koľkokrát v živote niečo ľahko získame a koľkokrát aj niečo ľahko stratíme. Azda sa Vám ešte nestalo, že ste na jednej strane niečo ušetrili a potom ste to nejakou banálnou chybou či nevýhodnou transakciou zasa stratili? Nie my ale Boh rozmnožuje pri nás všetko čo máme, vrátane požehnania, rodiny i majetku. On rozmnožil Abrahámovo potomstvo, On rozmnožil chleby na púšti, On rozmnožil svoju milosť pre svet v Ježišovi Kristovi a On rozmnožuje aj naše imanie.
 
            Dnešná nedeľa by sa dala nazvať sociálnou nedeľou. Nehovorí len o nebeskom chlebe v osobe Pána Ježiša Krista ale aj o pozemskom chlebe a pripomína nám, že oba chleby sú dôležité a oba máme od toho istého darcu. Zároveň upriamuje našu pozornosť na tých, ktorí majú jedného či druhého menej a nabáda nás, aby sme sa podelili: o duchovný chlieb v misii a o hmotný chlieb v darcovstve. Prijmime toto posolstvo a buďme v duchovnom slove i hmotnom dare štedrí tak ako boli naši predkovia, ktorí vo vernosti zachovali Božie slovo a v štedrosti postavili chrámy, v ktorých sa dnes schádzame. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Bože, Ty rozmnožuješ pri nás svoje požehnanie. Vďaka Tebe máme dar spasenia v Tvojom Synovi, vďaka Tebe máme Tvoje slovo a možnosť slobodne ho počúvať aj o ňom hovoriť, vďaka Tebe máme všetko, čo potrebujeme k životu a ešte oveľa viac. Prosíme, daj nám múdrosť, aby sme si uvedomovali, čo nám naozaj treba a čo je už nadbytok. K tomu nám daj vďačné srdcia a štedré dlane, aby sme sa o svoje bohatstvo dokázali podeliť a tak sa sami stávali zdrojom radosti pre tých, ktorí majú menej. Kiež je tak v našich skutkoch oslávené Tvoje meno. Amen.
 
Pieseň ES 103
 
            Ó Ježiši, Kráľu tichý za nás ukrižovaný, čuj sŕdc našich prosby, vzdychy, v každej chvíli buď s nami. Keď nadíde bôľu deň, Golgotu nám pripomeň, by sme v Tvojom kríži mali zdroj síl stály v časnom žiali.